Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie104
 • studenci59
 • absolwenci8
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe125
 • inne18
 • sportowe49
 • socjalne23
 • artystyczne58
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie38
 • dolnośląskie19
 • kujawsko-pomorskie7
 • łódzkie5
 • lubelskie4
 • lubuskie2
 • małopolskie8
 • mazowieckie12
 • opolskie2
 • podkarpackie9
 • podlaskie3
 • pomorskie9
 • śląskie10
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie9
 • wielkopolskie9
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa7
 • samorząd96
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Gmina Siepraw: stypendia dla uzdolnionych uczniów

organizator:

Urząd Gminy Sierpaw

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2018
wartość stypendium: 500-1500 zł rocznie

Gmina Siepraw: stypendia dla uzdolnionych uczniów

Rada Gminy Siepraw podjęła na sesji w dniu 28 kwietnia 2016 roku uchwałę w sprawie Gminnego Programu Wspierania Edukacji Szczególnie Uzdolnionych Uczniów oraz w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów uzdolnionym uczniom.

Uchwała w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów uzdolnionym uczniom została zmieniona na sesji w dniu 22 czerwca 2017 roku i jest obecnie uchwałą obowiązującą.

Gminny Program Wspierania Edukacji Szczególnie Uzdolnionych Uczniów, zwany dalej Programem, ma na celu:

 • promowania uczniów, szczególnie uzdolnionych,
 • motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrycie własnych uzdolnień oraz do ciągłej pracy nad rozwijaniem swojego talentu i pogłębiania wiedzy,
 • stwarzania pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej lokalnych szkół, motywowanie rodziców do wspierania edukacji uzdolnionych dzieci,
 • zwiększania liczby uczestników olimpiad i konkursów przedmiotowych,
 • promocji gminy Siepraw – jako gminy przyjaznej uczniom wybitnie uzdolnionym.

Program jest skierowany do zamieszkałych na terenie Gminy Siepraw uczniów szkół podstawowych, gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych.

Program obejmuje następujące działania:

 • promowanie wybitnie uzdolnionych uczniów w tym;
 • eksponowanie osiągnięć uczniów w siedzibie szkół, do której uczeń uczęszcza lub uczęszczał uczeń,
 • zbieranie i zamieszczanie informacji o sukcesach uczniów na stronach internetowych oraz w prasie lokalnej,
 • prezentowanie osiągnięć uczniów podczas spotkań z rodzicami, władzami lokalnymi i mieszkańcami,
 • wspieranie materialnie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez przyznawanie stypendiów.

Zadania są wykonywane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz akty wykonawcze do tej ustawy w ramach środków przewidzianych w Budżecie Gminy Siepraw na dany rok.

Wójt Gminy Siepraw monitoruje realizację zadań objętych projektem i składa Radzie Gminy Siepraw informacje o jego realizacji, corocznie, łącznie z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Siepraw.

Zasady przydzielania stypendium określa uchwalony przez Radę Gminy regulamin. Może je otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Siepraw, uczęszczający do szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowej, który jest laureatem lub finalistą olimpiad, konkursów lub turniejów wymienionych poniżej.

Stypendia przyznaje się w trzech stopniach, w następujących wysokościach:

 • Stypendium Pierwszego stopnia 1500 zł w roku,
 • Stypendium Drugiego stopnia 1000 zł w roku,
 • Stypendium Trzeciego stopnia 500 zł w roku.

O stypendium pierwszego stopnia może ubiegać się uczeń, który jest laureatem:

 • ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub,
 • ogólnopolskiej olimpiady interdyscyplinarnej lub
 • ponadwojewódzkiego konkursu przedmiotowego, lub
 • ponadwojewódzkiego konkursu interdyscyplinarnego, lub
 • ogólnopolskiego turnieju.

O stypendium drugiego stopnia może ubiegać się uczeń, który jest:

 • finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub
 • finalistą ogólnopolskiej olimpiady interdyscyplinarnej,
 • finalistą ponadwojewódzkiego konkursu przedmiotowego lub
 • finalistą ponadwojewódzkiego konkursu interdyscyplinarnego lub
 • finalistą ogólnopolskiego turnieju,
 • laureatem konkursu przedmiotowego lub interdyscyplinarnego na szczeblu wojewódzkim i uzyskał na świadectwie w danym roku szkolnym średnią ocen nie niższą niż 4,5 i co najmniej bardzo dobre zachowanie.

O stypendium trzeciego stopnia może ubiegać się uczeń, który jest finalistą konkursu przedmiotowego lub interdyscyplinarnego na szczeblu wojewódzkim i uzyskał na świadectwie w danym roku szkolnym, średnią ocen nie niższą niż 4,0 oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie.

Uczeń może otrzymać stypendium jeden raz w roku i tylko jednego stopnia. Jeżeli spełnia kryteria więcej niż jednego stypendium otrzymuje tylko jedno – wyższe.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć: dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, pełnoletni uczeń, lub opiekun prawny ucznia niepełnoletniego.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Siepraw w terminie od 1 września do 30 września danego roku kalendarzowego za osiągnięcia uzyskane roku szkolnym poprzedzającym termin złożenia wniosku.

Informacje pochodzą ze strony www.siepraw.pl

Kontakt

Urząd Gminy Sierpaw
ul. Kawęciny 30
32-447 Sierpaw
tel. 12 37 21 800, 12 37 21 811

www.siepraw.pl

Dokumenty

do pobrania