Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci39
 • absolwenci11
 • doktoranci9
 • naukowcy5
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • naukowe51
 • sportowe17
 • artystyczne19
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie27
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie6
 • podkarpackie2
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Fundusz Stypendialny Szansa dla 1000

organizator:

.

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 15.08.2009

Fundusz Stypendialny Szansa dla 1000

Warunki aplikacji

Stypendia w ramach Funduszu Stypendialnego „Szansa dla 1000”

Pomoc stypendialna Funduszu skierowana jest do osób, które ukończyły przynajmniej pierwszą klasę gimnazjum. Przyznawana jest przez okres edukacji szkolnej do momentu ukończenia studiów.
O stypendium mogą się ubiegać:

 • obywatele Polski, zamieszkujący lub uczący się na terenie województwa lubelskiego z preferencją osób pochodzących z małych miejscowości i wiosek. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przyznania stypendium obcokrajowcom  uczącym się na terenie województwa, jeżeli nie mają możliwości uzyskania wsparcia z innych źródeł.
 • przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie stypendium nie jest brana pod uwagę przynależność konfesyjna.
Stypendysta Funduszu nie może korzystać z innej pomocy finansowej, np. stypendium z innego funduszu, stypendium socjalnego, itp., nie uwzględnionego w dochodach uzyskiwanych przez rodzinę.
Uczeń przystępujący do Funduszu musi wykazać średnią ocen ze świadectwa szkolnego za poprzedni rok szkolny nie niższą niż 3,0 i powinien poprawić średnią ocen w kolejnych latach.
Stypendium mogą uzyskać osoby, u których średni miesięczny dochód na członka rodziny jest niższy niż 50 proc. najniższego wynagrodzenia brutto ogłoszonego przez uprawniony organ. W przypadku, gdy łączny dochód przekracza wyżej wymieniony poziom istnieje możliwość przyznania stypendium, jeśli osoba ubiegająca się przedstawi dokumenty potwierdzające inne konieczne wydatki (np. na długotrwałe leczenie).
Osoba starająca się o stypendium musi dostarczyć następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz wniosku,
 • dokumenty potwierdzające łączny dochód uzyskiwany przez wszystkich członków rodziny zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym tzn.: dokument z Urzędu Gminy (rolnicy), dokumenty z Urzędu Pracy (bezrobotni), dokumenty potwierdzające wysokość pobieranego świadczenia (emeryci i renciści) oraz inne dokumenty przedstawiające uzyskiwane dochody ( MOPR, MOPS itd.)
 • świadectwo szkolne z poprzedniego roku szkolnego.
Wypełnione wnioski o przyznanie stypendium z wymaganymi dokumentami powinny być dostarczone do 15 sierpnia danego roku.
Stypendium zostaje przyznane przez komisję stypendialną Funduszu po rozpatrzeniu i weryfikacji otrzymanych podań do 15 września roku, w którym został złożony wniosek.
Informacje pochodzą ze strony www.mlodziez.lublin.pl

 

Centrum Duszpasterstwa Młodzież

ul. Krakowskie Przedmieście 1

20-002 Lublin

tel.: (81) 532 21 35

e-mail: szansa@mlodziez.lublin.pl

www.mlodziez.lublin.pl

 

Kontakt

.
.
.