Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci32
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe11
 • naukowe38
 • artystyczne14
 • socjalne3
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie25
 • dolnośląskie5
 • lubelskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie2
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd16
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Fundusz Stypendialny im. Anny Manz dla aplikantów radcowskich

organizator:

Fundusz Stypendialny im. Anny Manz

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
mazowieckie
planowany termin naboru: 09.2024

Fundusz Stypendialny im. Anny Manz dla aplikantów radcowskich

Fundusz Stypendialny im. Anny Manz wspiera wybrane osoby w ukończeniu aplikacji radcowskiej w Warszawie poprzez pokrycie rocznych opłat za aplikację oraz kosztów egzaminów wstępnego i zawodowego.
Wybierani są kandydaci, którzy potrzebują wsparcia finansowego, mają dobre oceny, pasję do prawa oraz chęć do zaangażowania się pro bono. Sprawdź, czy spełniasz kryteria Funduszu, a po zdaniu egzaminu wstępnego we wrześniu 2024 r. złóż wniosek.

Fundusz wspiera osoby, które chcą podnosić swoje kompetencje prawnicze i rozwijać karierę, zostając radcami prawnymi, będą aktywne społecznie na swojej drodze zawodowej i życiowej.

Do Funduszu mogą kandydować osoby, które jednocześnie spełniają wszystkie poniższe kryteria:

 • zdały egzamin wstępny w roku, w którym jest prowadzona rekrutacja lub w roku poprzedzającym ten rok i po raz pierwszy rozpoczynają pierwszy rok aplikacji radcowskiej,
 • potrzebują wsparcia finansowego przez cały czas trwania aplikacji radcowskiej (z uwagi na niską wysokość miesięcznego dochodu netto na członka rodziny w gospodarstwie domowym w latach 2022 i 2023 oraz brak wsparcia innych osób, w tym pracodawcy, w pokryciu opłat za aplikację radcowską i/lub inne dodatkowe czynniki wpływające na sytuację materialną),
 • mają motywację i ambicje, aby ukończyć aplikację radcowską i rozwijać swoją karierę,
 • mają pasję i szacunek dla prawa,
 • posiadają osiągnięcia naukowe (średnią ocen z ukończonych studiów prawniczych na poziomie min. 4,0) oraz dodatkowe działania związane z prawem (np. kliniki, stowarzyszenia, kluby, organizacje oraz publikacje na temat prawa),
 • poświęcą co najmniej 25 godzin rocznie podczas każdego roku aplikacji radcowskiej na działalność pro bono o charakterze prawnym na rzecz organizacji pozarządowej (fundacji lub stowarzyszenia) zatwierdzonej przez Fundusz,
 • będą uczestniczyć w corocznym spotkaniu laureatów Funduszu.

Fundusz wybiera corocznie do czterech osób, które rozpoczynają pierwszy rok aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych (OIRP) w Warszawie. Wybrane osoby, laureaci, otrzymają wsparcie finansowe, które obejmuje:

 • pełne pokrycie rocznych opłat (5850 zł) wnoszonych do OIRP za trzy kolejne lata aplikacji radcowskiej oraz
 • zwrot opłaty za egzamin wstępny oraz
 • zwrot opłaty za egzamin zawodowy.

Roczne opłaty OIRP są uiszczane w imieniu wybranych beneficjentów bezpośrednio do OIRP w dwóch ratach każdego roku. Zwrot opłat za egzamin wstępny i egzamin zawodowy dla beneficjenta jest możliwy po przedstawieniu rachunków potwierdzających płatność i zdanie egzaminu, z zastrzeżeniem warunków określonych w regulaminie Funduszu.

Fundusz nie pokrywa innych kosztów, w tym kosztów zakwaterowania czy zakupu pomocy naukowych.

Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego Funduszu jest spełnianie przez laureata Funduszu kryteriów akademickich OIRP (obejmujących w szczególności obecność na wykładach, zdanie kolokwiów) oraz warunków Funduszu.

