Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe14
 • socjalne11
 • artystyczne24
 • naukowe62
 • inne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs dla doktorów w dziedzinie technologii!

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 30.05.2014

Konkurs dla doktorów w dziedzinie technologii!

Stypendia w projekcie Grant Plus przyznawane są w celu zoptymalizowania warunków w zakresie prowadzenia prac badawczych, które przyczynią się do transferu i rozwoju technologii, a także podniesienia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Dolnego Śląska.
Docelowo planowana jest wypłata 240 stypendiów (I edycja – 80, II edycja – 80, III edycja – 80).

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium wraz ze wszystkimi załącznikami (dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania) w formie pisemnej oraz elektronicznej.

Do wniosku należy dołączyć:
– zaświadczenia o statusie uczestnika studiów doktoranckich przez co najmniej 9 miesięcy w okresie wypłaty stypendium w danej edycji;
– zaświadczenie lub kopię uchwały rady wydziału z uczelni wyższej lub instytutu naukowego informujące o dacie otwarcia przewodu doktorskiego.

Wszystkie dołączone do wniosku załączniki muszą być aktualne tzn. wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku. Cały wniosek wraz z załącznikami musi zostać wypełniony w języku polskim lub przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wersja elektroniczna wniosku musi zostać zamieszczona na płycie CD i zawierać co najmniej wniosek stypendialny oraz list intencyjny (skany podpisanych dokumentów w formacie PDF).

Wniosek należy złożyć do pok. 1016 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy ul. Mazowieckiej 17 we Wrocławiu 50-412.

Terminy przyjmowania wniosków:
– I nabór w okresie 4 czerwca 2012 r. – 29 czerwca 2012 r.;
– II nabór w okresie 2 kwietnia 2013 r. – 29 maja 2013 r.;
– III nabór w okresie 2 kwietnia 2014 r. – 30 maja 2014 r.
Wniosek musi byś złożony osobiście (pn. – pt. w godz. 9:00 – 15:00)  lub drogą pocztową (liczy się data wpływu wniosku).

Wnioski podlegają weryfikacji pod względem formalnym (załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu Grant Plus – karta oceny formalnej) w terminie nieprzekraczającym 15 dni roboczych od dnia, w którym upłynął termin przyjmowania Wniosków.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub braków formalnych doktorant ma prawo do dokonania w wyznaczonym terminie jednorazowej korekty Wniosku. Brak uzupełnienia błędów w wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem Wniosku ze względów formalnych. W razie stwierdzenia we Wniosku oczywistych omyłek pisarskich osoba weryfikująca dany Wniosek może w tym zakresie dokonać niezbędnej korekty, tj. może uwzględnić dane poprawne sporządzając jednocześnie wykaz dokonanych niezbędnych korekt, które zostały uwzględnione. O dokonaniu korekt doktorant zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail.

Wnioski spełniające kryteria formalne przekazywane są następnie do oceny merytorycznej, która dokonywana jest przez Komisję Stypendialną oraz niezależnych recenzentów wyłonionych w drodze konkursu, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 757 z późn. zm.), szczegółowo opisanego w Regulaminie wyłaniania recenzentów.

W ramach oceny merytorycznej (załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu Grant Plus – karta oceny merytorycznej) brane są pod uwagę takie aspekty wniosku stypendialnego, jak:
– stopień zaawansowania przewodu doktorskiego,
– poziom innowacyjności pracy badawczej w kraju i na świecie,
– możliwość praktycznego zastosowania oraz wdrożenia wyników badań na terenie województwa dolnośląskiego,
– zakres nawiązanej współpracy oraz jej użyteczność dla prowadzonych przez doktoranta badań,
– dotychczasowy dorobek naukowy.

Ocena merytoryczna każdego Wniosku dokonywana jest w skali punktowej i jest sumą następujących składowych:
1) do 80% skali punktowej – ilość punktów będąca średnią arytmetyczną wyciągniętą z ocen dwóch niezależnych recenzentów, którzy są ekspertami z dziedziny obejmującej zakres tematyczny Wniosku;
2) do 20% skali punktowej – ilość dodatkowych punktów, które mogą zostać przyznane przez KS za perspektywiczność praktycznego zastosowania i wdrożenia rezultatów badań na terenie województwa dolnośląskiego.

Po zakończeniu oceny merytorycznej Komisja Stypendialna wyłania listę potencjalnych kandydatów kwalifikujących się do otrzymania stypendium, których wnioski spełniają kryteria formalne oraz uzyskały co najmniej 60% skali punktowej podczas oceny merytorycznej, a następnie przekazuje ją w formie rekomendacji Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.

Ostateczną decyzję o wyborze doktorantów, których badania najlepiej przyczynią się do rozwoju województwa i przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendiów podejmuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Stypendialnej.

W oparciu o listę rankingową Komisja Stypendialna może zatwierdzić listę rezerwową doktorantów, których wnioski spełniają kryteria formalne oraz uzyskały co najmniej 60% skali punktowej podczas oceny merytorycznej, lecz nie zostały objęte wsparciem finansowym z powodu ograniczonych środków dostępnych na wypłatę stypendiów. W przypadku utraty prawa do pobierania stypendium przez doktoranta, któremu przyznano wsparcie finansowe, pozostała kwota zostaje przyznana osobie pierwszej (lub odpowiednio kolejnej) na liście rezerwowej doktorantów, pod warunkiem spełniania przez nią w dalszym ciągu kryteriów formalnych.

O wynikach oceny formalnej doktoranci informowani są niezwłocznie po dokonaniu oceny drogą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru.
O wynikach oceny merytorycznej doktoranci informowani są na piśmie w terminie 20 dni roboczych od zakończenia posiedzenia Komisji Stypendialnej, na którym wyłaniana jest lista potencjalnych kandydatów do otrzymania stypendium.
Od wyników oceny formalnej i merytorycznej nie przysługuje odwołanie.

Informacje pobrane ze strony: www.umwd.dolnyslask.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
tel. 71 776 90 53
umwd@dolnyslask.pl
www.umwd.dolnyslask.pl