Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci37
 • absolwenci11
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe46
 • sportowe14
 • artystyczne18
 • socjalne3
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2010-2013

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 01.08.2011

Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2010-2013

Szczególnie uzdolnieni uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, mieszkający na terenie województwa lubelskiego, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym, w roku szkolnym 2011/2012 ponownie mogą uczestniczyć w projekcie „Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2010-2013”

Projekt realizowany jest przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Stypendium przyznawane jest na okres 12 miesięcy, od 1 września 2011r. do 31 sierpnia 2012r.. Jego łączna kwota wyniesie 3 600 PLN, czyli 300 zł miesięcznie.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie spełniający łącznie następujące kryteria:

 1. Mieszkają na terenie województwa lubelskiego
 2. Rozpoczynają lub kontynuują w roku szkolnym 2011-2012 naukę w szkole gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej, przez którą należy rozumieć szkołę publiczną i niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, spośród wymienionych w art. 2 pkt. 2, lit. b i c ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) z wyłączeniem szkół dla dorosłych, w związku z czym o stypendia ubiegać się mogą także uczniowie uczęszczający do ostatniej klasy szkoły podstawowej w chwili ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium.
 3. Posiadają miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub miesięczny dochód jako osoba ucząca się nie przekraczający dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych określonej w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.). tj. 1008 zł i 1166 zł w przypadku jeżeli w rodzinie jest osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 4. Spełniają co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
 • średnia z ich rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia klasy lub szkoły w roku składania wniosku jest wyższa lub równa 5,25 (średnia ocen liczona bez oceny z zachowania, religii/etyki i dodatkowych zajęć edukacyjnych),
 • uzyskali średnią z rocznych ocen klasyfikacyjnych z 3 dowolnie wybranych obowiązkowych przedmiotów o charakterze matematyczno-przyrodniczym i technicznym, ujętych na świadectwie w roku składania wniosku nie niższą niż 5,66, tj. 2 oceny celujące i 1 bardzo dobra,
 • uzyskali wynik z egzaminu/sprawdzianu zewnętrznego składanego na koniec poprzedniego etapu edukacyjnego: ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej co najmniej 38 punktów, z egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum co najmniej 95 pkt. lub z części matematyczno-przyrodniczej i humanistycznej egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum co najmniej 48 pkt.,
 • są laureatami lub finalistami konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów organizowanych przez kuratora oświaty lub olimpiad i turniejów ogólnopolskich dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad

Procedurę w sprawie o przyznanie stypendium wszczyna się na podstawie wniosku o przyznanie stypendium złożonego w terminie od dnia 22 czerwca 2011r. do dnia 1 sierpnia 2011r.

Do formularza wniosku należy dołączyć następujące załączniki:
a) elektroniczną wersję wniosku (na płycie CD/DVD) przygotowaną na elektronicznym formularzu zgodnym ze wzorem opublikowanym na stronie lubelskie.pl oraz zgodną z wersją papierową,
b) 2 egzemplarze założeń do indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia, zawierających wstępnie sformułowany cel edukacyjny oraz planowany kierunek rozwoju, podpisany przez pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego wraz z rekomendacją dyrektora szkoły składającej wniosek,
c) oświadczenie o sytuacji materialnej osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium za rok poprzedzający rok złożenia wniosku,
d) oświadczenie o miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium,
e) uwierzytelnioną kopię legitymacji uczniowskiej,
f) uwierzytelnioną kopię świadectwa lub indeksu z ostatniego zakońoczonego roku nauki,
g) uwierzytelnioną kopię wyników egzaminu/sprawdzianu zewnętrznego, stanowiącego podstawę do przyjęcia do szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej,
h) uwierzytelnione kopie zaświadczeń wydanych przez organizatora o przyznanych tytułach laureata lub finalisty w konkursach/olimpiadach/turniejach organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyd w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Departament Kultury, Edukacji i Sportu – Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych” osobiście lub przez pocztę.

Wnioski należy składać w  Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
ul. Lubomelska 1- 3,
20-072 Lublin (pokój 128)

lub przez pocztę na adres siedziby urzędu: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin.

Informacje pochodzą ze strony lubelskie.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
ul. Spokojna 4
20-074 Lublin


www.lubelskie.pl