Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • socjalne9
 • sportowe24
 • naukowe80
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Fundusz im. Wandy i Jadwigi Chruściel

organizator:

Fundacja im. St. Batorego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 31.07.2015

Fundusz im. Wandy i Jadwigi Chruściel

Fundusz został utworzony w 2015 roku z darowizny Jadwigi Chruściel, córki Antoniego Chruściela ps. „Monter” – dowódcy Powstania Warszawskiego. Środki Funduszu przeznaczone są na stypendia wyróżniających się w nauce uczniów gimnazjum i absolwentów Zespołu Szkół im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” w rodzinnej miejscowości patrona szkoły –  Gniewczynie Łańcuckiej.
Fundusz oferuje stypendia dla:
 • uczniów gimnazjum z Zespołu Szkół – stypendium w wysokości 100 zł miesięcznie, wypłacane przez 10 miesięcy (od września do czerwca)
 • absolwentów Zespołu Szkół kontynuujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych – stypendium w wysokości 150 zł miesięcznie, wypłacane przez 10 miesięcy (od września do czerwca)
 • absolwentów Zespołu Szkół, zakwalifikowanych na I rok studiów – stypendium w wysokości 400 zł miesięcznie, wypłacane przez 10 miesięcy (od września do czerwca)
 • absolwentów Zespołu Szkół studiujących na II i III roku studiów dziennych – stypendium w wysokości 300 zł miesięcznie, wypłacane przez 9 miesięcy (od października do czerwca)
Warunkiem otrzymania stypendium jest udokumentowanie średniej ocen 4,8 w przypadku uczniów gimnazjum oraz 4,5 w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych, maturzystów i studentów.
Zasady ubiegania się o stypendia
1. Z Funduszu Stypendialnego im. Wandy i Jadwigi Chruściel, utworzonego przy Fundacji im. Stefana Batorego, fundowane są stypendia edukacyjne za dobre wyniki w nauce dla: uczniów gimnazjum z Zespołu Szkół im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej oraz absolwentów Zespoły Szkół, którzy kontynuują naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub na I – III roku studiów dziennych w polskich uczelniach państwowych.
2. Fundusz oferuje stypendia przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z nauką:
dla uczniów gimnazjum w wysokości 100 zł miesięcznie, wypłacane przez 10 miesięcy (od września do czerwca);
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wysokości 150 zł miesięcznie, wypłacane przez 10 miesięcy (od września do czerwca);
dla studentów I roku w wysokości 400 zł miesięcznie, wypłacane przez 10 miesięcy (od września do czerwca);
dla studentów II i III roku w wysokości 300 zł miesięcznie, wypłacane przez 9 miesięcy (od października do czerwca).
3. Kwoty z pkt. 2 niniejszego Regulaminu mogą zostać podwyższone decyzją Kapituły, o ile pozwolą na to dochody z Funduszu.
4. O stypendia mogą ubiegać się uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej, którzy:
a. uczą się w gimnazjum Zespołu Szkół im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej lub kontynuują naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub na I-III roku dziennych studiów w polskich uczelniach państwowych;
b. uzyskali na koniec roku szkolnego/akademickiego:
średnią ocen co najmniej 4,8 z przedmiotów: jęz. polski, jęz. angielski, jęz. niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, fizyka, chemia, matematyka (uczniowie gimnazjum);
średnią ocen co najmniej 4,5 ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych),
średnią ocen co najmniej 4,5 na świadectwie maturalnym (maturzyści);
średnią ocen 4,5 w roku akademickim (studenci).
c. otrzymali pozytywną opinię wychowawcy z Zespołu Szkół im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” lub ze szkoły ponadgimnazjalnej, w której kontynuują naukę.
5. Uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej ubiegający się o stypendium powinni złożyć następujące dokumenty:
