Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe80
 • inne15
 • artystyczne29
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs stypendialny dla osób pochodzenia romskiego studiujących na uczelniach

organizator:

Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2012

Konkurs stypendialny dla osób pochodzenia romskiego studiujących na uczelniach

O stypendia mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki: – są studentami uczelni lub słuchaczami kolegiów w Polsce albo zostały przyjęte na pierwszy rok studiów wyższych lub pierwszy rok kolegiów w Polsce bądź są doktorantami lub uczestnikami studiów podyplomowych w Polsce, – są obywatelami polskimi pochodzenia romskiego.

Stypendium przysługuje za okres od października do grudnia 2012 r. oraz od stycznia do czerwca 2013 r. Kwota stypendium przypadająca na jednego studenta lub słuchacza kolegium wynosi 500 zł miesięcznie.

Kandydat ubiega się o stypendium poprzez złożenie lub przesłanie do siedziby Związku Romów Polskich w Szczecinku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2012 r., następujących dokumentów:
– wypełnioną kartę zgłoszeniową do programu stypendialnego studenta lub słuchacza kolegium, stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu, – kopie dowodu osobistego,
– oświadczenia, że w przypadku przerwania studiów/nauki w kolegium lub ukończenia ich przed dniem 1 czerwca 2013 r. stypendysta niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Związek Romów Polskich w Szczecinku, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do regulaminu,
– zaświadczenie z uczelni lub kolegium o przyjęciu na studia bądź kontynuowaniu studiów w roku akademickim 2012/2013, a w przypadku osób, które zostały przyjęte na pierwszy rok studiów wyższych lub pierwszy rok kolegiów, kopię świadectwa maturalnego. Na zaświadczeniach z uczelni powinna być wskazana data zakończenia studiów, – zaświadczenia o średniej ocen uzyskanych z egzaminów w roku akademickim 2011/2012 – jeśli dotyczy, – dokumentów potwierdzających zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności romskiej w Polsce (artykuły prasowe, zdjęcia, publikacje, rekomendacje etc.) oraz deklarację potwierdzającą prowadzenie obecnie takiej działalności, wzór deklaracji stanowi załącznik nr 3 do regulaminu, – oświadczenia o pochodzeniu romskim, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.

W przypadku, gdy kandydat studiował w roku akademickim 2011/2012, należy wykazać, że rok akademicki został zaliczony (z zastrzeżeniem, że jeżeli rok akademicki nie został zaliczony ze względu na stan zdrowia bądź wydarzenia losowe, powinno to zostać zaznaczone w podaniu).

O stypendium nie może się ubiegać osoba, która powtarza rok studiów lub która pobierała stypendium w roku akademickim 2011/2012, zrezygnowała ze studiów i rozpoczęła studia na nowym kierunku.

W przypadku wniosku przesłanego pocztą, o terminowym dostarczeniu dokumentów decyduje data stempla pocztowego. Wniosek musi być wysłany listem poleconym lub przesyłką kurierską.

Wnioski należy przesyłać na adres:
Związek Romów Polskich ul. Wyszyńskiego 32, 78-400 Szczecinek tel./fax.: 94 37 250 98 e-mail: zrp.sekretarz@wp.pl

Stypendia zostały ufundowane przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

Informacje pochodzą ze strony www.romowie.com

Kontakt

Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku
ul. Wyszyńskiego 32
78-400 Szczecinek

zrp.sekretarz@wp.pl
www.romowie.com