Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie23
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Gmina Czerwonak – stypendia dla sportowców 2020

organizator:

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 16.11.2020

Gmina Czerwonak – stypendia dla sportowców 2020

Trwa nabór wniosków na stypendia sportowe dla zawodników z terenu Gminy Czerwonak za osiągnięte wyniki sportowe. Wnioski można składać do 16 listopada 2020 roku.

Gmina Czerwonak wspiera sport, tworząc warunki, w tym organizacyjne, sprzyjające rozwojowi sportu. Nadto wspieranie wszelkich dyscyplin sportowych ma znaczenie dla promocji Gminy Czerwonak.

Stypendium może zostać przyznane:

 • zawodnikom dyscyplin olimpijskich, którzy osiągnęli znaczący wynik sportowy;
 • zawodnikom dyscyplin nieolimpijskich, którzy osiągnęli znaczący wynik sportowy;
 • osobom uprawiającym sport osób niepełnosprawnych, osiągającym wdanym sporcie znaczące wyniki.

O stypendium mogą ubiegać się zawodnicy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • posiadają aktualną licencję polskiego związku sportowego lub innej organizacji sportowej, uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym;
 • zamieszkują na terenie Gminy Czerwonak;
 • osiągnęli znaczący wynik sportowy w okresie 12 miesięcy poprzedzających termin określony;
 • cechują się nienaganną postawą etyczną i moralną oraz przestrzegają obowiązujące przepisy sportowe;
 • nie otrzymują innego stypendium sportowego finansowanego w ramach dotacji uzyskanych z budżetu Gminy Czerwonak.

Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek. Wniosek o przyznanie stypendium składa się osobiście lub listownie w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak.

W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie stypendium, wnioskodawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni.

Wysokość stypendium wynosi 300 zł brutto miesięcznie.

Stypendium sportowe przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy. Przyznawanie, wstrzymywanie i pozbawianie stypendium sportowego następuje w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez Wójta Gminy Czerwonak.

Lista stypendystów zostanie ogłoszona do 20 grudnia każdego roku, a w rok wejścia w życie Uchwały wciągu 30 dni po zakończeniu naboru wniosków na stronach internetowych Urzędu Gminy Czerwonak i Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku.

Wypłata stypendium może zostać wstrzymana jeżeli zawodnik:

 • zaniedbywał obowiązki prawidłowej realizacji procesu szkolenia;
 • nałożono na niego karę dyscyplinarną przez polski związek sportowy, okręgowy związek sportowy lub stowarzyszenie, którego jest członkiem;
 • został zawieszony krótkoterminowo wprawach zawodnika.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: akwenczerwonak.pl

A każdego dnia w naszej bazie pojawiają się nowe, nie tylko sportowe oferty stypendialne.

Kontakt

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN
ul. Leśna 6
62-004 Czerwonak
tel. 61 812 14 04

www.akwenczerwonak.pl

Dokumenty

do pobrania