Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci39
 • absolwenci11
 • doktoranci9
 • naukowcy5
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne19
 • socjalne5
 • inne7
 • naukowe51
 • sportowe17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie27
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie6
 • podkarpackie2
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko

organizator:

Fundacja im. Stefana Batorego

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.06.2018

Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko

1. Z Funduszu im. Iwony Winiarskiej-Feleszko utworzonego przy Fundacji im. Stefana Batorego fundowane są stypendia dla młodzieży z niezamożnych środowisk mniejszych miast i małych miejscowości na I rok studiów dziennych w państwowych uczelniach warszawskich: Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Medyczny, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Muzyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Teatralna, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz stypendia na II rok studiów dla stypendystów Funduszu.

2. Kapituła Funduszu w pierwszej kolejności przyznaje stypendia osobom ubiegającym się o przyjęcie na Wydział Prawa i Administracji UW lub inne studia humanistyczne na UW (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Historyczny, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, Wydział Neofilologii, Wydział Pedagogiczny, Wydział Polonistyki, Wydział Psychologii, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Orientalistyczny, Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych).

3. Kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na I rok studiów Fundusz oferuje:

a. stypendia na I rok studiów w wysokości 700 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy (od września do czerwca);
b. pomoc w aklimatyzacji w Warszawie i wsparcie naukowe udzielane przez opiekunów w postaci konsultacji przez pocztę elektroniczną i ewentualnie bezpośrednich spotkań w trakcie roku akademickiego;

4. O stypendia mogą ubiegać się uczniowie, którzy:

a. zdają maturę w danym roku szkolnym;
b. zamierzają ubiegać się o przyjęcie na studia dzienne na uczelniach wymienionych w pkt. 1;
c. pochodzą z niezamożnych rodzin;
d. są zaangażowani społecznie w swoich środowiskach: wolontariat, samorząd szkolny, inne działania nieformalne (pożądana rekomendacja organizacji pozarządowej).

5. Uczniowie ubiegający się o stypendium powinni złożyć następujące dokumenty:

a. wniosek o przyznanie stypendium (na udostępnionym formularzu) zawierający informacje o kandydacie, jego ocenach, uczelniach i kierunkach, na które zamierza aplikować, esej przedstawiający motywy wyboru tych kierunków oraz oświadczenie o sytuacji finansowej i rodzinnej;
b. kopie: świadectwa ukończenia 2 i 3 klasy liceum lub 3 i 4 klasy technikum oraz wyniku gimnazjalnych testów kompetencyjnych;

Wypełniony formularz wniosku, w postaci jednego załącznika, należy przesłać do 1 czerwca e-mailem na adres: szanse@batory.org.pl, a podpisany formularz wniosku wraz z kopiami świadectw i wyniku gimnazjalnych testów kompetencyjnych – pocztą na adres Fundacji Batorego z dopiskiem „Fundusz Iwony Winiarskiej-Feleszko” (decyduje data stempla pocztowego).

6. Wyboru stypendystów dokonuje Kapituła Funduszu w składzie: Wojtek Feleszko, Jakub Boratyński, Agnieszka Graff, Marek Kochan, Paulina Pietkiewicz, Krzysztof Piasecki, Katarzyna Zakroczymska (z ramienia fundatorów) oraz przedstawiciel Fundacji im. Stefana Batorego. Decyzje Kapituły przedstawiane są do wiadomości Zarządu Fundacji.

7. Kapituła wybiera co najmniej 3 kandydatów na podstawie analizy i oceny złożonych dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem oceny eseju. Preferowani są kandydaci wybierający studia na wymienionych w pkt. 2 kierunkach Uniwersytetu Warszawskiego. Kapituła ustala również listę rezerwową osób, które mogą otrzymać stypendium w przypadku, gdy kandydaci wytypowani w pierwszej kolejności nie spełnią warunków określonych w punkcie 11.

8. W terminie do 30 czerwca Fundacja im. Stefana Batorego powiadamia wszystkie osoby, które ubiegały się o stypendia, czy zostały zakwalifikowane do otrzymania pomocy stypendialnej z Funduszu. Osobom nie zakwalifikowanym do otrzymania pomocy stypendialnej nie przysługuje prawo odwołania od decyzji Kapituły.

9. Wraz z promesą stypendium uczeń otrzymuje kontakt do indywidualnego opiekuna stypendysty z grona Przyjaciół Funduszu (adres poczty e-mail, ew. numer telefonu). Przydzieleni opiekunowie udzielają stypendyście (w razie takiej potrzeby) wsparcia w aklimatyzacji w Warszawie i konsultacji naukowych.

10. Stypendia przekazywane są na podstawie umowy zawieranej między Fundacją im. Stefana Batorego a Stypendystą Funduszu.

11. Warunkiem przekazania stypendium na studia jest:

a. przedłożenie do 30 sierpnia zaświadczenia z uczelni o zakwalifikowaniu się na wybrany kierunek studiów;
b. złożenie oświadczenia o niepobieraniu stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez inne fundacje i stowarzyszenia;
c. przedstawianie wyników w nauce po każdym semestrze.

12. Stypendysta zobowiązuje się do pomocy przy organizacji koncertu charytatywnego na rzecz Funduszu oraz do przedstawienia, po każdym semestrze studiów, informacji o swojej aktywności naukowej i społecznej.

13. Stypendysta straci prawo do stypendium, jeśli:
a. nie zostanie zarejestrowany na drugi semestr;
b. przerwie studia;
c. pobiera stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez inne fundacje i stowarzyszenia;

O tych faktach stypendysta powinien powiadomić Fundację w ciągu 21 dni od ich zaistnienia.

14. W przypadku wypłacenia stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych w pkt.13, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu kwoty otrzymanego stypendium na konto Funduszu.

15. Stypendyści Funduszu mogą ubiegać się o stypendia na II rok studiów w wysokości 600 zł miesięcznie, wypłacane przez 9 miesięcy (od października do czerwca). Decyzję o przyznaniu co najmniej jednego stypendium podejmuje Kapituła Funduszu w terminie do 30 października, biorąc pod uwagę: średnią ocen stypendysty na I roku studiów, aktywność naukową i społeczną oraz zaangażowanie w działania na rzecz Funduszu. Ubiegający się o stypendium powinni złożyć w terminie do 10 października:

a). wniosek o stypendium na II rok studiów w formie eseju „Mój pierwszy rok studiów”, zawierający informację o aktywności naukowej i społecznej,
b). zaświadczenie o zarejestrowaniu się/zakwalifikowaniu się na kolejny rok studiów oraz poświadczoną informację o ocenach uzyskanych na I roku (np. ksero indeksu, wykaz ocen z elektronicznego indeksu, inne),
c). oświadczenie o niepobieraniu stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez inne fundacje i stowarzyszenia.

Informacje pochodzą ze strony www.batory.org.pl

Kontakt

Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa
tel. 22 536 02 09
szanse@batory.org.pl
www.batory.org.pl

Dokumenty

do pobrania