Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie93
 • studenci63
 • absolwenci10
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne45
 • naukowe109
 • inne18
 • sportowe44
 • socjalne26
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie32
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie4
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa2
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd84
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 30.11.2012

DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska

Projekt systemowy „DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”

Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą nr IV/27/9/2012 z dnia 15 października 2012 roku przyjął Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu „DoktoRIS – program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” w roku akademickim 2012/2013 i w latach następnych oraz wyznaczył termin drugiego naboru wniosków o przyznanie stypendium na okres od 29 października 2012 r. do 30 listopada 2012 r.

Dotychczasowi Stypendyści projektu „DoktoRIS” uczestniczą w projekcie na niezmienionych zasadach a przyjęty Regulamin jest dokumentem obowiązującym dla naboru wniosków o przyznanie stypendium przeprowadzanego w roku akademickim 2012/2013 oraz latach kolejnych.

W przyjętym dnia 15 października 2012 roku Regulaminie dokonano w szczególności zmian w zakresie dyscyplin naukowych, których studiowanie uprawnia do ubiegania się o stypendium w poszczególnych kluczowych obszarach technologicznych istotnych dla rozwoju województwa śląskiego (załącznik nr 1 do Regulaminu).
Wprowadzone zmiany, w szczególności w zakresie załącznika nr 1 do Regulaminu, umożliwiają szerszy dostęp doktorantom, kształcącym się i prowadzącym badania o charakterze technicznym i technologicznym. Jednocześnie – ze względu na specyfikę Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 – 2020 ograniczono możliwość ubiegania się
o stypendium doktorantom dziedzin humanistycznych i społecznych.
Potrzebę wprowadzenia zmian oraz ich zakres szeroko skonsultowano ze środowiskiem naukowym.

Informacje o projekcie:

Projekt systemowy „DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” realizowany jest przez Samorząd Województwa w partnerstwie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 i skierowany jest do doktorantów kształcących się w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych oraz przygotowujących pracę doktorską o zakresie i tematyce zgodnej z kluczowymi obszarami technologicznymi wskazanymi w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 (PRT), tj. uznanymi za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Śląskiego.
Stypendia będą przyznawane na okres dwóch semestrów akademickich w wysokości do 4 500 zł miesięcznie, z możliwością przedłużenia o dwa kolejne semestry pod warunkiem dalszego spełniania kryteriów formalnych.

Doktorant ubiegający się o stypendium musi spełniać łącznie następujące warunki:

– stale zamieszkiwać na terenie Województwa Śląskiego,
– być uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 572 z późn. zm.) na terenie Województwa Śląskiego,
– być uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych w dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej wpisującymi się w kluczowy obszar technologiczny i grupę technologii składowych wskazanych w PRT (załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów),
– przygotowywać pracę doktorską w zakresie i o tematyce uznanymi za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Śląskiego, tj. wpisujących się w wybrany przez Wnioskodawcę kluczowy obszar technologiczny,
– nie pobierać w ramach innego projektu stypendialnego realizowanego w Działaniu 8.2 (tj. Poddziałania 8.2.1 lub 8.2.2) PO KL stypendium dla doktorantów za okres, na jaki będzie przyznane stypendium w ramach Projektu „DoktoRIS”.

Szczegółowe warunki i tryb przyznania stypendium zawiera Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu „DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” w roku akademickim 2012/2013 i w latach następnych.

W oparciu o przepisy Regulaminu zostaną określone przez Zarząd Województwa Śląskiego pozostałe dokumenty niezbędne do realizacji projektu. Wszystkie niezbędne dokumenty zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu www.doktoris.us.edu.pl

Wnioski o przyznanie stypendium należy wypełnić on – line za pośrednictwem strony internetowej: www.doktoris.us.edu.pl/generator

Nabór wniosków trwa w dniach
od 29 października 2012 r. od godziny 0:00 do 30 listopada 2012 roku do godziny 23:59.

Informacje nt. uczestnictwa w projekcie można uzyskać w Wydziale EFS Urzędu Marszałkowskiego

Zespół ds. Projektu DoktoRIS
tel. 32 77 40 071
tel. 32 77 40 914
tel. 32 77 40 994

Informacje pochodzą ze strony www.efs.slaskie.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Dąbrowskiego 23
40-037 Katowice
tel. 32 77 40 071

www.efs.slaskie.pl