Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe10
 • artystyczne22
 • socjalne5
 • naukowe36
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Hrubieszów – stypendia dla studentów kierunków lekarskich 2021

organizator:

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie, lubelskie
termin składania wniosków: 10.10.2021

Hrubieszów – stypendia dla studentów kierunków lekarskich 2021

Zarząd Powiatu Hrubieszowskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów V i VI roku kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim.

Stypendium ma charakter finansowy i przyznawane jest na okres maksymalnie 18 miesięcy, tj. od dnia 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. oraz od dnia 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. w maksymalnej wysokości 2.000,00 zł miesięcznie i może być uzależnione od zadeklarowanego przez studenta okresu pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.

Stypendium może zostać przyznane wnioskodawcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. kształci się na kierunku lekarskim V lub VI roku,
 2. nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej,
 3. nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,
 4. zawrze umowę, w której zobowiąże się do przepracowania co najmniej 3 lat po zakończeniu studiów w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu stażu podyplomowego oraz zobowiąże się do podjęcia w okresie zatrudnienia jednej ze specjalizacji priorytetowych dla SP ZOZ w Hrubieszowie, określonych w ust. 4.

Specjalizacjami priorytetowymi dla SP ZOZ w Hrubieszowie, do odbycia których student może się zobowiązać składając wniosek są specjalizacje w dziedzinie:

 1. medycyna rodzinna;
 2. chirurgia ogólna;
 3. choroby wewnętrzne;
 4. ortopedia;
 5. radiologia;
 6.  anestezjologia;
 7. neurologia.

Staż podyplomowy nie jest wliczany do okresu zatrudnienia w SP ZOZ w Hrubieszowie wymaganym do przepracowania w związku z przyznaniem stypendium.
Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje zainteresowany student.
Wniosek na druku zawartym w załączniku nr 1 do ogłoszenia wraz z podpisaną Klauzulą informacyjną o zasadach przetwarzania danych osobowych w procesie naboru, zawarcia i realizacji umowy w sprawie stypendium, stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia – należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w terminie do 10 października 2021 roku.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. zaświadczenie z uczelni o statusie studenta;
 2.  zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z egzaminów za dwa ostatnie lata studiów przed złożeniem wniosku;
 3. oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego;
 4. oświadczenie studenta, że nie powtarza roku;
 5. zobowiązanie studenta do przepracowania co najmniej 3 lat po zakończeniu studiów w SP ZOZ w Hrubieszowie w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu stażu podyplomowego;’
 6. wskazanie specjalizacji, którą student zobowiązuje się podjąć w okresie zatrudnienia w SP ZOZ w Hrubieszowie, o którym mowa w pkt 5) z listy specjalizacji priorytetowych dla SP ZOZ w Hrubieszowie wskazanych w ust. 4;
 7. deklarację o zamiarze odbywania stażu podyplomowego w SP ZOZ w Hrubieszowie (fakultatywnie).

Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja powołana przez Zarząd Powiatu.
Przy wyborze przez Komisję do rekomendacji Zarządowi pierwszeństwo będą mieć wnioski studentów:

 • pozostających w związku małżeńskim, jeśli oboje starają się o stypendium;
 •  deklarujących dłuższy okres zatrudnienia w SP ZOZ w Hrubieszowie po okresie stażu dyplomowego;
 • o wyższej średniej ocen z egzaminów za ostatni rok akademicki przed złożeniem wniosku a w przypadku wniosków o tej samej średniej – średnia za rok go poprzedzający;
 •  mających stałe miejsce zamieszkania na terenie powiatu hrubieszowskiego w przypadku takiej samej średniej ocen za dwa lata studiów
 • deklarujących odbycie stażu podyplomowego w SP ZOZ w Hrubieszowie.

O przyznaniu stypendium zdecyduje Zarząd Powiatu po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji – w terminie do 10 listopada 2021 roku.
Informacja o przyznaniu stypendium zostanie zamieszczona na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie oraz stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie oraz przekazana kandydatom telefonicznie lub w formie pisemnej.
Wypłatę stypendium poprzedzi podpisanie ze studentem umowy, która określa warunki przyznania stypendium, zasady wypłaty, w tym okoliczności powodujące wstrzymanie i wznowienie wypłaty stypendium oraz okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu pobranych kwot stypendium.
Student jest zobowiązany załączyć do umowy zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: starostwo.hrubieszow.pl

W naszej wyszukiwarce stypendiów znajdziecie więcej propozycji dla studentów!

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
ul. Narutowicza 34
22-500 Hrubieszów
tel. 84 696 50 68
starostwo@powiathrubieszow.pl
www.starostwo.hrubieszow.pl