Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe12
 • socjalne10
 • artystyczne24
 • naukowe61
 • inne12
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

II Konkurs Stypendialny im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych reporterów

organizator:

Fun­da­cja im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego -Hero­dot

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.11.2012

II Konkurs Stypendialny im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych reporterów

Sty­pen­dium, przy­zna­wane raz do roku w celu reali­za­cji pro­jek­tów repor­ter­skich (repor­taż, cykl repor­taży, ewen­tu­al­nie książka repor­ter­ska), wynosi 30 tysięcy zło­tych rocznie.

Zgod­nie z regu­la­mi­nem pro­gram sty­pen­dialny adre­so­wany jest do mło­dych dzien­ni­ka­rzy (do 35 roku życia).

Ubie­ga­jący się o sty­pen­dium powinni nade­słać na adres Fun­da­cji swoje CV, dotych­cza­sowe prace, pre­zen­tu­jące ich doro­bek oraz plan pro­jektu repor­ter­skiego, który zamie­rzają reali­zo­wać dzięki stypendium.

Zgło­sze­nia należy nad­sy­łać w ter­mi­nie do 30 listo­pada 2012 pocztą tra­dy­cyjną na adres Fun­da­cji: ul. Pro­ku­ra­tor­ska 11 m.2, 02–074 War­szawa, lub pocztą mailową: kontakt@fundacjaherodot.com.pl

Wszyst­kie zgło­szone pro­jekty będą oce­niane przez Kapi­tułę w skła­dzie: Ali­cja Kapu­ściń­ska, Hanna Krall, Sła­wo­mir Popo­wski, Elż­bieta Sawicka, Mał­go­rzata Szej­nert oraz Mariusz Szczygieł.

Wyniki kon­kursu na sty­pen­dium ogło­szone zostaną w 23 stycz­nia 2013 roku, w szó­stą rocz­nicę śmierci Ryszarda Kapuścińskiego.

Informacje pochodzą ze strony www.fundacjaherodot.com.pl

Kontakt

Fun­da­cja im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego -Hero­dot
ul. Pro­ku­ra­tor­ska 11 m.2
02–074 War­szawa

kontakt@fundacjaherodot.com.pl
www.fundacjaherodot.com.pl