Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie62
 • studenci79
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne13
 • sportowe27
 • naukowe94
 • inne15
 • artystyczne35
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie4
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd75
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Gmina Pątnów: stypendia dla uzdolnionych uczniów

organizator:

Gmina Pątnów

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 15.08.2018

Gmina Pątnów: stypendia dla uzdolnionych uczniów

Stypendia dla uzdolnionych uczniów za wyniki w nauce a także za wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne będących mieszkańcami gminy Pątnów

Szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach

1. Stypendium przeznaczone jest dla uzdolnionych uczniów za wyniki w nauce, a także za wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne będących mieszkańcami gminy Pątnów.
2. Stypendium jest indywidualnym wyróżnieniem o charakterze motywacyjnym oraz formą nagrody za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności i możliwości oraz dzięki zaangażowaniu uzyskują wysokie osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne, chcą się nadal rozwijać oraz posiadają wizję swojej dalszej pracy i potrafią wyznaczyć sobie cele do osiągnięcia.
3. Stypendium może być przyznane uczniowi klas IV – VIII szkoły podstawowej, uczniowi klas gimnazjalnych do czasu ich wygaśnięcia, oraz uczniowi szkoły ponadpodstawowej, który spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1) uczniowi klas IV – VIII szkoły podstawowej, uczniowi klas gimnazjalnych:
a) uzyskał średnią z ocen co najmniej 5,00;
b) uczeń szkoły podstawowej, który uzyskał najlepszy średni wynik z egzaminu kończącego szkołę podstawową (co najmniej 80 %);
c) uczeń klasy gimnazjalnej, który uzyskał najlepszy średni wynik z egzaminu gimnazjalnego (co najmniej 80 %);
d) jest laureatem lub finalistą wieloetapowych konkursów, olimpiad lub zawodów sportowych na co najmniej etapie wojewódzkim.
2) uczniowi szkoły ponadpodstawowej:
a) uzyskał średnią z ocen co najmniej 4,85;
b) w roku ukończenia szkoły zdał egzamin maturalny w pierwszym terminie i osiągnął z egzaminów obowiązkowych średnią minimum 80% punktów.
c) jest laureatem lub finalistą wieloetapowych konkursów, olimpiad lub zawodów sportowych na co najmniej etapie wojewódzkim.
4. Każdy stypendysta powinien posiadać ocenę ze sprawowania wzorową lub bardzo dobrą oraz godnie reprezentować szkołę w środowisku.
5. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendiów przysługuje wychowawcy klasy i dyrektorowi placówki oświatowej, do której uczęszcza uczeń.
6. Uczniowie i absolwenci szkoły ponadpodstawowej składają wniosek we własnym zakresie.
7. Wnioski o stypendium należy składać do Urzędu Gminy w Pątnowie w terminie:
1) uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej, uczniowie klas gimnazjalnych na trzy dni przed rozdaniem świadectw,
2) uczniowie i absolwenci szkoły ponadpodstawowej do 15 sierpnia br.
7. Do wniosku dołącza się kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, potwierdzających osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne ucznia.
8. Wnioski złożone po terminie określonym w regulaminie nie będą rozpatrywane.
9. Ostateczne rozstrzygnięcie o przyznaniu stypendium oraz o jego wysokości podejmuje Wójt Gminy Pątnów, w zależności od wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy oraz liczby wniosków spełniających kryteria określone w niniejszym regulaminie.
10. Jednemu uczniowi może być przyznane tylko jedno stypendium, niezależnie od ilości i rangi osiągnięć.11. Przyznane stypendium Wójta Gminy Pątnów nie jest zależne od warunków materialnych kandydata oraz innych otrzymanych nagród i wyróżnień.
11. Uczeń, któremu przyznano stypendium, otrzymuje również dyplom od Wójta Gminy Pątnów.
12. Stypendium wypłaca się jednorazowo za rok szkolny, po ustaleniu ocen klasyfikacyjnych rocznych oraz po spełnieniu warunków określonych w § 2,4 i 5 niniejszego Regulaminu.
13. Ustaloną listę uczniów, którzy otrzymają stypendium podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Pątnów oraz Biuletynie Informacji Publicznej, za zgodą rodziców (opiekunów prawnych) lub uczniów – w przypadku osób pełnoletnich.
14. Dokumenty dotyczące przyznawania stypendium przechowywane będą w Urzędzie Gminy Pątnów.

Podstawa prawna:
• Uchwała Nr XXXVIII/256/18 Rady Gminy Pątnów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach

Informacje pochodzą ze strony www.patnow.pl

Kontakt

Gmina Pątnów
Pątnów 48
98-335 Pątnów
tel. 43 886 52 20/43 886 52 40/43 886 52 50

www.patnow.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA: