Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe12
 • socjalne10
 • artystyczne24
 • naukowe61
 • inne12
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013-2015

organizator:

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 16.09.2013

Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013-2015

Szczególnie uzdolnieni uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (uczniowie, którzy rozpoczną lub będą kontynuować naukę w ww. szkołach), mieszkający na terenie województwa lubelskiego, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym, w roku szkolnym 2013/2014 będą mogli uczestniczyć w projekcie – Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013-2015.

Projekt realizowany jest przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, od 1 września 2013r. do 30 czerwca 2014r. Łączna kwota wsparcia stypendialnego wyniesie 4 000 PLN, czyli 400 zł miesięcznie.

O przyznanie stypendium w ramach „Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013-2015” mogą ubiegać się uczniowie spełniający łącznie następujące kryteria:
1). zamieszkują na terenie województwa lubelskiego;
2). w roku szkolnym, na który przyznawane jest stypendium rozpoczynają lub kontynuują naukę w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej;
3). miesięczny dochód ich rodziny w przeliczeniu na osobę lub ich miesięczny dochód jako osoby uczącej się nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych określonej w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.); tj. 1078 zł i 1246 zł – w przypadku jeżeli w rodzinie jest osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności.
4). wyrażą zgodę na gromadzenie, przetwarzanie danych osobowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
5). spełniają co najmniej 1 z poniższych kryteriów:
a). średnia z ich rocznych ocen klasyfikacyjnych, z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, na świadectwie ukończenia klasy lub szkoły wydanym w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium jest wyższa lub równa 4,75,
b). uzyskali średnią z rocznych ocen klasyfikacyjnych z 3 dowolnie wybranych obowiązkowych przedmiotów o charakterze matematyczno – przyrodniczym i technicznym/zawodowym, ujętych na świadectwie wydanym w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium nie niższą niż 5,66 tj. z przedmiotów: matematyka, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, przyroda, biologia lub biologia z higieną i ochroną środowiska, informatyka lub technologia informacyjna, technika, geografia lub geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska, podstawy przedsiębiorczości i ekonomia w praktyce oraz przedmiotu teoretycznego kształcenia zawodowego określonego w profilu nauczania danej klasy,
c). ich wynik z egzaminu/sprawdzianu zewnętrznego składanego na koniec poprzedniego etapu edukacyjnego:
– ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej wynosi co najmniej 35 punktów,
– z egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum wynosi co najmniej 88% (średnia arytmetyczna: z z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, z matematyki, przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy) lub co najmniej 94% z części matematyczno – przyrodniczej (średnia arytmetyczna z matematyki, przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii),
– z egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum wynosi co najmniej 88 pkt. (z części matematyczno – przyrodniczej i humanistycznej) lub co najmniej 47 pkt. z części matematyczno – przyrodniczej,
d). w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium byli laureatami lub finalistami konkursów przedmiotowych i tematycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów organizowanych przez kuratora oświaty lub olimpiad i turniejów ogólnopolskich dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.),
e). w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium realizowali indywidualny program lub tok nauki, kształcąc się w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania, udzielony na postawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002r. Nr 3, poz. 28),
f). uczestniczyli w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium w zajęciach prze¬widzianych tokiem studiów organizowanych na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów w trybie art. 160 ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.);
6). uzyskają minimum 16 punktów za wyniki w nauce obliczonych w oparciu o zasady określone w § 3 ust. 4.
2. Osoby spełniające ww. warunki biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym, gdzie o uzyskaniu stypendium decydować będzie łączna liczba punktów za wyniki w nauce i dodatkowa punktacja, wyliczona w oparciu o zasady określone w § 3 Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów.

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2013-2014 należy składać w terminie od dnia 28 czerwca 2013r. do dnia 16 września br.

Informacje pochodzą ze strony www.lubelskie.pl