Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie37
 • studenci48
 • absolwenci13
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe24
 • artystyczne18
 • inne8
 • sportowe32
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie17
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie7
 • łódzkie3
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie4
 • opolskie2
 • podkarpackie2
 • podlaskie2
 • pomorskie5
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd40
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Fundusz „Rozwiń Skrzydła” im. Janiny i Jana Putka 2021

organizator:

Fundacja im. Stefana Batorego

Rodzaj:
inne, socjalne, naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.06.2021

Fundusz „Rozwiń Skrzydła” im. Janiny i Jana Putka 2021

Fundusz utworzony w 2011 roku przez Rodzinę Putków. Fundusz jest zasilany z darowizn indywidualnych i wpłat 1% podatku dochodowego osób fizycznych, przekazywanych przez członków Rodziny Putków oraz osoby, którym bliski jest cel przyświecający Funduszowi.

Środki Funduszu przeznaczone są na stypendia dla młodych ludzi z rodzin o niskich dochodach, którzy bez pomocy stypendialnej nie zdecydowaliby się na podjęcie nauki na uczelniach wyższych.

Fundusz oferuje:

 • stypendia rekrutacyjne na pokrycie kosztów związanych z procesem rekrutacji na studia (koszty opłaty rejestracyjnej, dojazdu na egzaminy itp.),
 • stypendia na I rok studiów w wysokości 700 zł miesięcznie, przez 10 miesięcy roku akademickiego (od września do czerwca),
 • możliwość ubiegania się o stypendia na II i III rok.

O stypendia mogą ubiegać się maturzyści zamierzający studiować na dziennych studiach licencjackich/inżynierskich lub magisterskich w polskich uczelniach państwowych.

Od 2011 roku Kapituła Funduszu przyznała 257 stypendia rekrutacyjne, 128 stypendiów na pierwszy rok studiów, 76 na drugi rok studiów i 35 stypendiów na trzeci rok studiów łącznie na kwotę 1 273 880 zł.

Fundusz wspiera rocznie 25-30 osób.

Wnioski o stypendia można składać do 1 czerwca.

Fundusz oferuje kandydatom ubiegającym o przyjęcie na pierwszy rok studiów:

 • stypendia „rekrutacyjne” w wysokości do 600 zł, przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z procesem rekrutacji na studia (2 opłaty rekrutacyjne, jeden dojazd na uczelnię, ew. nocleg); w przypadku, gdy w procesie rekrutacji jest obowiązkowy egzamin, stypendium może być podwyższone o koszty przygotowania do egzaminu (wysokość przyznanego stypendium uzależniona jest od wysokości kosztów rekrutacji);
 • stypendia na pierwszy rok studiów w wysokości 700 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy (od września do czerwca).

Stypendyści Funduszu mogą ubiegać się o stypendia na II i III rok studiów.

O stypendia rekrutacyjne oraz stypendia na pierwszy rok studiów mogą ubiegać się uczniowie, którzy:

 • zdają maturę w danym roku szkolnym;
 • zamierzają ubiegać się o przyjęcie na stacjonarne (dzienne) studia w polskich uczelniach państwowych;
 • pochodzą z niezamożnych rodzin;
 • legitymują się zaangażowaniem społecznym w swoich środowiskach: wolontariat, samorząd szkolny, społeczności lokalna, (pożądana rekomendacja organizacji pozarządowej) i/lub szczególnym zaangażowaniem naukowym i/lub sportowym.

Maturzyści ubiegający się o stypendium powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o przyznanie stypendium (na udostępnionym formularzu) zawierający informacje o kandydacie, jego ocenach, uczelniach i kierunkach, na które zamierza aplikować, esej przedstawiający motywy zamiaru studiowania na wybranym kierunku i plany dotyczące pracy zawodowej po ukończeniu studiów oraz oświadczenie o sytuacji finansowej i rodzinnej);
 • kopie świadectw ukończenia dwóch ostatnich klas liceum lub technikum.

Wypełniony formularz wniosku, w postaci jednego załącznika, należy przesłać do 1 czerwca e-mailem na adres: rozwinskrzydla@batory.org.pl, a podpisany formularz wraz z kopiami świadectw i ew. rekomendacją – pocztą na adres Fundacji Batorego z dopiskiem „Fundusz Rozwiń Skrzydła” (decyduje data stempla pocztowego).

Kapituła wybiera kandydatów na podstawie analizy i oceny złożonych dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań, aktywności i sytuacji rodzinnej przedstawionych w eseju. Preferowani są kandydaci wybierający kierunki dające większe możliwości zatrudnienia. Kapituła może zaprosić kandydata na rozmowę (osobistą lub telefoniczną).

Wybrani przez Kapitułę kandydaci otrzymują stypendia rekrutacyjne i podzieleni są na dwie grupy:

 • grupa podstawowa – kandydaci, którzy mają zapewnione stypendium, jeśli dostaną się na studia wskazane w promesie stypendium i jednocześnie nie skorzystają ze wsparcia stypendialnego innych fundacji i stowarzyszeń. Wnioski osób, które zakwalifikowały się na inne, niż wskazane w promesie stypendium kierunki, będą rozpatrywane ponownie.
 • grupa rezerwowa – kandydaci, których wnioski rozpatrywane są ponownie po zakwalifikowaniu się na studia.

W terminie do 30 czerwca Fundacja im. Stefana Batorego powiadamia wszystkie osoby, które ubiegały się o stypendia, czy otrzymały promesę stypendium z Funduszu. Osobom nie zakwalifikowanym do otrzymania pomocy stypendialnej nie przysługuje prawo odwołania od decyzji Kapituły.

Wybrani przez Kapitułę kandydaci z grupy podstawowej i rezerwowej zobowiązani są do przedłożenia do 1 września decyzji z uczelni o zakwalifikowaniu się na wybrany kierunek studiów.

Formularze wniosku i rekomendacji są dostępne na stronie organizatora.

Informacje pochodzą ze strony: batory.org.pl

Stypendia naukowe dla studentów możecie znaleźć w naszej wyszukiwarce.

Kontakt

Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa
tel. 22 536 02 00
rozwinskrzydla@batory.org.pl
www.batory.org.pl