Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci40
 • absolwenci16
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne22
 • naukowe55
 • socjalne8
 • inne8
 • sportowe16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie4
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd31
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Łapy – stypendia artystyczne

organizator:

Urząd Miejski w Łapach

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 19.01.2019

Łapy – stypendia artystyczne

Wnioski o przyznanie stypendiów sportowych oraz stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej w gminie Łapy pod nazwą Stypendium Burmistrza Łap za osiągnięcia uzyskane w 2018 r. będzie można składać w dniach 15 – 19 stycznia br. w sekretariacie Urzędu Miejskiego.

W 2019 r. łącznie na oba rodzaje stypendiów zabezpieczono w budżecie 49 tys. zł. Pieniądze trafią do najlepszych sportowców i najbardziej uzdolnionych młodych artystów z naszej gminy. Wysokość stypendium uzależniona jest od kwoty bazowej wynikającej z uchwalonej na dany rok w budżecie gminy Łapy wysokości środków przeznaczonych na stypendia. Kwotę bazową w danym roku budżetowym określa uchwała Rady Miejskiej w Łapach.

Stypendia artystyczne mogą być przyznawane osobom fizycznym stale zamieszkałym lub uczącym się na terenie gminy Łapy zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury, które swoimi osiągnięciami artystycznymi promują gminę Łapy.

Stypendium może otrzymać kandydat, który w roku poprzedzającym przyznanie stypendium może poszczycić się bogatym dorobkiem artystycznym popartym dodatkowo uzyskaniem znaczącego osiągnięcie artystycznego i kulturalnego, tj.:

 • otrzymaniem nagrody lub wyróżnienia w konkursie/festiwalu/przeglądzie/turnieju na szczeblu międzynarodowym lub
 • otrzymaniem nagrody lub co najmniej dwóch wyróżnień w konkursie/festiwalu/przeglądzie/turnieju na szczeblu krajowym.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać w szczególności następujące informacje:

 1. Określenie wnioskodawcy;
 2. Dane adresowe i kontaktowe wnioskodawcy;
 3. Imię i nazwisko, wiek, dokładny adres, telefon kontaktowy kandydata;
 4. Uzasadnienie wniosku zawierające opis udokumentowanych osiągnięć artystycznych uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku (m.in. zaświadczenia potwierdzające udział w konkursach, potwierdzone kserokopie dyplomów, wyróżnień), inne referencje,
 5. Rekomendacje do przyznania stypendium osób kompetentnych w danej dziedzinie, potwierdzające zdolności i osiągnięcia kandydata do stypendium,
 6. Podpisy kandydata lub jego rodzica, lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy kandydat jest niepełnoletni;
 7. Oświadczenia kandydata lub, gdy kandydat jest niepełnoletni jego rodzica lub opiekuna prawnego w zakresie:
 • zapoznania się z Regulaminem przyznawania okresowych stypendiów artystycznych,
 • zgodności podanych we wniosku danych ze stanem faktycznym pod rygorem odpowiedzialności karnej,
 • klauzuli informacyjnej (RODO).

Wnioski o przyznanie stypendium sportowego i artystycznego można składać na dziennik podawczy w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łapach, przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 2 w dniach 15-19 stycznia br.

Ważne! Do wniosku o stypendium należy dołączyć klauzulę informacyjnej zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Regulamin przyznawania stypendiów można pobrać TU.

Informacja pochodzi ze strony: www.lapy.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Łapach
ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 2
Łapy


www.lapy.pl