Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie37
 • studenci48
 • absolwenci14
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe24
 • artystyczne18
 • inne8
 • sportowe32
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie17
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie7
 • łódzkie3
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie4
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie5
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd40
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Fundusz Stypendialny im. Pawła Zaleskiego 2021

organizator:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 12.11.2021

Fundusz Stypendialny im. Pawła Zaleskiego 2021

Fundusz Stypendialny im. Pawła Zaleskiego powstał i utrzymuje się ze środków przekazywanych przez Panią Janinę Zaleską-Ryng w celu wspierania inicjatyw stypendialnych związanych z programami naukowymi prowadzonymi przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, która w ten sposób pragnie uczynić zadość pragnieniu Pana Pawła Zaleskiego ułatwienia rozwoju naukowego uzdolnionym polskim studentom. Celem Funduszu jest wspieranie wyróżniających się wynikami w nauce lub osiągnięciami naukowymi studentów i doktorantów studiów stacjonarnych pochodzących ze środowisk o utrudnionym dostępie do finansowania potrzeb edukacyjnych.

O stypendia naukowe z Funduszu Stypendialnego im. Pawła Zaleskiego mogą ubiegać się (i) studenci studiów stacjonarnych wyróżniający się wynikami w studiach lub osiągnięciami naukowymi z dziedziny nauk prawnych, którzy ukończyli co najmniej I rok studiów i których średnia ocen za rok akademicki poprzedzający rok, którego dotyczy wniosek wynosi co najmniej 4,5 (w skali ocen 5,0) oraz (ii) studenci stacjonarnych studiów doktoranckich z otwartym przewodem doktorskim wyróżniający się osiągnięciami w nauce lub pracy naukowej z dziedziny nauk prawnych.

Komplet dokumentów kandydata aplikującego o stypendium z Funduszu Stypendialnego im. Pawła Zaleskiego powinien zawierać:

(i) podanie o przyznanie stypendium, zawierające w szczególności:

 • dane adresowe (adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres mailowy) i numer rachunku bankowego oraz
 • życiorys,

(ii) list motywacyjny, który powinien uzasadniać utrudniony dostęp do finansowania potrzeb edukacyjnych;

(iii) zaświadczenie o średniej ocen ze studiów lub studiów doktoranckich wystawione przez Dziekanat WPiA UJ; ten dokument zostanie pozyskany przez Radę Funduszu samodzielnie;

(iv) konspekt przygotowywanej rozprawy doktorskiej i ewentualnie gotowy jej fragment (dotyczy wyłącznie studentów studiów doktoranckich);

(v) dokumenty potwierdzające sytuację materialną kandydata oraz osób, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, w tym w szczególności: zaświadczenie o wysokości dochodów wydane przez właściwy urząd skarbowy, zaświadczenie właściwego urzędu gminy o wysokości podatku rolnego, a w razie pobierania świadczeń z tytułu pomocy materialnej – zaświadczenie właściwej jednostki wypłacającej te świadczenia o wysokości udzielonej pomocy materialnej za rok poprzedzający złożenie podania.

(vi) informację o dotychczasowym dorobku naukowym, w tym wykaz publikacji;

(vii) informację o udziale w konferencji lub seminarium naukowym oraz o wygłoszonych referatach (jeżeli nie były publikowane),

(viii) potwierdzenie udziału w projektach badawczych,

(ix) w przypadku studentów piątego roku oraz studentów stacjonarnych studiów doktoranckich, pisemną opinię opiekuna naukowego;

(x) przygotowane przez wnioskodawcę krótkie przedstawienie jego osoby w języku angielskim, obejmujące informacje zawarte w pkt. i), ii), iii), vi), vii), viii).

 

Wraz z podaniem o przyznanie stypendium kandydaci składają również następujące oświadczenia:

(i)  zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z przyznaniem i wypłatą stypendium oraz na ich publikację w razie przyznania stypendium;

(ii) zobowiązanie do przedstawienia Radzie Funduszu pisemnego sprawozdania o postępach w nauce lub pracy nad rozprawą doktorską oraz innych osiągnięciach naukowych w czasie pobierania stypendium wraz ze streszczeniem w języku angielskim;

(iii) zobowiązanie do zwrotu otrzymanej kwoty stypendium w razie, gdy podanie o przyznanie stypendium lub dołączone do wniosku dokumenty okażą się nieprawdziwe.

Podanie wraz z ww. dokumentami należy składać do 12 listopada 2021 r. do godz. 24:00 w formie elektronicznej poprzez przesłanie na adresy: m.kucka@uj.edu.pl, piotr.szwedo@uj.edu.pl, linku w programie Sharepoint do folderu zawierającego skany/zdjęcia lub dokumenty w formie elektronicznej. W tytule wiadomości proszę podać: „Stypendium Zaleskiego”.

Stypendia będą wypłacane przez okres 10 miesięcy roku akademickiego 2021/2022, decyzję o wysokości i ilości przyznanych stypendiów Rada Funduszu podejmie po ocenie wniosków. Wysokość stypendium wynosi 300 zł -1000 zł miesięcznie.

Stypendium z Funduszu Stypendialnego im. Pawła Zaleskiego może być przyznane jednorazowo, stypendyści z lat ubiegłych, nie mogą ubiegać się ponownie o to stypendium

Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Pawła Zaleskiego jest dostępny na stronie internetowej WPiA UJ w zakładce studenci/doktoranci – pomoc materialna.

Informacje pochodzą ze strony: wpia.uj.edu.pl

W naszej wyszukiwarce znajdziecie więcej informacji  stypendiach dla studentów.

Kontakt

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Olszewskiego 2
31-007 Kraków
tel. 12 663 11 65
piotr.szwedo@uj.edu.pl
www.wpia.uj.edu.pl