Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie40
 • studenci53
 • absolwenci22
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni40
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne23
 • socjalne5
 • muzyczne5
 • naukowe21
 • inne5
 • sportowe30
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie3
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa3
 • samorząd43
ARCHIWUM
Wróć do listy

II Konkurs Stypendialny im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych reporterów

organizator:

Fun­da­cja im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego -Hero­dot

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.11.2012

II Konkurs Stypendialny im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych reporterów

Sty­pen­dium, przy­zna­wane raz do roku w celu reali­za­cji pro­jek­tów repor­ter­skich (repor­taż, cykl repor­taży, ewen­tu­al­nie książka repor­ter­ska), wynosi 30 tysięcy zło­tych rocznie.

Zgod­nie z regu­la­mi­nem pro­gram sty­pen­dialny adre­so­wany jest do mło­dych dzien­ni­ka­rzy (do 35 roku życia).

Ubie­ga­jący się o sty­pen­dium powinni nade­słać na adres Fun­da­cji swoje CV, dotych­cza­sowe prace, pre­zen­tu­jące ich doro­bek oraz plan pro­jektu repor­ter­skiego, który zamie­rzają reali­zo­wać dzięki stypendium.

Zgło­sze­nia należy nad­sy­łać w ter­mi­nie do 30 listo­pada 2012 pocztą tra­dy­cyjną na adres Fun­da­cji: ul. Pro­ku­ra­tor­ska 11 m.2, 02–074 War­szawa, lub pocztą mailową: kontakt@fundacjaherodot.com.pl

Wszyst­kie zgło­szone pro­jekty będą oce­niane przez Kapi­tułę w skła­dzie: Ali­cja Kapu­ściń­ska, Hanna Krall, Sła­wo­mir Popo­wski, Elż­bieta Sawicka, Mał­go­rzata Szej­nert oraz Mariusz Szczygieł.

Wyniki kon­kursu na sty­pen­dium ogło­szone zostaną w 23 stycz­nia 2013 roku, w szó­stą rocz­nicę śmierci Ryszarda Kapuścińskiego.

Informacje pochodzą ze strony www.fundacjaherodot.com.pl

Kontakt

Fun­da­cja im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego -Hero­dot
ul. Pro­ku­ra­tor­ska 11 m.2
02–074 War­szawa

kontakt@fundacjaherodot.com.pl
www.fundacjaherodot.com.pl