Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci40
 • absolwenci17
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne11
 • socjalne9
 • sportowe10
 • naukowe41
 • artystyczne20
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd15
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Fundusz Stypendialny "Bociek"

organizator:

Srokowskie Stowarzyszenie "Sukces Każdego Dziecka"

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 15.07.2011

Fundusz Stypendialny "Bociek"

Srokowskie Stowarzyszenie „Sukces Każdego Dziecka” ogłasza nabór wniosków o stypendia Programu Stypendialnego „Bociek”.

Celem Funduszu Stypendialnego „Bociek” jest finansowa pomoc zdolnym uczniom zameldowanym na pobyt stały na terenie gminy Srokowo, uczęszczających do gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą oraz dziennych szkół pomaturalnych i collegiów.

Ubiegający się o stypendium muszą spełnić następujące warunki:

 • Być zameldowanym na pobyt stały na terenie gminy Srokowo.
 • Osiągać określoną średnią ocen:

– nie mniejszą niż 4,75 na świadectwie ukończenia gimnazjum i nie mniejszą niż 4,00 na koniec semestrów szkoły ponadgimnazjalnej,  oraz  pomaturalnej i collegium.
– uzyskiwać przynajmniej ocenę dobrą z zachowania/ w przypadku uczniów  kończących gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

 • Wykazać się udokumentowaną aktywnością  społeczną  (np. wolontariat).
 • Znajdować się w trudnej sytuacji materialnej.

Wysokość przyznanego stypendium będzie uwzględniać sytuację materialną, losowa i rodzinną.

Wraz z  wnioskiem, ubiegający się o stypendium składa:

 • oświadczenie o zameldowaniu na terenie gminy Srokowo na pobyt stały,-  zaświadczenia o wysokości dochodów  netto w rodzinie z okresu 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o stypendium,
 • oświadczenie w/g wzoru, o nieotrzymywaniu stypendium z innych źródeł (np. ANR, starostwo, unijne itp.) z wyłączeniem stypendiów szkolnych:  socjalnego i motywacyjnego,
 • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
 • przy ubieganiu się o stypendium na I semestr  potwierdzoną kserokopię świadectwa bądź zaświadczenie ze szkoły pomaturalnej o średniej ocen za rok szkolny,
 • przy ubieganiu się o stypendium na II semestr  wykaz ocen za I semestr oraz opinię wychowawcy klasy lub też dyrektora  lub opiekuna,
 • zobowiązanie do niezwłocznego powiadomienia o zaistniałych zmianach, mających wpływ na  przyznanie stypendium.

Ubiegający się o stypendia  mogą również  złożyć dokumenty wykazujące, że:
– są finalistami olimpiad przedmiotowych, lub mają udokumentowane osiągnięcia na szczeblu wyższym niż gminny,
– znajdują się w trudnej sytuacji losowej, rodzinnej i materialnej

Sczegółowe wytyczne dotyczące warunków przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i uczniów gimnazjum zawarte są w regulaminie.

Wnioski o stypendia Programu Stypendialnego „Bociek” na rok szkolny 2011/2012 nalezy złożyć do 15 lipca w siedzibie Stowarzyszenia u Pani Haliny Renc.

Informacje pochodzą ze stronysukcessrokowo.pl

Kontakt

Srokowskie Stowarzyszenie "Sukces Każdego Dziecka"
Plac Rynkowy 14
11-420 Srokowo
tel: 606 419 287

www.sukcessrokowo.pl