Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne29
 • socjalne9
 • sportowe24
 • naukowe80
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na stypendia dla doktorantów realizujących projekty o wysokim potencjale aplikacyjnym

organizator:

Bio&Technology Innovations Platform Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.07.2010

Konkurs na stypendia dla doktorantów realizujących projekty o wysokim potencjale aplikacyjnym

Konkurs na stypendia dla doktorantów realizujących projekty o wysokim potencjale aplikacyjnym

Konkurs organizowany jest w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 8.2.1 pt. ”Wsparcie przedsiębiorczości naukowców bio tech med poprzez stypendia, staże i szkolenia”.

Dwa rodzaje stypendiów:

1. 6 stypendiów po 3000zł/mc przez okres do 4 lat dla osób, które posiadają tytuł magistra bądź równoważny, lub które do 30 września 2010 roku taki tytuł uzyskają i które w roku akademickim 2010/2011, w ramach studiów doktoranckich rozpoczną realizację projektu badań o wysokim potencjale aplikacyjnym;
2. 6 dopłat do stypendiów po 1 500zł/mc przez okres od 1 roku do 3 lat dla osób, które uczestniczą już w programie studiów doktoranckich, realizując badania o wysokim potencjale aplikacyjnym.

Dodatkowo, osoby objęte programem stypendialnym uczestniczyć będą również w cyklu szkoleń dotyczących:

 • zasad ochrony i zarządzania własnością intelektualną,
 • komercjalizacji wyników badań,
 • metod finansowania projektów aplikacyjnych,
 • nawiązywania kontaktów nauka-przemysł.

Wymagania:

Konkurs jest adresowany do doktorantów spełniających łącznie następujące warunki:

1. Kandydat posiada obywatelstwo polskie.
2. Prace badawcze proponowane w projekcie prowadzone są lub będą w instytutach BioCentrum Ochota, tj.:

 • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, www.iimcb.gov.pl
 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, www.nencki.gov.pl
 • Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, www.ibb.waw.pl
 • Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, www.ibib.waw.pl
 • Instytut Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej PAN, www.cmdik.pan.pl
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, www.ippt.gov.pl

3. Wyniki prac badawczych proponowanego projektu mają charakter aplikacyjny. Proponowany projekt powinien zakładać rozwijanie innowacyjnych technologii w następujących dziedzinach: biologia, biologia molekularna, biotechnologia, chemia, chemia leków, medycyna, medycyna molekularna, biochemia, biofizyka, bioinżynieria, technologie przetwórstwa żywności, ekotechnologie, nowe źródła energii, technologie informacyjne, telekomunikacja, elektronika, informatyka, materiały funkcjonalne, nowe materiały, „nanotechnologia”, elektrotechnika, automatyka i robotyka.
4. Autorzy projektów powinni wykazywać zainteresowanie opatentowaniem rozwijanych przez siebie technologii oraz ich późniejszą komercjalizacją.

Wniosek:

Ocenie podlegać będą jedynie poprawnie złożone wnioski zawierające następujące dokumenty:

DLA DOKTORANTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011:

1. Wniosek zgłoszeniowy
2. Oświadczenie potencjalnego Promotora o posiadaniu odpowiednich warunków do realizacji projektu
3. Opinia opiekuna pracy magisterskiej o kandydacie na doktoranta.
4. Kserokopię dyplomu ukończenia uczelni wyższej lub świadectwa ukończenia studiów (w tym przypadku dyplom należy dostarczyć do końca września).
5. Wykaz przedmiotów i ocen uzyskanych w trakcie studiów.

DLA DOKTORANTÓW REALIZUJACYCH PROJEKTY APLIKACYJNE:

1. Wniosek zgłoszeniowy [do pobrania]
2. Oświadczenie Promotora o posiadaniu odpowiednich warunków do realizacji projektu [do pobrania]
3. Dokument świadczący o przyjęciu na studia doktoranckie, potwierdzony przez osobę uprawnioną z ramienia uczelni lub placówki naukowej
4. Opinia o doktorancie wystawiona przez opiekuna naukowego.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy składać w wersji papierowej do 30 lipca do godz. 16.00 (decyduje data wpływu) w sekretariacie Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej, lub przesyłać na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Bio&Technology Innovations Platform
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
ul Ks. Trojdena 4
02-109 Warszawa

UWAGA! Dodatkowo wniosek należy przesłać w ww. terminie na adres:biotechip@iimcb.gov.pl

UWAGA ! DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

Istnieje możliwość składania tematów badań aplikacyjnych przez pracownika naukowego (promotora), poszukującego kandydata na doktoranta. W takim przypadku należy przeslać do 30 czerwca na adresbiotechip@iimcb.gov.pl:

 • tematów projektów wraz z krótkim abstraktem
 • danych kontaktowych promotora (adres e-mail, telefon, adres strony www danego zakładu)

Informacje te zostaną udostępnione na stronie internetowej Ośrodka Transferu Technologii BioTech-IP, by ułatwić promotorom dotarcie do potencjalnych kandydatów na doktorantów. W przypadku, gdy promotor znajdzie odpowiedniego kandydata, mogą wspólnie złożyć projekt wypełniając formularz zgłoszeniowy wraz z odpowiednimi załącznikami.

Informacje pochodzą ze strony www.iimcb.gov.pl

Kontakt

Bio&Technology Innovations Platform Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
ul Ks. Trojdena 4
02-109 Warszawa

biotechip@iimcb.gov.pl