Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci32
 • absolwenci13
 • doktoranci10
 • naukowcy4
 • inni8
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe49
 • socjalne8
 • inne7
 • sportowe14
 • artystyczne20
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd23
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Kołobrzeg – stypendia artystyczne

organizator:

Urząd Miasta Kołobrzeg

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 15.11.2019

Kołobrzeg – stypendia artystyczne

W przyszłym roku Urząd Miasta Kołobrzeg będzie wypłacał stypendia artystyczne. Żeby otrzymać wsparcie finansowe miasta, należy złożyć wniosek do 15 listopada. Najwięcej utalentowani artyści z Kołobrzegu, którzy nie ukończyli jeszcze 26 roku życia mogą otrzymywać co miesiąc 800 zł. Najmniej 150 zł.

Poniżej publikujemy wybrane zapisy uchwały w tej sprawie, którą radni Rady Miasta przyjęli 2 października.

Komu przysługuje stypendium, a komu nagroda?
Stypendia mają charakter indywidualny i przyznawane są raz w roku z przeznaczeniem na doskonalenie umiejętności artystycznych i twórczych w ramach zakładanego programu stypendium. Taki program stypendium, który należy dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium powinien zawierać syntetyczny opis zakresu realizacji programu stypendium wraz z planowanymi rodzajami wydatków i planowane efekty (zakładane rezultaty).

Nagrody dla dzieci i młodzieży przyznawane są laureatom konkursów, olimpiad, turniejów artystycznych i tym podobnych wydarzeń o zasięgu co najmniej ogólnopolskim za wybitne, udokumentowane osiągnięcia artystyczne i twórcze kandydata w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody.

Co ważne, nagrody mogą zostać przyznane także dorosłym przedstawicielom kołobrzeskiego środowiska kulturalnego wykazującym się wyjątkową aktywnością twórczą, reprezentującym wysoki poziom artystyczny zamieszkującym w Kołobrzegu. Nagrody dla dorosłych przyznawane są w uznaniu całokształtu dorobku artystycznego lub za wybitne osiągnięcia, uznane przez kapitułę konkursu, olimpiady, turnieju o zasięgu co najmniej ogólnopolskim.

Stypendia i nagrody przyznawane są wykazującym się wyjątkową aktywnością twórczą, reprezentującym wysoki poziom artystyczny, szczególnie utalentowanym młodym osobom, działającym w jednej z dziedzin sztuki – muzyka, taniec, teatr, literatura, sztuki plastyczne, film i innych, mieszkającym w Kołobrzegu, które nie ukończyły 26 roku życia.

Stypendium może otrzymać osoba, która mieszka w Kołobrzegu, podjęła lub kontynuuje edukację artystyczną, studia, staż itp., posiada udokumentowane osiągnięcia w reprezentowanej przez siebie dziedzinie kultury i sztuki (np. w konkursach, turniejach, olimpiadach artystycznych) o zasięgu co najmniej wojewódzkim, aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta, prezentując swoje umiejętności oraz dokonania artystyczne, tj. bierze udział w koncertach, wystawach, wieczorach autorskich, występuje z recitalami itp. Będzie realizowała w roku, na który przyznawane są stypendia, program stypendium obejmujący doskonalenie umiejętności artystycznych i twórczych oraz ich prezentację, w tym także realizację działań skierowanych do mieszkańców miasta Kołobrzeg,

Stypendia przyznawane są raz w roku i wypłacane są na konto bankowe stypendysty w ratach miesięcznych do 10 dnia każdego miesiąca.

Stypendium za osiągnięcia o randze międzynarodowej:

 • I stopnia – 800 zł,
 • II stopnia – 700 zł
 • III stopnia – 600 zł

Stypendium za osiągnięcia o randze europejskiej:

 • I stopnia – 550 zł
 • II stopnia – 500 zł
 • III stopnia – 450 zł

Stypendium za osiągnięcia o randze ogólnopolskiej:

 • I stopnia – 400 zł
 • II stopnia – 350 zł
 • III stopnia – 300 zł

Stypendium za osiągnięcia o randze wojewódzkiej:

 • I stopnia – 250 zł
 • II stopnia – 200 zł
 • III stopnia – 150 zł

Stypendium może być przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów związanych z udziałem w konkursach, festiwalach, lekcjach mistrzowskich, kursach, warsztatach itp., na zakup materiałów i usług, wynajem pomieszczeń, promocję, reklamę itp.

Nagrody przyznawane są raz w roku. Wysokość nagrody uzależniona jest od rangi osiągnięć kandydata i wynosi maksymalnie:

 • nagroda za osiągnięcia o randze międzynarodowej 2.500 – 3.000 zł brutto
 • nagroda za osiągnięcia o randze europejskiej 2.000 zł brutto

Prezydent Kołobrzegu może przyznać stypendium i nagrodę z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek instytucji kultury, stowarzyszeń oraz innych podmiotów działających w obszarze kultury i sztuki na terenie miasta.

Wzory wniosków o przyznanie stypendium i nagród artystycznych należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Kołobrzeg lub przesłać pocztą, w terminie do 15 listopada każdego roku.

Wzory wniosków, o których mowa w ust. 1, są dostępne na stronie internetowej miasta Kołobrzeg w BIP w zakładce „Nagrody i stypendia”.

Informacje pochodzą ze strony: www.kolobrzeg.pl

Kontakt

Urząd Miasta Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kołobrzeg

urzad@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl