Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci35
 • absolwenci10
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe15
 • inne5
 • sportowe20
 • socjalne5
 • artystyczne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów w roku akademickim 2011/2012

organizator:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 01.12.2011

Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów w roku akademickim 2011/2012

„Doctus -Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” to projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Małopolskiego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji).

Celem projektu „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów”
jest wspieranie prac naukowych uczestników studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni lub placówkę naukową na terenie Unii Europejskiej, kształcącym się w dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej uznanej za szczególnie istotną dla regionu tj. zgodną z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Małopolskiego ( RSI ).

RSI wyróżnia następujące obszary strategicznego rozwoju:

Środowisko:

* Inżynieria środowiska wraz z projektowaniem architektonicznym i przemysłowym,
* Infrastruktura techniczna i transport,
* Ochrona środowiska i krajobrazu,
* Energetyka odnawialna,

Przemysł:

* Inżynieria materiałowa wraz z technologiami i technikami odlewniczymi oraz hutniczymi,
* Technologie i techniki w inżynierii chemicznej,
* Technologie i techniki w budownictwie,

Zdrowie i żywność
:

* Ochrona zdrowia – przemysł uzdrowiskowy , rekreacja, turystyka,
* Technologie medyczne,
* Biologia i Biotechnologia,

Wiedza i komunikacja:

* Edukacja w kształtowaniu kultury innowacji,
* Technologie i techniki informacyjne,

Stypendia przeznaczane są dla  doktorantów, których efekty badań mogą być wykorzystane w praktyce przez  przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Województwa Małopolskiego, przyczyniając się do poprawy ich konkurencyjności i rozwoju gospodarczego.

Stypendia mają zachęcać młodych zdolnych absolwentów studiów magisterskich z dziedzin nauki i dyscyplin naukowych zgodnych z obszarami strategicznego rozwoju określonymi w RSI , do podejmowania oraz ukończenia nauki na studiach doktoranckich.

Stypendia mają zapobiegać odpływowi młodych zdolnych naukowców z terenu Województwa Małopolskiego.

Stypendium będzie przydzielane na czas trwania studiów doktoranckich tj. na okres trzech lat od października do września następnego roku z pominięciem lipca i sierpnia.

Wysokość stypendium wynosi 3000 zł miesięcznie.

Jakie warunki należy spełnić, aby starać się o stypendium?

Doktorant ubiegający się o stypendium musi spełniać łącznie następujące warunki:

 • uzyskał wpis na II rok studiów doktoranckich z zakresu dziedziny nauki i dyscypliny naukowej wpisujących się w obszary strategicznego rozwoju określone w RSI, prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni lub placówkę naukową,
 • w roku akademickim, na który przeprowadzany jest nabór wniosków jest studentem II roku studiów doktoranckich,
 • posiada obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej,
 • w chwili składania wniosku, stale zamieszkuje na terenie Województwa Małopolskiego,
 • ukończył studia magisterskie z wynikiem co najmniej dobrym,
 • nie korzysta i nie będzie korzystał ze środków pochodzących z PO KL, Poddziałanie 8.2.2 w ramach projektu realizowanego w innym województwie,
 • wypełnił poprawnie wniosek o przyznanie stypendium i złożył wraz z wymaganymi załącznikami

Wniosek należy wypełnić komputerowo i złożyć w jednym egzemplarzu w wersji drukowanej z własnoręcznym podpisem oraz w wersji elektronicznej ( na płycie CD/DVD ). Wersja papierowa musi być zgodna z wersją elektroniczną.

Wniosek powinien zostać złożony w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości osobiście lub za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich ( decyduje data wpływu ).

Wszystkie dostarczane przez wnioskodawcę dokumenty muszą być wypełnione w języku polskim lub muszą być przetłumaczone na język polski.

Wnioskodawca jest zobowiązany załączyć do wniosku następujące dokumenty:

* harmonogram studiów i planowanych przez wnioskodawcę badań, potwierdzony przez opiekuna naukowego lub promotora oraz kierownika studiów;
* potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe osiągnięcia naukowe;
* kserokopia dyplomu magisterskiego potwierdzona za zgodność z oryginałem;
* dokumenty potwierdzające uzyskanie wpisu na rok II tj. zaświadczenie wydane przez jednostkę organizacyjną uczelni lub  placówkę naukową wraz z podaniem dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, w której prowadzone są studia doktoranckie wnioskodawcy;
* oświadczenie o stałym zamieszkiwaniu na terenie Województwa Małopolskiego
* oświadczenie o niekorzystaniu ze środków pochodzących z PO KL, Poddziałanie 8.2.2 w ramach projektu realizowanego w innym województwie.

Do wniosku mogą być dołączone dokumenty potwierdzające współpracę doktoranta w zakresie jego badań z przedsiębiorstwem prowadzącym działalność na terenie Województwa Małopolskiego w obszarach zgodnych z RSI.

Na jakich zasadach będzie oceniany wniosek?

Wniosek będzie oceniany w pierwszej kolejności pod względem formalnym przez pracowników beneficjenta systemowego.

Oceny merytorycznej wniosku dokonuje Komisja Stypendialna w oparciu o szczegółowe kryteria oceny w ramach następujących grup kryteriów i odpowiadających im maksymalnych punktacji.

* dotychczasowe osiągnięcia naukowe – maksymalnie 50 punktów;
* planowana tematyka i zakres pracy doktorskiej wraz z uzasadnieniem wnioskodawcy, w jakim stopniu uwzględnia ona założenia RSI  i może przyczynić się do rozwoju strategicznych obszarów Województwa Małopolskiego – maksymalnie 15 punktów;
* dotychczasowa współpraca z przedsiębiorstwem, którego profil działalności wpisuje się w RSI – maksymalnie 15 punktów;
* innowacyjność badań/projektu badawczego –  maksymalnie 10 punktów;
* możliwości praktycznego gospodarczego zastosowania wyników badań/projektu badawczego, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Województwa Małopolskiego – maksymalnie 10 punktów.

Wniosek może zostać oceniony maksymalnie na 100 punktów .

W oparciu o wynik oceny, wnioski będą umieszczane na liście rankingowej w kolejności malejącej liczby punktów.

Szczegółowe informacje zamieszczone są w Regulaminie przyznawania stypendiów projektu „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” .

Wypłata stypendium będzie następować po podpisaniu przez wnioskodawcę i beneficjenta systemowego umowy stypendialnej.

***
Wniosek (1 egzemplarz  w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna) wraz z niezbędnymi załącznikami należy dostarczyć osobiście  w godzinach od 8.00 do 16.00 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków

VII piętro, pokój nr 706 i 707

Dodatkowych informacji udziela:

Zespół ds. stypendiów
tel: 12 37 69 162
tel/fax: 12 37 69 163
e-mail: doctus@mcp.malopolska.pl

Nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” będzie odbywać się w dniach od 2 listopada 2011r. (środa) do 1 grudnia 2011r. (czwartek).

Informacje pochodzą ze strony www.stypendia.mcp.malopolska.pl

Kontakt

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków

doctus@mcp.malopolska.pl
www.stypendia.mcp.malopolska.pl