Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci46
 • absolwenci23
 • doktoranci3
 • naukowcy2
 • inni34
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe19
 • inne6
 • sportowe20
 • artystyczne23
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie13
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie6
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa5
 • samorząd39
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs NBP na projekty badawcze

organizator:

Narodowy Bank Polski

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci, naukowcy, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2016

Konkurs NBP na projekty badawcze

Zgłoszenia do konkursu powinny być nadsyłane wyłącznie w formie elektronicznej, na adres: konkurs_badania@nbp.pl, do dnia 31 października 2016 r., do godz. 23:59. W polu tematu wiadomości należy wpisać: „Zgłoszenie do VIII konkursu NBP na projekty badawcze”. Formularze zgłoszeniowe stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

W konkursie mogą brać udział pracownicy naukowo-dydaktyczni, doktoranci i studenci wyższych uczelni, pracownicy instytutów badawczych, instytucji administracji państwowej i instytucji finansowych oraz inne osoby fizyczne prowadzące badania ekonomiczne w zakresie wymienionym w „Ramowym programie badań ekonomicznych NBP na lata 2013-2016”. Współwykonawcami zgłaszanych projektów badawczych mogą być pracownicy NBP. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Rady Polityki Pieniężnej, Zarządu NBP, Komitetu Badań Ekonomicznych NBP oraz Zespołu ds. Badań Ekonomicznych w NBP.
Osoba uprawniona do udziału w konkursie może być wykonawcą tylko jednego projektu badawczego, zgłaszanego do konkursu. W przypadku, gdy zgłaszającym projekt badawczy jest zespół autorów, należy wskazać jedną osobę, będącą kierownikiem zespołu. W przypadku, gdy członkiem zespołu zgłaszającego projekt badawczy jest pracownik NBP, konieczne jest dołączenie do formularza zgłoszeniowego pisemnej zgody na udział w konkursie, wyrażonej przez dyrektora departamentu lub jednostki organizacyjnej, w której ten pracownik jest zatrudniony.

Problematyka projektów zgłaszanych do konkursu

Projekty badawcze zgłaszane do konkursu powinny dotyczyć obszarów badawczych określonych w „Ramowym programie badań ekonomicznych NBP na lata 2013-2016”. Szczególnie przydatne z punktu widzenia bieżących potrzeb NBP są wymienione poniżej tematy badawcze, stanowiące jednak tylko część problematyki badań ekonomicznych, którymi NBP jest zainteresowany zgodnie z „Ramowym programem badań ekonomicznych NBP na lata 2013-2016”:

 • Analiza zależności pomiędzy wysokością kapitału w bankach a ryzykiem systemowym.
 • Metody identyfikacji instytucji finansowych o znaczeniu systemowym poza sektorem bankowym. Zastosowanie dla Polski.
 • Wpływ środowiska stóp procentowych bliskich zera na bankowość centralną – na politykę pieniężną, w szczególności jej system operacyjny, stabilność finansową oraz zarządzanie rezerwami walutowymi.
 • Porównanie polityk cenowych banków w Polsce i innych krajach UE ze szczególnym uwzględnieniem polityki opłat z tytułu świadczenia usług związanych z prowadzeniem rachunków bankowych.
 • Determinanty rozwoju płatności bezgotówkowych w ramach rynku e-commerce i m-commerce w Polsce.

Zasady wyboru projektów przeznaczonych do realizacji

Maksymalna liczba projektów badawczych przeznaczonych do realizacji w wyniku VIII konkursu NBP na projekty badawcze wynosi 10. Projekty zgłoszone do konkursu, nieodrzucone z powodu uchybień formalnych, są oceniane pod względem:

 • zgodności projektu badawczego z preferowanymi obszarami badań ekonomicznych w NBP, określonymi w „Ramowym programie badań ekonomicznych NBP na lata 2013-2016” i w ogłoszeniu konkursowym;
 • jakości merytorycznej projektu badawczego, w szczególności określenia celu i hipotez badawczych, metod weryfikacji hipotez, związków zgłaszanego projektu z krajowymi i zagranicznymi nurtami badań;
 • przygotowania wykonawcy do realizacji projektu badawczego;
 • atrakcyjności naukowej oraz możliwości opublikowania wyników projektu badawczego w recenzowanym czasopiśmie;
 • przydatności projektu badawczego i jego przewidywanych wyników dla NBP.

W ramach każdego z kryteriów oceny, określonych w pkt. 10, projekt otrzymuje oceny w skali od 0 (ocena najniższa) do 10 (ocena najwyższa) punktów. Średnia arytmetyczna punktów przyznanych danemu projektowi, w ramach kryteriów wymienionych w pkt. 10, decyduje o miejscu projektu na liście rankingowej.
Ostateczną decyzję w sprawie projektów wybranych do realizacji podejmuje Zarząd NBP.

Finansowanie projektów zatwierdzonych do realizacji

Maksymalna kwota przeznaczona na sfinansowanie wszystkich projektów badawczych, zaakceptowanych do realizacji, wynosi 600.000,00 zł. Każdy z projektów badawczych, zaakceptowanych do realizacji, jest dodatkowo oceniany pod względem nakładu pracy, wymaganego do jego realizacji. W ramach tego kryterium projekt otrzymuje oceny w skali od 0 (ocena najniższa) do 15 (ocena najwyższa) punktów.

Realizacja

Proponowany czas realizacji projektu badawczego, wyłonionego na podstawie przeprowadzonego konkursu, tj. okres od dnia podpisania umowy o realizację projektu badawczego do dnia złożenia raportu z przeprowadzanych badań, nie może przekroczyć 24 miesięcy.
Projekt badawczy uważa się za zrealizowany, gdy:

 • przedstawiono na seminarium w NBP wstępne wyniki projektu badawczego w terminie określonym w umowie;
 • złożono raport z przeprowadzonych badań, w formie odpowiadającej konwencji artykułu naukowego, w terminie określonym w umowie;
 • raport z przeprowadzonych badań uzyskał pozytywną ocenę, w wyniku czego zostały spełnione warunki do skierowania go do publikacji w „Materiałach i Studiach” NBP lub w „NBP Working Papers”.

Warunkiem realizacji projektu wyłonionego w konkursie, w przypadku osób fizycznych niebędących pracownikami NBP lub przy udziale osób fizycznych niebędących pracownikami NBP, będzie podpisanie umowy, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Przedmiotem umowy jest realizacja projektu badawczego zgodnie z opisem zawartym w formularzu zgłoszeniowym.
Warunki umowy, zawarte w załączonym wzorze, nie podlegają negocjacjom.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej NBP do dnia 31 stycznia 2017 r.

Informacje pochodzą ze strony: www.nbp.pl

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
tel. 22 185 10 00
konkurs_badania@nbp.pl

Dokumenty

do pobrania