Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci30
 • absolwenci7
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni5
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe74
 • inne10
 • socjalne9
 • sportowe27
 • artystyczne31
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie27
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie8
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd51
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Fundusz Stypendialny Grupy Pracuj 2021

organizator:

Grupa Pracuj, Fundacja im. Stefana Batorego

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.09.2021

Fundusz Stypendialny Grupy Pracuj 2021

Fundusz utworzony w 2015 roku z darowizny Grupy Pracuj. Środki Funduszu przeznaczone są na stypendia dla młodych ludzi z niezamożnych środowisk zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów dziennych w państwowych uczelniach wyższych na wydziałach związanych z informatyką i nowymi technologiami:

 • w Gdańsku: na Politechnice Gdańskiej,
 • w Krakowie: na Akademii Górniczo-Hutniczej i na Uniwersytecie Jagiellońskim,
 • w Lublinie: na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i na Politechnice Lubelskiej,
 • w Poznaniu: na Politechnice Poznańskiej,
 • w Rzeszowie: na Politechnice Rzeszowskiej,
 • w Warszawie: na Uniwersytecie Warszawskim i na Politechnice Warszawskiej,
 • we Wrocławiu: na Politechnice Wrocławskiej.

O stypendia mogą się ubiegać maturzyści zamierzający studiować na wymienionych powyżej uczelniach, którzy legitymują się zaangażowaniem społecznym w swoich środowiskach: wolontariat, samorząd szkolny, społeczności lokalna, (pożądana rekomendacja organizacji pozarządowej).

Fundusz oferuje stypendia w wysokości 700 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy podczas pierwszego roku studiów (od września do czerwca), doradztwo w zakresie planowania przyszłej kariery zawodowej, pomoc w aklimatyzacji w mieście akademickim, w którym znajduje się uczelnia wyższa, do której przyjęty został stypendysta/stypendystka. Od 2016 roku Kapituła Funduszu przyznała stypendia 58 studentom na łączną kwotę 364 000 zł.

Celem Funduszu Stypendialnego Grupy Pracuj, utworzonego przy Fundacji Batorego, jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z niezamożnych środowisk i zaniedbanych regionów poprzez udzielanie pomocy stypendialnej absolwentom/absolwentkom szkół średnich, zakwalifikowanym na pierwszy rok studiów dziennych w państwowych uczelniach wyższych w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu na wydziałach związanych z informatyką i nowymi technologiami.

Fundusz oferuje absolwentom/absolwentkom szkół średnich, którzy zostali przyjęci na pierwszy rok studiów informatycznych na uczelniach wyżej wymienionych:

 • stypendia w wysokości 700 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy podczas pierwszego roku studiów (od września do czerwca),
 • doradztwo w zakresie planowania przyszłej kariery zawodowej,
 • pomoc w aklimatyzacji w mieście akademickim, w którym znajduje się uczelnia wyższa, do której przyjęty został stypendysta/stypendystka.

O stypendia mogą się ubiegać absolwenci/absolwentki szkół średnich, którzy:

 • zdali maturę w danym roku szkolnym i zostali przyjęci na studia dzienne na kierunkach informatycznych na uczelniach wyżej wymienionych,
 • pochodzą z niezamożnych środowisk,
 • legitymują się zaangażowaniem społecznym w swoich środowiskach: wolontariat, samorząd szkolny, społeczności lokalna, (pożądana rekomendacja organizacji).

Osoby ubiegające się o stypendium powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o przyznanie stypendium (na udostępnionym formularzu), zawierający:
  informacje o wynikach w nauce, innych naukowych i pozanaukowych osiągnięciach, sytuacji finansowej i rodzinnej, oraz zaangażowaniu społecznym (ta ostatnia informacja powinna być potwierdzona przez organizację pozarządową, szkołę, czy inną instytucję, na rzecz której kandydat/ kandydatka świadczył pomoc woluntarystyczną),
 • esej przedstawiający motywy wyboru uczelni i kierunku studiów,
 • kopie: świadectwa ukończenia ostatniej klasy szkoły średniej oraz świadectwa dojrzałości,
 • zaświadczenie z uczelni o zakwalifikowaniu na wybrany kierunek studiów.

Wypełniony formularz wniosku wraz z esejem, należy przesłać do 1 września: w postaci załącznika na adres funduszpracuj@batory.org.pl, a w formie papierowej, poświadczony podpisem kandydata/kandydatki, pocztą na adres Fundacji Batorego z dopiskiem „Fundusz Grupy Pracuj” (decyduje data stempla pocztowego). Do wniosku papierowego dołączyć należy kopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości, kopię dokumentu z uczelni o przyjęciu kandydata na studia oraz ew. potwierdzenie zaangażowania społecznego.

Wyboru stypendystów dokonuje Kapituła Funduszu w składzie: jeden/dwóch przedstawicieli Grupy Pracuj i jeden/dwóch przedstawiciel Fundacji im. Stefana Batorego. Decyzje Kapituły przedstawiane są do wiadomości Zarządu Fundacji.

Kapituła wybiera co roku grupę co najmniej 8 stypendystów na podstawie analizy złożonych dokumentów, oceny eseju, wyników w nauce, sytuacji materialnej i aktywności społecznej kandydatów/kandydatek. Kapituła może zaprosić kandydata/kandydatkę na rozmowę (bezpośrednią lub telefoniczną). Kapituła ustala również listę rezerwową osób, które mogą otrzymać stypendium w przypadku, gdy kandydaci / kandydatki wytypowani w pierwszej kolejności zrezygnują ze stypendium lub zmienią kierunek studiów.

Przy ocenie wniosków, w przypadku równoważnych kandydatur, priorytetowo traktowane będą wnioski od osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, legitymujących się działalnością na rzecz społeczności lokalnej poświadczoną przez lokalną organizację pozarządową oraz od kandydatów mieszkających poza wielkimi aglomeracjami.

Kapituła ma prawo przyznać stypendium kandydatom, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia informatyczne na uczelniach wyżej niewymienionych.

W terminie do 31 sierpnia Fundacja im. Stefana Batorego powiadamia wszystkie osoby, które ubiegały się o stypendia, czy zostały zakwalifikowane do otrzymania pomocy stypendialnej z Funduszu. Osobom, które nie zakwalifikowały się do otrzymania pomocy stypendialnej, nie przysługuje prawo odwołania od decyzji Kapituły.

Wraz z decyzją o przyznaniu stypendium stypendysta Funduszu otrzymuje kontakt do indywidualnego opiekuna wyznaczonego przez przedstawiciela Grupy Pracuj (adres poczty e-mail, numer telefonu). Przydzieleni opiekunowie udzielają stypendystom pomocy w aklimatyzacji w mieście, w którym rozpoczęli studia oraz indywidualnego doradztwa w zakresie planowania przyszłej kariery zawodowej, przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych, staży itd. Pomoc ta świadczona jest w formie konsultacji on-line, a także bezpośrednich spotkań i warsztatów.

Stypendia przekazywane są na podstawie umowy zawieranej między Fundacją im. Stefana Batorego a stypendystą Funduszu.

Warunkiem przekazania stypendium jest:

 • przedłożenie kopii dokumentu z uczelni o przyjęciu kandydata na wybrany kierunek studiów,
 • złożenie oświadczenia o niepobieraniu stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez inne fundacje i stowarzyszenia.

Wniosek można pobrać ze strony organizatora.

Informacja pochodzi ze strony: www.batory.org.pl

Inne stypendia dla studentów znajdziecie w naszej wyszukiwarce. 

Kontakt

Grupa Pracuj, Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa

funduszpracuj@batory.org.pl
www.batory.org.pl