Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci40
 • absolwenci17
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne9
 • inne11
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd15
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Chełmno – stypendia sportowe

organizator:

Urząd Miasta Chełmno

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 13.01.2023

Chełmno – stypendia sportowe

Burmistrza Miasta Chełmna ogłosił nabór wniosków na stypendia sportowe.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 2 stycznia 2023 roku o naborze wniosków na stypendia sportowe

Podstawa prawna:

 •  uchwała nr LVI/395/2022 z dnia 30.11.2022 roku Rady Miasta Chełmna w sprawie określenia zasad przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych w Gminie Miasto Chełmno,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn.zm.).

Jednostka realizująca sprawę:

Referat Komunikacji Społecznej, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno (pokój 314), sport@chelmno.pl

Tel. 56-677-17-43, mob. 515-275-344

1. Wymagane dokumenty od wnioskodawcy:

1) Wniosek o przyznanie stypendium sportowego (według formularza),

2) oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miasto Chełmno w roku poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium (dotyczy zawodników niezrzeszonych),

3) oświadczenie o braku przynależności klubowej w roku poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium (dotyczy zawodników niezrzeszonych),

4) kserokopia dowodu wpłaty opłaty skarbowej za stypendium sportowe,

5) obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych (według formularza).

2. Sposób dostarczenia dokumentów:

1) Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Miasta Chełmna na jeden z poniższych sposobów:

a) złożyć bezpośrednio w Biurze Podawczo – Informacyjnym Urzędu Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno w godzinach urzędowania,

b) przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

3. Wymagane opłaty:

1) Za wydanie decyzji administracyjnej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 10 zł. Podstawa prawna: art. 1 ust. 1 pkt 1a, art. 4, art. 6 ust 1 pkt 1 i ust. 2, art. 8 ust. 1 i 3 i art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o opłacie skarbowej. Kwotę tę należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Chełmna:

nr konta: 45 1160 2202 0000 0005 1465 2118

wpisując tytuł wpłaty: „opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej – stypendia sportowe” (kserokopię dowodu wpłaty dołączyć do wniosku).

2) W przypadku złożenia wniosku przez rodzica lub opiekuna prawnego w dowodzie wpłaty należy wskazać imię i nazwisko zawodnika, którego dotyczy stypendium.

3) W przypadku nieuiszczenia opłaty skarbowej wnioskodawca będzie wezwany w trybie art. 261 § 1 i 2 k.p.a. do uiszczenia opłaty w terminie 14 dni, ze skutkiem pozostawienia wniosku bez rozpoznania w razie nieuzupełnienia.

4. Termin złożenia wniosku:

Wnioski o przyznanie stypendium sportowego należy składać do 13 stycznia 2023 roku.

5. Termin odpowiedzi:

Wydanie decyzji o przyznaniu bądź odmowie następuje w terminie do 21 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. W sytuacji szczególnie skomplikowanej termin może ulec wydłużeniu do 31 dni.

6. Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu  – za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani prawo złożenia skargi do sądu administracyjnego.

Informacje pochodzą ze strony: sportowechelmno.pl

W naszej bazie znajdziecie też inne programy stypendiów sportowych.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Referat Komunikacji Społecznej, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno
tel. 56 677 17 43, 515 275 344
sport@chelmno.pl
sportowechelmno.pl