Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie40
 • studenci52
 • absolwenci22
 • doktoranci7
 • naukowcy4
 • inni40
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne4
 • sportowe30
 • artystyczne23
 • socjalne5
 • muzyczne5
 • naukowe21
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie3
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa3
 • samorząd43
ARCHIWUM
Wróć do listy

Konkurs na stypendia dla profesorów wizytująch Uniwersytet Warszawski

organizator:

Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.02.2010

Konkurs na stypendia dla profesorów wizytująch Uniwersytet Warszawski

Stypendia przyznawane są w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet – kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Udział profesorów wizytujących z kraju i z zagranicy w procesie kształcenia ma na celu podniesienie atrakcyjności oferty dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego skierowanej do studentów i doktorantów, przede wszystkim dotyczącej kierunków matematycznoprzyrodniczych oraz ekonomiczno-społecznych, które mają istotne znaczenie dla gospodarki opartej na wiedzy.

Warunkiem uzyskania stypendium dla profesora wizytującego Uniwersytet Warszawski
jest:
– pozycja wybitnego uczonego lub specjalisty w reprezentowanej dziedzinie nauki oraz legitymowanie się przez kandydata do stypendium uznanym dorobkiem naukowym i dydaktycznym,
– przedstawienie propozycji wykładów lub innych zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów, służącej poszerzeniu oferty edukacyjnej Uniwersytetu oraz użytecznej dla rozwijania badań w Uczelni,
– określenie wkładu profesora wizytującego w proces dydaktyczny i naukowy Uniwersytetu, w tym związanego ze wzrostem transferu wiedzy i potencjału innowacyjnego,
– posiadanie przez kandydata co najmniej stopnia doktora – w przypadku profesora wizytującego z zagranicy oraz co najmniej stopnia doktora habilitowanego – w przypadku profesora wizytującego z kraju.

Wniosek powinien zawierać następujące dane:
● dane osobowe kandydata do stypendium wraz z opisem jego dotychczasowego dorobku naukowego,
● opis planowanej działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej w okresie pobierania stypendium,
● stanowisko Kierownika Jednostki Organizacyjnej Uniwersytetu w sprawie zatrudnienia profesora wizytującego oraz opinię Kierownika Katedry/Zakładu, w której będzie zatrudniony profesor wizytujący,
●oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i przekazanie wszelkich niezbędnych danych organizatorom konkursu, zgodnie z wytycznymi wynikającymi z realizacji projektu PO KL.

Wnioski można składać osobiście lub drogą pocztową w Biurze ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego w Pałacu Kazimierzowskim, pok.30, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Wniosek można również przesłać drogą elektroniczną, z późniejszym przekazaniem dokumentacji w formie papierowej. Liczy się data stempla pocztowego.
Adres e-mail: adamczyk.nuw@uw.edu.pl

Termin przyjmowania wniosków: 15.12.2009 r. do 10.02.2010 r.

Informacje pochodzą ze strony www.nuw.uw.edu.pl

Kontakt

Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa