Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie62
 • studenci67
 • absolwenci21
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni60
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne22
 • inne4
 • socjalne8
 • sportowe47
 • naukowe22
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie12
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie8
 • lubuskie3
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Fundusz Pomocy Solidarności

organizator:

.

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 31.12.1969

Fundusz Pomocy Solidarności

Warunki aplikacji

Fundusz Pomocy powstał przy Fundacji Promocji Solidarności z inicjatywy Komisji Krajowej NSZZ”Solidarność”.
Celem Funduszu jest świadczenie pomocy materialnej osobom represjonowanym w okresie
od 13 grudnia 1981 roku do 18 kwietnia 1989 roku i ich rodzinom, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Do tego dołącza sie udzielanie stypendiów

1.Uprawniony do złożenia wniosku jest właściwy zarząd regionu NSZZ „Solidarność”.
2.Właściwy zarząd regionu NSZZ „Solidarność” dostarcza wniosek do siedziby Fundacji Promocji Solidarności.
3.Właściwym zarządem regionu NSZZ „Solidarność” jest zarząd regionu, na którego terenie przebywa osoba, której wniosek dotyczy lub zarząd regionu, na którego terenie miały miejsce zdarzenia będące przyczyną występowania z wnioskiem.

 

Kryteria oceny

Pomoc z Funduszu może być przyznana osobom, które spełniają następujące warunki:
a. poniosły szkodę z tytułu represji ze strony ówczesnych władz z powodu działalności politycznej lub związkowej w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 18 kwietnia 1989 roku; w przypadku śmierci osoby represjonowanej uprawnionymi do otrzymania pomocy są: współmałżonek, dzieci albo rodzice represjonowanego,
b. znalazły się w bardzo ciężkiej sytuacji materialnej.

1.Wniosek o pomoc z Funduszu powinien zawierać:
a. określenie rodzaju represji, którym poddana była osoba ubiegająca się o pomoc oraz przyczyn, które te represje spowodowały,
b. informacje o sytuacji materialnej osoby, której wniosek dotyczy,
c. potwierdzenie faktów określonych w punkcie a i b, w postaci kserokopii odpowiednich dokumentów; w przypadku braku odpowiednich dokumentów wnioskodawca przedstawia pisemne oświadczenia dwóch świadków,
d. propozycję formy pomocy i jej wysokość oraz określenie sposobu przekazania środków pieniężnych w przypadku podjęcia decyzji o udzieleniu pomocy,
e. wskazanie adresu do doręczeń; korespondencję doręczoną na wskazany we wniosku adres uznaje się za doręczoną skutecznie.
2.Zarząd opracuje wzór wniosku, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu.

1.Rozpatrywanie wniosków odbywa się nie rzadziej niż raz na pół roku.
2.Zarząd podejmuje decyzję o formie i wysokości udzielonej pomocy.
3.O swojej decyzji Zarząd informuje na piśmie wnioskodawcę.
4.Decyzje Zarządu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

Fundacja Promocji Solidarności

ul. Wały Piastowskie 24

80-855 Gdańsk

tel. (58) 30-84-240

 

www.fpsol.org.pl/index.htm

Kontakt

.
.
.