Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci32
 • absolwenci13
 • doktoranci10
 • naukowcy4
 • inni8
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe14
 • artystyczne20
 • naukowe49
 • socjalne8
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd23
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

DAINA: konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze

organizator:

Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.12.2017

DAINA: konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze

DAINA to konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-litewskie we wszystkich dyscyplinach naukowych. Do konkursu będą mogli przystępować wnioskodawcy realizujący badania podstawowe.

 • Ogłoszenie konkursu: 15 września 2017 r.
 • Termin składania wniosków: 15 grudnia 2017 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu: czerwiec 2018 r.
 • Początek realizacji projektów: wrzesień 2018 r.

Warunki przystąpienia do konkursu:

 1. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych prowadzonych przez polskie zespoły naukowe mogą występować polskie jednostki naukowe, konsorcja naukowe, sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk, centra naukowe uczelni, biblioteki naukowe, jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych prowadzonych przez litewskie zespoły naukowe mogą występować litewskie jednostki badawcze i naukowe wskazane w Rejestrze Instytucji Badawczych i Naukowych[1].
 2. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:
 • które obejmują badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach naukowych ujętych w wykazie paneli NCN,
 • których okres realizacji wynosi 24 miesiące lub 36 miesięcy,
 • które uwzględniają zasady określone w warunkach konkursu w zakresie kosztów w projektach badawczych finansowanych w konkursie DAINA,
 • których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejsza niż 150 tys. zł,
 • których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji litewskiej części projektu badawczego nie może przekraczać 80 000 EUR (projekty 2-letnie) lub 120 000 EUR (projekty 3-letnie),
 • w których kierownik polskiego zespołu badawczego posiada co najmniej stopień naukowy doktora.

Sposób i termin składania wniosków:
Wnioskodawca polski składa wspólny polsko-litewski wniosek (jako załącznik do wniosku wysyłanego w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF) w imieniu polskiego i litewskiego zespołu badawczego. Dodatkowo, wnioskodawca litewski składa za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków LMT komplet dokumentów wymaganych przez LMT. Termin składania wniosków: 15 grudnia 2017 r.
W konkursie DAINA wnioskodawcy załączają w OSF pliki pdf zawierające wypełniony formularz Joint Project Description oraz CV kierowników polskiego i litewskiego zespołu badawczego.

Sposób i kryteria oceny wniosków:

1.Wnioski złożone w konkursie podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. Oceny formalnej dokonują Koordynatorzy Dyscyplin NCN i Koordynatorzy LMT, natomiast oceny merytorycznej dokonują Zespoły Ekspertów (wybierane przez Radę NCN po uwzględnieniu rekomendacji ze strony LMT) oraz eksperci zewnętrzni.

2. Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym zarówno przez NCN, jak i LMT

3. Ocena merytoryczna wniosków przebiega w dwóch etapach:

– I etap – ocena wstępna przeprowadzana jest na podstawie danych zawartych we wspólnym polsko-litewskim wniosku o finansowanie projektu badawczego przez ekspertów zewnętrznych wskazanych przez NCN i rekomendowanych przez LMT, niebędących członkami Zespołu Ekspertów.

– II etap – ocena końcowa dokonywana jest podczas posiedzenia Zespołu Ekspertów.

4. Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się:

 • osiągnięcia naukowe kierowników polskich i litewskich zespołów badawczych, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych,
 • ocenę wykonania przez kierowników polskich i litewskich zespołów badawczych innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę,
 • poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji,
 • nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane,
 • wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej,
 • znaczenie współpracy międzynarodowej dla realizacji projektu,
 • zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań,
 • ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu.

Finansowanie:
Środki finansowe przeznaczone na realizację przez polskie zespoły naukowe projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania przyznaje Dyrektor Narodowego Centrum Nauki w drodze decyzji. Środki finansowe na realizację projektów badawczych przez litewskie zespoły naukowe przyznaje Przewodniczący LMT.

Kontakt NCN:
dr Magdalena Łopuszańska-Rusek, tel. +48 12 341 9164
dr hab. Wojciech Sowa, tel. +48 12 341 9171
dr Magdalena Godowska, tel. +48 12 341 9016 (kontakt ds. ogólnych)

Kontakt LMT:
Darius Grigaliūnas, tel. +370 5 236 0507

[1] Zasady przyznawania środków wnioskodawcom litewskim na realizację zadań przez zespoły litewskie w polsko-litewskich projektach badawczych w konkursie DAINA ustala Lietuvos mokslo taryba (Litewska Rada ds. Nauki, LMT).

Informacje pochodzą ze strony www.ncn.gov.pl

Kontakt

Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków


www.ncn.gov.pl