Pierwsza transza opłat za aplikację radcowską oraz zwrot opłat za egzamin wstępny (jeśli dotyczy) zostaną wypłacone po formalnym przyjęciu kandydata do programu Funduszu Stypendialnego im. Anny Manz, wpisaniu na listę aplikantów przez OIRP w Warszawie oraz złożeniu ślubowania.

Warunkiem dokonania płatności drugiej transzy za dany rok aplikacji radcowskiej jest złożenie przez laureata sprawozdania półrocznego w terminie do 16 czerwca danego roku, zawierającego następujące informacje:

 • liczbę prac dodatkowych złożonych w terminie (ich liczba równa się maksymalnej liczbie prac dodatkowych składanych w danym okresie aplikacji radcowskiej),
 • potwierdzenie braku przekroczenia limitu nieobecności na zajęciach,
 • potwierdzenie statusu aplikanta i
 • brak toczącego się postępowania dyscyplinarnego.

Warunkiem kontynuacji wsparcia finansowego Funduszu w kolejnych latach jest złożenie przez laureata sprawozdania rocznego zawierającego następujące informacje:

 • potwierdzenie zaliczenia poprzedniego roku aplikacji radcowskiej,
 • liczbę prac dodatkowych złożonych w terminie (ich liczba równa się maksymalnej liczbie prac dodatkowych składanych w danym roku aplikacji radcowskiej),
 • potwierdzenie statusu aplikanta,
 • brak toczącego się postępowania dyscyplinarnego,
 • potwierdzenie realizacji co najmniej 25 godzin pracy pro bono o charakterze prawnym w organizacji pozarządowej (fundacji lub stowarzyszenia – zaakceptowanego przez Fundusz) i oświadczenie o zamiarze kontynuowania aplikacji radcowskiej w kolejnym roku.

Fundusz ma prawo zaprzestać wsparcia finansowego w przypadku:

 • rezygnacji laureata z aplikacji,
 • skreślenia go z listy aplikantów przez OIRP,
 • wszczęcia przeciwko niego postępowania dyscyplinarnego lub
 • jeżeli inny podmiot, w szczególności pracodawca laureata, wyrazi zgodę na pokrycie rocznych opłat wnoszonych do OIRP za aplikację radcowską.

Fundusz ma prawo zaprzestać wsparcia i zażądać zwrotu uprzednio udzielonego wsparcia finansowego, jeżeli laureat:

 • został wydalony z aplikacji na podstawie orzeczonej kary dyscyplinarnej,
 • podał nieprawdziwe informacje w formularzu zgłoszeniowym lub w sprawozdaniach półrocznych lub rocznych,
 • otrzymywał środki z innego źródła (np. od pracodawcy) na opłaty, które były pokrywane przez Fundusz (tj. podwójne finansowanie).

I etap

Złożenie kompletnego wniosku od 30 września do 10 października 2024 r. do godz. 17:00.

Kandydaci, którzy zakwalifikują się do drugiego etapu, zostaną poinformowani o tym do 25 października 2024 r.

II etap

Złożenie dodatkowej dokumentacji od 25 października do 8 listopada 2024 r. do godz.17:00.

Kandydaci, którzy zakwalifikują się do etapu trzeciego, zostaną poinformowani o tym do 2 grudnia 2024 r.

III etap

Rozmowy kwalifikacyjne z Kapitułą między 5 a 12 grudnia 2024 r.

Wybrani laureaci zostaną poinformowani o decyzji Kapituły do 16 grudnia 2024 r.

Informacje pochodzą ze strony: funduszannymanz.org

Inne programy stypendialne naukowe znajdziecie w naszej bazie.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas na Patronite, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Fundacja Dobra Sieć
Marszałkowska 20/22 lok. 41
00-590 Warszawa
tel. 22 825 70 22
kontakt@funduszannymanz.org
funduszannymanz.org