Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie48
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe26
 • artystyczne34
 • naukowe72
 • socjalne9
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd43
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Chojnice: stypendia artystyczne

organizator:

Urząd Miejski w Chojnicach

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 18.07.2018

Chojnice: stypendia artystyczne

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza nabór wniosków o przyznanie w 2018 roku stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami – II Edycja na podstawie Uchwały Nr XX/202/16 Rady Miejskiej w Chojnicach  z dnia 25 kwietnia 2016 r.

1. Stypendia mogą być przyznawane osobom realizującym przedsięwzięcia z zakresu twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.
2. Stypendia mogą być przyznawane osobom fizycznym, zamieszkałym na terenie miasta Chojnice, realizującym określone przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury lub opieki nad zabytkami.
3. Stypendia mogą być przyznawane w następujących dziedzinach:
a. film,
b. teatr,
c. muzyka,
d. taniec,
e. literatura.
f. plastyka
g. fotografia
h. regionalistyka
i. opieka nad zabytkami

4. Stypendia mają wspierać rozwój artystyczny kandydatów i obejmować realizację stworzonych przez nich przedsięwzięć.
5. Projekt stypendialny musi być realizowany na terenie Chojnic.
6. Stypendia mają zachęcać przedstawicieli sektora kultury, młodych lub ze znaczącym dorobkiem do wybierania Chojnic jako miejsca działań.
7. Stypendium jest przyznawane twórcom i animatorom kultury, których twórczość wyróżnia się wysokim poziomem artystycznym.
8. Stypendium jest przyznawane niezależnie od innych wyróżnień, nagród finansowych i stypendiów pochodzących z innych źródeł.
9. Termin składania wniosków upływa z dniem 18 lipca 2018r.
10. Projekt stypendialny powinien być zrealizowany do 31 grudnia 2018 r.
11. Wnioski należy składać w BIURZE PODAWCZYM Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 2018 roku

Wniosek winien być złożony w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:
• „Wniosek o przyznanie w 2018 r. stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami” – II EDYCJA
• Nazwę dziedziny w której dotyczy stypendium
• imię, nazwisko i adres wnioskodawcy do stypendium.
Nie będą rozpatrywane wnioski, które zostaną złożone albo wpłyną po w/w terminie. W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do BIURA PODAWCZEGO Urzędu Miejskiego w Chojnicach.
Zakres i warunki realizacji stypendium zostaną określone w umowie zawartej z wybranymi w konkursie stypendystami.
12. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia braków formalnych w terminie wskazanym w piśmie lub po telefonie wzywającym do ich uzupełnienia.
13. Złożone wnioski wstępnie rozpatrywane są pod względem formalnym przez pracowników Referatu Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Chojnicach.
14. Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Stypendialnej.

15. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Chojnice w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach
(bip.miastochojnice.pl ), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chojnicach (www.miastochojnice.pl).

Informacje pochodzą ze strony www.miastochojnice.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Chojnicach
Stary Rynek 1
Chojnice


www.miastochojnice.pl

Dokumenty

do pobrania