Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci30
 • absolwenci7
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni5
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne31
 • naukowe74
 • inne10
 • socjalne9
 • sportowe27
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie27
 • międzynarodowe4
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie8
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd51
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Lubelskie – stypendia z zakresu kultury 2023

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 31.01.2023

Lubelskie – stypendia z zakresu kultury 2023

Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego informuje o możliwości ubiegania się w 2023 roku o indywidualne stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Stypendia przyznawane są osobom fizycznym, przyczyniającym się do rozwoju kultury województwa lubelskiego, których miejscem zamieszkania jest województwo lubelskie, w celu wsparcia rozwoju ich umiejętności artystycznych oraz działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.

Aplikacja o stypendium odbywa się w jednej z następujących dziedzin:

 • muzyka,
 • sztuki wizualne,
 • teatr,
 •  taniec,
 •  film,
 •  literatura,
 • opieka nad zabytkami,
 • animacja kulturalna,
 • twórczość ludowa.

Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach:

 1.  „Najmłodszy twórca kultury” (może ubiegać się osoba niepełnoletnia, która w momencie składania wniosku o stypendium nie ukończyła 18. roku życia);
 2. „Młody twórca kultury” (może ubiegać się osoba, która w momencie składania wniosku o stypendium jest pełnoletnia a nie ukończyła 40. roku życia).

Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskiem o przyznanie stypendium są: państwowe i samorządowe instytucje kultury, instytucje artystyczne, szkoły i uczelnie wyższe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościołów i związków wyznaniowych, których statutowa działalność obejmuje zadania w zakresie kultury i sztuki, osoby fizyczne, z zastrzeżeniem, że wniosek zawiera co najmniej jedną rekomendację twórcy kultury lub podmiotu, o którym mowa w § 2 pkt 1-4 i 6 Uchwały Nr XXIII/385/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 czerwca 2012 r. oraz inne podmioty, których statutowy zakres działalności obejmuje zadania w dziedzinie kultury i sztuki.

Wniosek powinien odznaczać się starannością przygotowania (opis merytoryczny projektu, uporządkowane portfolio, syntetyczna przejrzysta dokumentacja). Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające indywidualne osiągnięcia artystyczne kandydata, w tym w szczególności portfolio lub dokumentację twórczości (synteza do 20 stron formatu A4) – katalogi z wystaw, reprodukcje prac, recenzje, opinie, kserokopie wybranych utworów i artykułów, dokumentacja dokonań na nośniku elektronicznym z koncertami, występami, slajdy, z ostatniego roku w danej dziedzinie, w której składany jest wniosek.

Wnioski niekompletne, wypełnione nieczytelnie lub niepodpisane nie będą rozpatrywane. Nie przewiduje się możliwości uzupełniania wniosku oraz dokumentacji. Wniosek nie podlega rozpatrzeniu w razie pisemnego jego wycofania przez wnioskodawcę.

Przy ocenie wniosków bierze się pod uwagę następujące kryteria:

 1. ocenę udokumentowanych dokonań i ich znaczenia dla kultury, w tym wkład w rozwój kultury Województwa Lubelskiego, z ostatniego roku;
 2. przyczynianie się przedsięwzięcia do rozwoju życia kulturalnego i kształtowania tożsamości regionu, opieki nad zabytkami oraz rozwoju umiejętności artystycznych najmłodszego twórcy kultury lub młodego twórcy kultury;
 3. cel, jaki zamierza osiągnąć stypendysta realizując przedsięwzięcie w zgłoszonej dziedzinie oraz atrakcyjność i oryginalność tego przedsięwzięcia bądź indywidualnego planu rozwoju artystycznego najmłodszego twórcy kultury lub młodego twórcy kultury;
 4. obiektywną możliwość realizacji przedsięwzięcia opisanego we wniosku, potencjalne możliwości wykorzystania stypendium.

Stypendium może być przyznane w danym roku budżetowym tylko raz tej samej osobie. Stypendium przyznawane jest na okres od 3 do 10 miesięcy lub jednorazowo.

Miesięczną wysokość przyznawanego stypendium w kategorii „najmłodszy twórca kultury” ustala się od kwoty 100 złotych do kwoty 500 złotych. Jednorazową wysokość przyznawanego stypendium w kategorii „najmłodszy twórca kultury” ustala się do kwoty 5.000 zł.”;

Miesięczną wysokość przyznawanego stypendium w kategorii „młody twórca kultury” ustala się od kwoty 200 złotych do kwoty 1000 złotych. Jednorazową wysokość przyznawanego stypendium w kategorii „młody twórca kultury” ustala się do kwoty 10.000 zł.

Wnioski stypendialne mogą być składane w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2023 roku, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin). O zachowaniu terminu decyduje data złożenia (wpływu) wniosku do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Wszelkie informacje dotyczące stypendium można uzyskać pod numerem 814416717 oraz w pokoju 541 w Departamencie Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, a wnioski należy wysyłać pod adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz określenie ich wysokości

Informacje pochodzą ze strony: lubelskie.pl

Przejrzyj też inne oferty stypendiów dla artystów!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury Edukacji i Dziedzictwa Narodowego
ul. Artura Grottgera 4
20-029 Lublin
tel. 81 441 67 17
info@lubelskie.pl
www.lubelskie.pl