Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • socjalne8
 • sportowe24
 • naukowe79
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Fundusz „Rozwiń Skrzydła” im. Janiny i Jana Putka

organizator:

Fundacja im. Stefana Batorego

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.09.2020
termin rozstrzygnięcia: 30.09.2020

Fundusz „Rozwiń Skrzydła” im. Janiny i Jana Putka

Fundusz utworzony w 2011 roku przez Rodzinę Putków. Fundusz jest zasilany z darowizn indywidualnych i wpłat 1% podatku dochodowego osób fizycznych, przekazywanych przez członków Rodziny Putków oraz osoby, którym bliski jest cel przyświecający Funduszowi.

Środki Funduszu przeznaczone są na stypendia dla młodych ludzi z rodzin o niskich dochodach, którzy bez pomocy stypendialnej nie zdecydowaliby się na podjęcie nauki na uczelniach wyższych.

Fundusz oferuje:

 • stypendia rekrutacyjne na pokrycie kosztów związanych z procesem rekrutacji na studia (koszty opłaty rejestracyjnej, dojazdu na egzaminy itp.),
 • stypendia na I rok studiów w wysokości 700 zł miesięcznie, przez 10 miesięcy roku akademickiego (od września do czerwca),
 • możliwość ubiegania się o stypendia na II i III rok.

O stypendia mogą ubiegać się maturzyści zamierzający studiować na dziennych studiach licencjackich lub magisterskich w polskich uczelniach państwowych.

Od 2011 roku Kapituła Funduszu przyznała 257 stypendiów rekrutacyjne, 126 stypendiów na pierwszy rok studiów, 76 na drugi rok studiów i 35 stypendiów na trzeci rok studiów łącznie na kwotę 1 273 880 zł.

Wnioski o stypendia należy składać do 1 września.

Fundusz oferuje kandydatom ubiegającym o przyjęcie na pierwszy rok studiów:

 • stypendia „rekrutacyjne” w wysokości do 600 zł, przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z procesem rekrutacji na studia (2 opłaty rekrutacyjne, jeden dojazd na uczelnię, ew. nocleg); w przypadku, gdy w procesie rekrutacji jest obowiązkowy egzamin, stypendium może być podwyższone o koszty przygotowania do egzaminu (wysokość przyznanego stypendium uzależniona jest od wysokości kosztów rekrutacji);
 • stypendia na pierwszy rok studiów w wysokości 700 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy (od września do czerwca).

Stypendyści Funduszu mogą ubiegać się o stypendia na II i III rok studiów na zasadach opisanych poniżej.

O stypendia rekrutacyjne oraz stypendia na pierwszy rok studiów mogą ubiegać się uczniowie, którzy:

 • zdają maturę w danym roku szkolnym;
 • zamierzają ubiegać się o przyjęcie na stacjonarne (dzienne) studia w polskich uczelniach państwowych;
 • pochodzą z niezamożnych rodzin;
 • legitymują się zaangażowaniem społecznym w swoich środowiskach: wolontariat, samorząd szkolny, społeczności lokalna, (pożądana rekomendacja organizacji pozarządowej) i/lub szczególnym zaangażowaniem naukowym i/lub sportowym.

Maturzyści ubiegający się o stypendium powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o przyznanie stypendium (na udostępnionym formularzu) zawierający informacje o kandydacie, jego ocenach, uczelniach i kierunkach, na które zamierza aplikować, esej przedstawiający motywy zamiaru studiowania na wybranym kierunku i plany dotyczące pracy zawodowej po ukończeniu studiów oraz oświadczenie o sytuacji finansowej i rodzinnej);
 • kopie świadectw ukończenia dwóch ostatnich klas liceum lub technikum.

Wypełniony formularz wniosku, w postaci jednego załącznika, należy przesłać do 1 września e-mailem na adres: rozwinskrzydla@batory.org.pl, a podpisany formularz wraz z kopiami świadectw i ew. rekomendacją – pocztą na adres Fundacji Batorego z dopiskiem „Fundusz Rozwiń Skrzydła” (decyduje data stempla pocztowego).