a. wniosek o przyznanie stypendium (na udostępnionym formularzu) podpisany przez kandydata do stypendium i (w przypadku osób niepełnoletnich) rodzica/opiekuna prawnego,
b. opinię wychowawcy z Zespołu Szkół im. gen. Antoniego Chruściela lub ze szkoły ponadgimnazjalnej, w której kontynuują naukę,
c. kopię świadectwa z ostatniego roku szkolnego (uczniowie i maturzyści), kopię świadectwa maturalnego (maturzyści), zaświadczenie o rejestracji na kolejny rok studiów wraz z zestawieniem ocen poświadczonym przez uczelnię (studenci).
6. Wypełniony formularz wniosku o stypendium, należy przesłać do 31 lipca pocztą elektroniczną na adres: chrusciel@batory.org.pl, a podpisany formularz wniosku wraz z kopiami świadectwa, pocztą na adres Fundacji im. Stefana Batorego z dopiskiem „Fundusz im. Wandy i Jadwigi Chruściel” (decyduje data stempla pocztowego).
7. Przy Fundacji im. Stefana Batorego ustanawia się Kapitułę Funduszu im. Wandy i Jadwigi Chruściel, w składzie: Fundatorka i przedstawiciel Fundatorki (2 osoby), przedstawiciele Zespołu Szkół im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” (2 osoby) oraz przedstawiciele Fundacji im. Stefana Batorego (2 osoby), która podejmuje decyzje o wyborze kandydatów na stypendia.
8. Decyzje Kapituły przedstawiane są do wiadomości Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego.
9. Kapituła co roku wybiera kandydatów na podstawie analizy i oceny złożonych dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem ocen kandydatów, ich sytuacji materialnej, aktywności społecznej i innych osiągnięć. Kapituła może zaprosić kandydata na rozmowę (osobistą lub telefoniczną).
10. Przy ocenie wniosków, w przypadku równoważnych kandydatur pierwszeństwo będą miały osoby pochodzące z niezamożnych rodzin, a w przypadku absolwentów Zespołu Szkół im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter”, preferowani będą kandydaci, którzy byli stypendystami Funduszu w szkole gimnazjalnej.
11. Kapituła ma prawo wybrać kandydatów, którzy nie spełniają wymogu 4.b. niniejszego regulaminu, o ile posiadają i rozwijają wyjątkowe zdolności w jakiejś dziedzinie.
12. W terminie do 31 sierpnia Fundacja im. Stefana Batorego powiadamia wszystkie osoby, które ubiegały się o stypendia, czy zostały zakwalifikowane do otrzymania pomocy stypendialnej z Funduszu. Osobom nie zakwalifikowanym do otrzymania pomocy stypendialnej nie przysługuje prawo odwołania od decyzji Kapituły.
13. Stypendia przekazywane są na podstawie umowy zawieranej między Fundacją im. Stefana Batorego i stypendystą Funduszu w co miesięcznych ratach na wskazane przez stypendystę konto (uczniowie) lub indywidualne konto stypendysty (studenci).
14. Warunkiem przekazania stypendium jest:
a. przestrzeganie przez stypendystę regulaminu szkoły, do której uczęszcza lub wyższej uczelni, na której studiuje;
b. przedstawienie Kapitule wyników w nauce po każdym semestrze (uczniowie i studenci);
c. działalność na rzecz innych w społeczności lokalnej w miejscu zamieszkania/nauki;
d. przedłożenie do 30 września zaświadczenia z uczelni o zakwalifikowaniu się na wybrany kierunek studiów (maturzyści) lub rejestracji na kolejny rok studiów (studenci);
e. złożenie oświadczenia o niepobieraniu stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez inne fundację i stowarzyszenia (studenci).
15. Stypendysta straci prawo do stypendium, jeśli przerwie naukę lub zachowuje się niezgodnie z regulaminem instytucji, w której się uczy.
16. W przypadku wypłacenia stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych w pkt.15 stypendysta zobowiązany jest do zwrotu kwoty otrzymanego stypendium na konto Funduszu./
Wnioski o stypendia na rok akademicki 2015/2016 należy składać do 31 lipca 2015 roku.

Informacje pochodzą ze strony www.batory.org.pl

Kontakt

Fundacja im. St. Batorego
ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa

chrusciel@batory.org.pl
www.batory.org.pl