Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe33
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Gminne Stypendium Motywacyjno-Socjalne im. Aleksandry i Bronisława Rojek

organizator:

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Górzno im. Aleksandry i Bronisława Rojek

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 31.10.2014

Gminne Stypendium Motywacyjno-Socjalne im. Aleksandry i Bronisława Rojek

Gminne Stypendium Motywacyjno-Socjalne im. Aleksandry i Bronisława Rojek” przeznaczone jest dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej a jednocześnie osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.
Stypendium gminne przyznaje Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Górzno im. Aleksandry i Bronisława Rojek.
Warunkiem uzyskania stypendium jest stałe zameldowanie na terenie Gminy Górzno.
Beneficjentem pomocy z gminnego stypendium może być osoba uczęszczająca na studia stacjonarne, prowadzone przez uczelnię państwową posiadającą uprawnienia do ich prowadzenia, kończące się uzyskaniem odpowiedniego tytułu zawodowego- licencjata, inżyniera, magistra lub tytułu równorzędnego, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.164, poz. 1365 z późn. zm.).
Stypendium gminne przyznaje się na wniosek zainteresowanych studentów. Wniosek może zostać złożony semestralnie do 31 marca i 31 października. Decyzja o przyznaniu stypendium powinna być podjęta w ciągu 14 dni po złożeniu przez wnioskodawcę kompletu dokumentów.
Wniosek o stypendium gminne powinien zawierać:
 • dane personalne studenta, w tym miejsce stałego zameldowania,
 • nazwę szkoły lub uczelni i ich siedzibę,
 • średnią ocen z poprzedniego semestru w danym roku akademickim, a także przebieg dotychczasowej nauki oraz wszelkich osiągnięć,
 • oświadczenie o liczbie osób w rodzinie stanowiących wspólne gospodarstwo domowe,
 • zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodów za poprzedni rok podatkowy oraz zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach za ostatnie 3 miesiące albo zaświadczenie o uzyskanych dochodach, jeśli rodzice lub opiekunowie prowadzą gospodarstwo rolne,
 • inne dokumenty potwierdzające sytuację materialną np. zaświadczenie z właściwego urzędu pracy o wysokości i okresie przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych lub o utracie prawa do zasiłku oraz okresu bezrobocia, a także decyzje dotyczące przyznania i wysokości świadczeń emerytalnych lub rentowych.
Stypendium przyznawane jest w pierwszej kolejności studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz uzyskującym semestralną średnią ocen co najmniej 4.00. Do średniej ocen wlicza się oceny z egzaminów i zaliczeń wedle zasad przyjętych przez macierzystą szkołę wyższą wnioskodawcy.
Stypendium gminne przyznawane jest w kwocie od 250 do 500 zł miesięcznie. Kwota stypendium uzależniona jest od wysokości posiadanych środków. Stypendium gminne wypłacane przez okres 5 lub 10 miesięcy.
Informacje pochodzą ze strony: www.gorzno.ugm.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Górzno im. Aleksandry i Bronisława Rojek
Górzno nr 131
08-404 Górzno


www.gorzno.ugm.pl