Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie36
 • studenci49
 • absolwenci18
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe19
 • inne5
 • sportowe27
 • socjalne5
 • muzyczne5
 • artystyczne19
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie16
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie3
 • łódzkie2
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie4
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa2
 • samorząd38
ARCHIWUM
Wróć do listy

Fundusz stypendialny im. Iwony Winiarskiej-Feleszko

organizator:

Fundacja im. Stefana Batorego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.09.2020
termin rozstrzygnięcia: 30.09.2020

Fundusz stypendialny im. Iwony Winiarskiej-Feleszko

Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko został utworzony w 2008 roku przez przyjaciół i rodzinę tragicznie zmarłej prawniczki Iwony Winiarskiej-Feleszko. Fundusz jest zasilany darowiznami od osób indywidualnych oraz wpłatami 1% podatku dochodowego.

Środki z Funduszu przeznaczane są na stypendia dla młodych ludzi z niezamożnych środowisk mniejszych miast i małych miejscowości.

Fundusz oferuje:

 • stypendia na I rok studiów w wysokości 800 zł miesięcznie przez 10 miesięcy roku (od września do czerwca),
 • możliwość uzyskania ze strony przyjaciół Funduszu pomocy w zaaklimatyzowaniu się w Warszawie i wsparcia naukowego udzielanego przez opiekunów,
 • możliwość ubiegania się o stypendia na II rok.

O stypendia mogą ubiegać się maturzyści zamierzający studiować na warszawskich, państwowych uczelniach wyższych.

Od 2008 roku Kapituła Funduszu przyznała stypendia 56 studentom na łączną kwotę 369 400 zł.

Kapituła Funduszu w pierwszej kolejności przyznaje stypendia osobom ubiegającym się o przyjęcie na Wydział Prawa i Administracji UW lub inne studia humanistyczne na UW (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Historyczny, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, Wydział Neofilologii, Wydział Pedagogiczny, Wydział Polonistyki, Wydział Psychologii, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Orientalistyczny, Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych).

O stypendia mogą ubiegać się uczniowie, którzy:

 • zdają maturę w danym roku szkolnym;
 • zamierzają ubiegać się o przyjęcie na studia dzienne na uczelniach wymienionych powyżej;
 • pochodzą z niezamożnych rodzin;
 • są zaangażowani społecznie w swoich środowiskach: wolontariat, samorząd szkolny, inne działania nieformalne (pożądana rekomendacja organizacji pozarządowej).

Uczniowie ubiegający się o stypendium powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o przyznanie stypendium (na udostępnionym formularzu) zawierający informacje o kandydacie, jego ocenach, uczelniach i kierunkach, na które zamierza aplikować, esej przedstawiający motywy wyboru tych kierunków oraz oświadczenie o sytuacji finansowej i rodzinnej;
 • kopie: świadectwa ukończenia 2 i 3 klasy liceum lub 3 i 4 klasy technikum oraz wyniku gimnazjalnych testów kompetencyjnych;

Wypełniony formularz wniosku, w postaci jednego załącznika, należy przesłać do 1 września e-mailem na adres: szanse@batory.org.pl, a podpisany formularz wniosku wraz z kopiami świadectw i wyniku gimnazjalnych testów kompetencyjnych – pocztą na adres Fundacji Batorego z dopiskiem „Fundusz Iwony Winiarskiej-Feleszko” (decyduje data stempla pocztowego).

Wraz z promesą stypendium uczeń otrzymuje kontakt do indywidualnego opiekuna stypendysty z grona Przyjaciół Funduszu (adres poczty e-mail, ew. numer telefonu). Przydzieleni opiekunowie udzielają stypendyście (w razie takiej potrzeby) wsparcia w aklimatyzacji w Warszawie i konsultacji naukowych.

Warunkiem przekazania stypendium na studia jest:

 • przedłożenie do 10 października zaświadczenia z uczelni o zakwalifikowaniu się na wybrany kierunek studiów;
 • złożenie oświadczenia o niepobieraniu stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez inne fundacje i stowarzyszenia;
 • przedstawianie wyników w nauce po każdym semestrze.

Stypendysta zobowiązuje się do pomocy przy organizacji koncertu charytatywnego na rzecz Funduszu oraz do przedstawienia, po każdym semestrze studiów, informacji o swojej aktywności naukowej i społecznej.

Stypendyści Funduszu mogą ubiegać się o stypendia na II rok studiów w wysokości 700 zł miesięcznie, wypłacane przez 9 miesięcy (od października do czerwca). Decyzję o przyznaniu co najmniej jednego stypendium podejmuje Kapituła Funduszu w terminie do 30 października, biorąc pod uwagę: średnią ocen stypendysty na I roku studiów, aktywność naukową i społeczną oraz zaangażowanie w działania na rzecz Funduszu.

Ubiegający się o stypendium powinni złożyć w terminie do 10 października:

 • wniosek o stypendium na II rok studiów w formie eseju „Mój pierwszy rok studiów”, zawierający informację o aktywności naukowej i społecznej,
 • zaświadczenie o zarejestrowaniu się/zakwalifikowaniu się na kolejny rok studiów oraz poświadczoną informację o ocenach uzyskanych na I roku (np. ksero indeksu, wykaz ocen z elektronicznego indeksu, inne),
 • oświadczenie o niepobieraniu stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez inne fundacje i stowarzyszenia.
Formularze wniosku i rekomendacji są dostępne na stronie organizatora.

Informacje pochodzą ze strony: www.batory.org.pl

Kontakt

Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa 00-215 Warszawa
tel. 22 536 02 00
szanse@batory.org.pl
www.batory.org.pl