Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe80
 • inne15
 • artystyczne29
 • socjalne9
 • sportowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Chojnice – stypendium artystyczne

organizator:

Urząd Miejski w Chojnicach

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.04.2020

Chojnice – stypendium artystyczne

Burmistrz Chojnic ogłasza nabór wniosków o przyznanie w 2020 roku stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami.

Stypendia mogą być przyznawane osobom realizującym przedsięwzięcia z zakresu twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.
Stypendia mogą być przyznawane w następujących dziedzinach:

 • film,
 • teatr,
 • muzyka,
 • taniec,
 • literatura.
 • plastyka
 • fotografia
 • regionalistyka
 • opieka nad zabytkami

Stypendia mają wspierać rozwój artystyczny kandydatów i obejmować realizację stworzonych przez nich przedsięwzięć. Projekt stypendialny musi być realizowany na terenie Chojnic. Stypendia mają zachęcać przedstawicieli sektora kultury, młodych lub ze znaczącym dorobkiem do wybierania Chojnic jako miejsca działań. Stypendium jest przyznawane twórcom i animatorom kultury, których twórczość wyróżnia się wysokim poziomem artystycznym. Stypendium jest przyznawane niezależnie od innych wyróżnień, nagród finansowych i stypendiów pochodzących z innych źródeł. Do składanego wniosku należy dołączyć co najmniej jedną rekomendację podmiotów wymienionych w § 3 pkt 2-4 uchwały Nr XX/202/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 kwietnia 2016 roku w/s stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami. Przy wypełnianiu wniosku należy zapoznać się z zapisami regulaminu zawartego w uchwale Nr XX/202/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 kwietnia 2016 roku w/s stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami.

Termin składania wniosków upływa z dniem 15 kwietnia 2020 r.
Projekt stypendialny powinien być zrealizowany od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.

Wnioski należy składać w BIURZE PODAWCZYM Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1, pokój 306; w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2020 roku do godziny 15:00. W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.

Wniosek winien być złożony w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:
„Wniosek o przyznanie stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami”
Nazwę dziedziny w której dotyczy stypendium
imię, nazwisko i adres wnioskodawcy do stypendium.

Nie będą rozpatrywane wnioski, które zostaną złożone albo wpłyną po w/w terminie.
Dopuszcza się możliwość uzupełnienia braków formalnych w terminie wskazanym w piśmie lub po telefonie wzywającym do ich uzupełnienia. Złożone wnioski wstępnie rozpatrywane są pod względem formalnym przez pracowników Referatu Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Stypendialnej.

Zakres i warunki realizacji stypendium zostaną określone w umowie zawartej z wybranymi w konkursie stypendystami.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Chojnice w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chojnicach i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Wzór wniosku dostępny w siedzibie Referatu Kultury i Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ul. Mickiewicza 12a oraz na stronie www.miastochojnice.pl w zakładce: Organizacje pozarządowe/Stypendia, Kultura oraz w BIP-ie.

Informacje pochodzą ze strony: www.miastochojnice.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Chojnicach
ul. Mickiewicza 12a
89-600 Chojnice

urzad@miastochojnice.pl
www.miastochojnice.pl