Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie37
 • studenci29
 • absolwenci7
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne2
 • socjalne10
 • muzyczne5
 • naukowe55
 • sportowe16
 • artystyczne25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie8
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie8
 • śląskie7
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa3
 • firma3
 • instytucja rządowa6
 • samorząd34
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Kielce – stypendia dla maturzystów z najwyższą średnią

organizator:

Urząd Miasta Kielce

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 16.10.2019

Kielce – stypendia dla maturzystów z najwyższą średnią

Miasto Kielce rusza z nowym projektem stypendialnym skierowanym do studentów jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych i studiów stacjonarnych pierwszego stopnia realizowanych na uczelni wyższej w Kielcach.

Celem Międzynarodowego Programu Stypendialnego Miasta Kielce dla maturzystów z najwyższą średnią za wybieranie kieleckich uczelni jest:

 1. Promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych i zachęcanie ich do wybierania kieleckich uczelni
 2. Promocja kreatywności i aktywności wśród młodzieży, w szczególności w zakresie szeroko pojętej działalności artystycznej, społecznej, ekonomicznej, przedsiębiorczości i wolontariatu
 3. Motywowanie uczniów do uzyskiwania jak najlepszych wyników w nauce oraz udziału w konkursach, olimpiadach i turniejach tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy
 4. Podnoszenie aspiracji edukacyjnych i poczucia własnej wartości wśród młodzieży oraz rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za rozwój społeczności lokalnej
 5. Wzmocnienie współpracy pomiędzy Miastem Kielce a miastami partnerskimi
 6. Podniesienie poziomu umiędzynarodowienia kieleckich uczelni

Program zakłada objęcie wsparciem stypendialnym maksymalnie 100 osób w ciągu danego roku akademickiego. Kwota przyznawanego stypendium wynosić będzie 500 zł miesięcznie.

Prawo do składania wniosku o przyznanie stypendium przysługuje studentowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

 1. w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium został absolwentem szkoły ponadpodstawowej i przystąpił do egzaminu maturalnego
 2. posiada status studenta uczelni mającej siedzibę w mieście Kielce
 3. uzyskał z egzaminu maturalnego wynik przynajmniej 85% liczony jako średnia z 2 wybranych przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym lub uzyskał tytuł finalisty lub laureata turnieju lub olimpiady tematycznej związanej z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy wymienionym w wykazie, o którym mowa w art. 44zzzw ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty albo tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem maturalnym albo części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 4. był zaangażowany w roku szkolnym poprzedzającym rok przyznania stypendium w  aktywności szkolne lub pozaszkolne w zakresie szeroko pojętej działalności artystycznej, społecznej, przedsiębiorczości i wolontariatu

Każdy punkt procentowy z wyniku egzaminu maturalnego odpowiada jednemu punktowi przeliczeniowemu. Ponadto 10 punktów otrzymać mogą studenci pochodzący z Kielc oraz miast, z którymi Miasto Kielce ma podpisaną umowę partnerską (Winnica – Ukraina, Gotha – Niemcy, Ramla – Izrael, Budapeszt Czepel – Węgry,  Orange – Francja, Yuyao – Chiny, Taizhou – Chiny). Za zaangażowanie w roku szkolnym poprzedzającym rok przyznania stypendium w  aktywności szkolne lub pozaszkolne w zakresie szeroko pojętej działalności artystycznej, społecznej, przedsiębiorczości i wolontariatu studentowi przyznaje się dodatkowe punkty przeliczeniowe w ilości 1-10.

W roku akademickim 2019/2020 wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie 1-16 października 2019 r. w budynku Urzędu Miasta Kielce pok. nr 12.

Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania znajdują się w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu ul. Strycharska 6, pok.  nr 511, nr tel. 36-76-635 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce (poniżej).

Informacje pochodzą ze strony: www.um.kielce.pl

Kontakt

Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce
ul. Strycharska 6
Kielce
tel. 36 76 635

www.um.kielce.pl