Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci28
 • absolwenci13
 • doktoranci10
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe13
 • artystyczne20
 • socjalne6
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd23
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Jubileuszowy Program Stypendialny 65 na 65 Fundacji LOTTO

organizator:

Totalizator Sportowy, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2021

Jubileuszowy Program Stypendialny 65 na 65 Fundacji LOTTO

Z okazji jubileuszowych obchodów 65-lecia istnienia spółki Totalizator Sportowy, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wraz ze swoim Fundatorem Totalizatorem Sportowym powołuje „Jubileuszowy Program Stypendialny 65 na 65”. Program skierowany jest do 65-ciu studentów, wyróżniających się wiedzą, doświadczeniem oraz zaangażowaniem w projekty naukowe. Dodatkowo 10-ciu spośród nich otrzyma szansę na zdobycie doświadczenia zawodowego podczas 3-miesięcznego stażu w Totalizatorze Sportowym. Celem Programu jest wsparcie finansowe studentów, którzy swoją wiedzą i umiejętnościami wzmocnią polskie przedsiębiorstwa.

Program Stypendialny jest wspólną inicjatywą Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej i Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.

Kto może ubiegać się o stypendium:

O stypendium mogą ubiegać się pełnoletni i aktywni studenci:

 • będący obecnie na trzecim bądź czwartym semestrze studiów I stopnia, lub
 • będący obecnie na pierwszym lub drugim semestrze studiów II lub III stopnia, lub
 • będący obecnie na 2, 3, bądź 4 roku studiów jednolitych,
  którzy spełniają następujące kryteria:
 1. są obywatelami Polski lub są obywatelami innego państwa i posiadają Kartę Polaka, a w okresie trwania Programu Stypendialnego czynnie studiują na uczelni wyższej;
 2. studiują na uczelni publicznej i niepublicznej na kierunkach ścisłych, technicznych, technologiczno-informatycznych np. informatyka, programowanie, zarządzanie bazami danych, grafika gier komputerowych, cyberbezpieczeństwo, matematyka, ekonometria, automatyka, robotyka, mechatronika, systemy sztucznej inteligencji (SI) lub kierunkach pokrewnych;
 3. mają nie więcej niż 26 lat (są urodzeni po 31.12.1994 r.);
 4. osiągają dobre wyniki w nauce, posiadają średnią ocen ze studiów nie niższą niż 4,0 (w przypadku studentów będących na I stopniu studiów lub na studiach jednolitych liczona będzie średnia ocen z poprzedniego roku, a w przypadku studentów studiów II lub III stopnia liczona będzie średnia ocena ze studiów poprzedniego stopnia);
 5. aktualnie nie pobierają stypendium pochodzącego od innego podmiotu (z wyłączeniem stypendiów: socjalnych, naukowych, pochodzących od instytucji publicznych np. Prezydenta Miasta, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Związków Sportowych itp.).

Atutem przy rekrutacji będzie posiadanie osiągnięć w dziedzinie związanej z kierunkiem studiów, a także otwartość na realizację zadań wymagających współpracy zespołowej.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:

 • zaświadczenie wystawione przez uczelnię potwierdzające, że kandydat jest studentem,
  informację zawierającą wykaz przedmiotów na wskazanym kierunku studiów,
 • dokument potwierdzający uzyskane oceny lub średnią z osiągniętych ocen (w przypadku studentów będących na I stopniu studiów lub na studiach jednolitych – średnia ocen z poprzedniego roku, a w przypadku studentów studiów II lub III stopnia – średnia ocena ze studiów poprzedniego stopnia),
 • dokumentację potwierdzającą osiągnięcia w swojej dziedzinie.

Termin składania wniosków:

Wnioski o stypendium można składać wyłącznie drogą elektroniczną w generatorze wniosków dostępnym poprzez stronę www.fundacjalotto.pl/65 w terminie od 25 marca do 30 czerwca 2021 r. (włącznie). Przy rejestracji w generatorze wniosków należy wybrać opcję „osoba fizyczna”. Wybrani stypendyści zostaną poinformowani o kwalifikacji do programu w terminie do 31 sierpnia 2021 r., a informacja o przyznanych stypendiach będzie opublikowana na stronie www.fundacjalotto.pl/65.

Wysokość stypendium:

W ramach Programu przyznawane jest stypendium, wynoszące 18 000 zł brutto (osiemnaście tysięcy złotych), płatne w kwocie 1 500 zł brutto miesięcznie, w okresie od października 2021 r. do września 2022 r.

Przeznaczenie stypendium:

Stypendysta zobowiązany jest do wykorzystania środków z przyznanego stypendium na dalszy rozwój i pogłębianie wiedzy w swojej dziedzinie. Stypendium może być przeznaczone na pokrycie kosztów kursów, szkoleń, wyjazdów edukacyjnych, językowych, uczestnictwa w wydarzeniach związanych z charakterem studiów, opłat konkursowych, rekrutacyjnych na studia, zakupu sprzętu komputerowego, specjalistycznego oprogramowania, zakwaterowania (w przypadku zmiany miejsca zamieszkania ze względu na większe możliwości rozwoju) lub na inne elementy mające wpływ na rozwój stypendysty.

Fundacja LOTTO dopuszcza przeznaczenie 40% miesięcznej wartości raty stypendium na inne cele niż wymienione powyżej, w szczególności na cele socjalne. Środki te nie wymagają rozliczenia.

Rozliczenie stypendium

Stypendysta zobowiązany jest do przekazania sprawozdania merytorycznego i finansowego Fundacji, poprzez uzupełnienie i wysłanie sprawozdania w generatorze wniosków, zgodnie z terminem zawartym w umowie stypendialnej.

Staż w Totalizatorze Sportowym

Dodatkowo stypendyści będą mogli powalczyć o jeden z 10 płatnych staży w Totalizatorze Sportowym.

Obowiązki stypendysty

Stypendysta jest zobowiązany do godnego reprezentowania Fundacji LOTTO. Stypendysta jest również zobowiązany do udziału w uroczystej gali inaugurującej Program oraz do udziału w wydarzeniach i projektach edukacyjno-społecznych organizowanych przez Fundację LOTTO w ramach Programu Stypendialnego.

Informacje pochodzą ze strony: fundacjalotto.pl/65/

Na naszej stronie znajdziecie więcej stypendiów dla studentów.

Kontakt

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej
ul. Targowa 25
03-728 Warszawa
tel. 513 001 576
jmakarewicz@fundacjalotto.pl
www.fundacjalotto.pl