Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci34
 • absolwenci18
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne5
 • sportowe20
 • naukowe41
 • artystyczne26
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie18
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie4
 • lubelskie2
 • małopolskie6
 • mazowieckie7
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa6
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd38
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

INNOdoktorant – stypendia dla młodych naukowców

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 16.12.2011

INNOdoktorant – stypendia dla młodych naukowców

Zarząd Województwa Pomorskiego rozpoczął realizację kolejnej edycji projektu „InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów, IV edycja”. Celem nadrzędnym projektu jest wsparcie procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce poprzez system wsparcia stypendiami doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za przyczyniające się do wzmocnienia konkurencyjności i rozwoju gospodarczego Pomorza, wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego.

O stypendium mogą się ubiegać doktoranci, którzy:

 • mają otwarte przewody doktorskie w uczelniach wyższych lub innych placówkach naukowych, mających siedzibę na terenie województwa pomorskiego,
 • realizują prace doktorskie z dyscyplin i specjalności naukowych wymienionych w RSI, jako preferowane do wsparcia młodych naukowców,
 • nie pobierały stypendium w ramach pierwszej, drugiej oraz trzeciej edycji projektu „InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów”,
 • nie otrzymują wsparcia stypendialnego, niepodlegającego rozliczeniu w oparciu o faktycznie poniesione wydatki i dokumenty księgowe, z innych źródeł ze środków publicznych (w tym ze środków budżetowych uczelni publicznych oraz w szczególności ze środków w ramach Priorytetu IV PO KL) w wysokości równej lub przekraczającej 5000 zł miesięcznie w okresie, za jaki wypłacane są transze stypendium w ramach projektu „InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów, IV edycja”, czyli od dnia 1 lutego 2012 roku do dnia 31 lipca 2012 roku,
 • nie będą otrzymywały wsparcia stypendialnego, niepodlegającego rozliczeniu w oparciu o faktycznie poniesione wydatki i dokumenty księgowe, ze środków publicznych w ramach Priorytetu VIII PO KL za okres od dnia 1 lutego 2012 roku do dnia 31 lipca 2012 roku,
 • posiadają obywatelstwo polskie,
 • nie otrzymywały wsparcia stypendialnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w szczególności z Priorytetu IV i VIII PO KL), którego przeznaczenie byłoby tożsame z przeznaczeniem wsparcia możliwego do otrzymania w ramach projektu „InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów, IV edycja”.

Planowane jest przyznanie maksymalnie 60 stypendiów w kwocie nieprzekraczającej 30 tysięcy złotych każde.

Wnioski można składać od 18 listopada 2011 r., od godz. 7.45. Zakończenie naboru wniosków: 16 grudnia 2011 roku, godz. 15.45.

Zgodnie z Regulaminem IV edycji projektu „InnoDoktorant”, Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać, w wyżej wymienionym terminie, w kancelarii ogólnej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk (liczy się data stempla wpływu dokumentów do kancelarii ogólnej).

UWAGA!
Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Spotkania rekrutacyjno-informacyjne będą się odbywać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego (ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk):
14 listopada 2011 r. – w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (parter) w godzinach 13.30-15.30;
18 listopada 2011 r. – w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (parter) w godzinach 13.30-15.30;
1 grudnia 2011 r. – w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (parter) w godzinach 13.30-15.30.

Spotkania mają na celu umożliwienie doktorantom zapoznanie się z założeniami i przebiegiem projektu „InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów, IV edycja”, regulaminem przyznawania stypendium oraz dokumentacją konkursową. Podczas spotkań pracownice Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego będą służyć pomocą w kwestii odpowiedzi na pytania osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie.

Więcej informacji, regulamin i wzory wymaganych dokumentów: www.pomorskie.eu/pl/innodoktorant

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 8.2, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego.

Informacje pochodzą ze strony www.pomorskie.eu/pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 309

www.pomorskie.eu/pl