Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci32
 • absolwenci14
 • doktoranci12
 • naukowcy10
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe8
 • naukowe36
 • socjalne8
 • inne6
 • artystyczne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie34
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa6
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Konkurs o stypendia z programu "Młoda Polska" na rok 2016

organizator:

Narodowe Centrum Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2015

Konkurs o stypendia z programu "Młoda Polska" na rok 2016

Stypendia w ramach programu Młoda Polska przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. z 2012 r. poz. 612).
Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury (zwane dalej NCK).
Przedmiotem konkursu są stypendia, przyznawane osobom fizycznym, zajmującym się twórczością i krytyką artystyczną, na realizację określonego projektu stypendialnego w następujących dziedzinach:
a). film,
b). fotografia,
c). literatura (w tym reportaż dziennikarski),
d). muzyka,
e). sztuki wizualne,
f). taniec,
g). teatr.
Osobom biorącym udział w konkursie mogą zostać przyznane stypendia na okres realizacji projektu stypendialnego do 31 grudnia 2016 roku. Wysokość stypendium może wynieść maksymalnie 50 tys. i minimalnie 30 tys. złotych brutto.
Nabór wniosków o przyznanie stypendium trwa do dnia 31 października 2015 roku
Wniosek o przyznanie stypendium obejmuje:
 • formularz Elektronicznej Aplikacji – za jej pośrednictwem wnioskodawca opisuje projekt stypendialny. Aplikacja dostępna jest w systemie EBOI – Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta http://eboi.nck.pl . Aplikacja składana jest elektronicznie, poprzez system EBOI;
 • potwierdzenie złożenia aplikacji  (w przypadku wnioskodawców nieużywających podpisu elektronicznego zweryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu) – automatycznie wypełniony formularz wygenerowany przez system EBOI w momencie złożenia Elektronicznej Aplikacji, podpisany odręcznie przez Wnioskodawcę, a w przypadku gdy Wnioskodawca jest małoletni także przez Opiekuna Prawnego/Przedstawiciela Ustawowego i przesłany pocztą, bądź dostarczony do NCK osobiście. Dokument „Potwierdzenie złożenia aplikacji” nie jest tożsamy z wygenerowaną z systemu EBOI ostateczną wersją Elektronicznej Aplikacji, która została wypełniona i przesłana za pośrednictwem systemu EBOI;
 • minimum dwie rekomendacje, które należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć do NCK osobiście;
 • oryginał zaświadczenia o przyjęciu na studia/rezydencje zagraniczne lub o przyjęciu pod opiekę przez konkretnego artystę wraz z oryginałem tłumaczenia przysięgłego na język polski, które należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć do NCK osobiście;
 • nośnik elektroniczny (płyta CD/DVD, pendrive) – zawierający portfolio Wnioskodawcy, przesłany pocztą, bądź dostarczony do NCK osobiście. Objętość zapisanych na nośniku plików nie może przekraczając 300 MB.
Adres:
Narodowe Centrum Kultury – Program Młoda Polska
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa
Termin składania wniosków upływa 31 października 2015 roku
W przypadku przesyłki pocztowej rozstrzygające znaczenie ma data stempla pocztowego.
Warunki udziału w konkursie
w konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne:
1). zajmujące się twórczością i krytyką artystyczną, legitymujące się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi w swojej dziedzinie,
2). będące polskimi obywatelami,
3). urodzone nie wcześniej niż w 1980 roku.
O stypendium nie może wnioskować osoba, która:
 1. aktualnie realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub finansowane z Funduszu Promocji Twórczości;
 2. realizowała przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub finansowane z Funduszu Promocji Twórczości – przed upływem dwóch lat od dnia rozliczenia tego stypendium;
 3. została wezwana do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium finansowanego ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub finansowanego z Funduszu Promocji Twórczości, z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej – przed upływem trzech lat od dnia wezwania do zwrotu;
 4. urodziła się przed 1980 rokiem;
 5. nie posiada polskiego obywatelstwa.
Oceny formalnej wniosków dokonuje NCK w terminie do 45 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Komisji. Stypendia przyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji Komisji. Decyzja o przyznaniu stypendium zapada w terminie nie wcześniejszym niż 31 stycznia 2016 roku.
Dodatkowe informacje, odpowiedzi na pytania można uzyskać kontaktując się z pracownikami NCK: tel. (22) 2 100 123, e-mail: arakowska@nck.pl
Konsultacje w siedzibie NCK:
W okresie naboru wniosków o przyznanie stypendium w siedzibie NCK od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00:
prowadzone są dyżury konsultacyjne, podczas których zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje oraz pomoc m.in. z zakresu zasad aplikowania o stypendia;
zainteresowani wnioskodawcy mogą sprawdzić poprawność dokumentów pod względem formalnym (przed ich dostarczeniem do siedziby NCK).
Uwaga: ponieważ liczba osób, które mogą zostać przyjęte podczas dyżurów jest ograniczona, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu oraz godziny. Rejestracja na konsultacje prowadzona jest telefonicznie – (22) 2 100 123 lub elektronicznie – e-mail: arakowska@nck.pl.
Informacje pochodzą ze strony www.nck.pl

Kontakt

Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa
tel. 22 2 100 123
arakowska@nck.pl
www.nck.pl