Kapituła Funduszu, składająca się z przedstawicieli Fundatorów i Fundacji im. Stefana Batorego, wybiera kandydatów na stypendia. Decyzje Kapituły przedstawiane są do wiadomości Zarządu Fundacji.

Kapituła wybiera kandydatów na podstawie analizy i oceny złożonych dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań, aktywności i sytuacji rodzinnej przedstawionych w eseju. Preferowani są kandydaci wybierający kierunki dające większe możliwości zatrudnienia. Kapituła może zaprosić kandydata na rozmowę (osobistą lub telefoniczną).

Wybrani przez Kapitułę kandydaci otrzymują stypendia rekrutacyjne i podzieleni są na dwie grupy:

 • grupa podstawowa – kandydaci, którzy mają zapewnione stypendium, jeśli dostaną się na studia wskazane w promesie stypendium i jednocześnie nie skorzystają ze wsparcia stypendialnego innych fundacji i stowarzyszeń. Wnioski osób, które zakwalifikowały się na inne, niż wskazane w promesie stypendium kierunki, będą rozpatrywane ponownie.
 • grupa rezerwowa – kandydaci, których wnioski rozpatrywane są ponownie po zakwalifikowaniu się na studia.

Fundacja im. Stefana Batorego powiadamia wszystkie osoby, które ubiegały się o stypendia, czy otrzymały promesę stypendium z Funduszu. Osobom nie zakwalifikowanym do otrzymania pomocy stypendialnej nie przysługuje prawo odwołania od decyzji Kapituły.

Wybrani przez Kapitułę kandydaci z grupy podstawowej i rezerwowej zobowiązani są do przedłożenia do 30 sierpnia decyzji z uczelni o zakwalifikowaniu się na wybrany kierunek studiów.

W terminie do 15 października Fundacja im. Stefana Batorego powiadamia wszystkie osoby, których wnioski rozpatrywane były ponownie, czy zostały zakwalifikowane do otrzymania stypendium z Funduszu.

Stypendia rekrutacyjne i stypendia na studia przekazywane są na podstawie umów zawieranych między Fundacją im. Stefana Batorego a Stypendystą Funduszu.

Stypendia rekrutacyjne przekazywane są w terminach uzgodnionych ze Stypendystami, wynikających z terminów płatności wyznaczonych przez uczelnie, po dostarczeniu, o ile to możliwe, wyników egzaminów maturalnych.

Warunkiem przekazania stypendium na studia jest:

 • przedłożenie zaświadczenia z uczelni o zakwalifikowaniu się na wybrany kierunek studiów;
 • złożenie oświadczenia o niepobieraniu stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez inne fundacje i stowarzyszenia;
 • podpisanie umowy stypendialnej.

Stypendyści zapraszani są na spotkania stypendystów organizowane przez Fundatorów.

Stypendyści Funduszu mają możliwość ubiegania się o stypendia na drugi i trzeci rok studiów. Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie przyznawane są na 9 miesięcy (od października do czerwca). Aby ubiegać się o stypendium należy do 15 września złożyć :

 • informację o rejestracji na kolejny rok studiów i wykaz ocen uzyskanych na koniec roku akademickiego;
 • esej „Jak miniony rok studiów wpłynął na moje życie i jakie mam plany naukowe ew. zawodowe związane z kierunkiem studiów? Czy zmieniła się moja sytuacja rodzinna/finansowa/życiowa? (500 słów);
 • oświadczenie o niepobieraniu stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez inne fundacje i stowarzyszenia;
 • informację o sytuacji materialnej rodziny.

Formularze wniosku i rekomendacji są dostępne na stronie organizatora.

Informacje pochodzą ze strony: www.batory.org.pl

Kontakt

Fundacja im. Stefana Batoregorozwinskrzydla@batory.org.pl