Wyszukiwarka Staży

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci46
 • absolwenci32
 • inni3
Branże-+zaznacz wszystkie
 • konsulting i zarządzanie10
 • edukacja1
 • dziennikarstwo2
 • chemiczna1
 • administracja rządowa6
 • HR4
 • prawo7
 • biologia i biotechnologia1
 • inżynieria4
 • energetyka3
 • PR i komunikacja2
 • tech. informac.-komunikacyjne4
 • żywność i napoje3
 • organizacje pozarządowe3
 • administracja samorządowa1
 • logistyka5
 • różne8
 • stosunki międzynarodowe1
 • sprzedaż5
 • marketing i reklama7
 • audyt3
 • organizacje polityczne2
 • medycyna2
 • IT8
 • usługi finansowe9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • płatne/bezpłatne7
 • bezpłatne4
 • płatne40
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie25
 • dolnośląskie5
 • łódzkie2
 • lubelskie3
 • małopolskie3
 • mazowieckie14
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • firma34
 • instytucja rządowa7
 • samorząd3
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Zostań dyplomatą – MSZ ogłasza nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną

organizator:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Rodzaj:
płatne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
Branża:
stosunki międzynarodowe
termin składania wniosków: 31.08.2017

Zostań dyplomatą – MSZ ogłasza nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną

Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej ogłasza nabór w ramach konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2018

Osoby zakwalifikowane na aplikację dyplomatyczno-konsularną zostaną zatrudnione w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Rozpoczęcie aplikacji – 1 lutego 2018 r.

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Początek konkursu: 5 października 2017 roku

Główne obowiązki aplikanta:

– ukończenie programu szkoleń w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej,
– odbycie stażu zawodowego w MSZ oraz w placówce zagranicznej,
– ukończenie służby przygotowawczej w służbie cywilnej,
– udział w innych szkoleniach, kursach oraz zagranicznych wizytach studyjnych przewidzianych przez kierownika aplikacji.

Wymagania konieczne:

– obywatelstwo polskie,
– wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne,
– znajomość dwóch języków obcych na poziomie umożliwiającym wykonywanie zadań w służbie zagranicznej,
– dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego.

Wymagane dokumenty:

– wniosek o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną (zgodnie ze wzorem),
– życiorys (zgodnie ze wzorem),
– kopie dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu magistra lub równorzędnego, w tym kopia odpisu dyplomu (część A), w razie konieczności kopia dokumentu potwierdzającego nostryfikację dyplomu, a w przypadku złożenia wniosku przed uzyskaniem tytułu magistra lub równorzędnego – oświadczenie o terminie obrony pracy magisterskiej albo o terminie uzyskania dokumentów potwierdzających wskazane kwalifikacje,
– kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm wykonana w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

UWAGA:

Szczegółowy tryb i zasady przeprowadzenia konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną określają przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dn. 28 lipca 2016 r. w sprawie konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną.

Osoby, które składając wniosek nie przedstawiły dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego, są zobowiązane przedłożyć komisji kopię takiego dokumentu najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszego etapu konkursu. Do wniosku można dołączyć kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje przydatne w służbie zagranicznej, w znajomość języków obcych.

Do konkursu zostaną dopuszczone osoby, które spełnią wymagania określone w ogłoszeniu, złożą w terminie komplet wymaganych dokumentów oraz prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną. Kandydat może zostać wezwany do uzupełnienia lub poprawienia nadesłanej dokumentacji w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez niego wezwania. Brak uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji we wskazanym terminie skutkuje odrzuceniem wniosku.

Etapy konkursu:

1. Sprawdzian wiedzy ogólnej, obejmujący zagadnienia dotyczące: historii Polski i historii powszechnej; aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce; aktualnych problemów politycznych, gospodarczych i społecznych na świecie; głównych kierunków polskiej polityki zagranicznej, w tym zagranicznej polityki gospodarczej, historycznej i kulturalnej; wybranych zagadnień z prawa międzynarodowego, prawa konstytucyjnego, ekonomii i gospodarki.
2. Sprawdzian umiejętności (analiza i wykorzystanie informacji, poprawne wnioskowanie
i rozwiązywanie problemów).
3. Sprawdzian stopnia znajomości dwóch zadeklarowanych przez kandydata we wniosku języków obcych (zgodnie z przepisami Zarządzenia nr 17 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie egzaminów z języków obcych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych).
4. Badanie predyspozycji do pracy w służbie zagranicznej (w szczególności kompetencji przywódczych, umiejętności komunikacji, odporności na stres oraz współpracy z innymi).
5. Rozmowa kwalifikacyjna (ocena predyspozycji i motywacji do pracy w służbie zagranicznej).

Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci do niej zakwalifikowani są poddani badaniu stanu zdrowia fizycznego i psychicznego.

Ważne informacje dotyczące aplikacji:

Podjęcie aplikacji wiąże się z zatrudnieniem w MSZ na czas określony 1 roku. Wynagrodzenie oferowane aplikantom wynosi: ok. 3.747 zł brutto.

Komplet dokumentów należy złożyć w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 – 16.15) lub przesłać w terminie do 31 sierpnia 2017 r. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Akademia Dyplomatyczna MSZ
Al. J.Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
z dopiskiem: ADK/2018

Szczegółowe informacje na temat aplikacji są dostępne w BIP MSZ. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny +48 22 523 87 66 oraz (w sprawie egzaminów językowych) +48 22 523 79 77.

Informacje pochodzą ze strony www.msz.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Akademia Dyplomatyczna MSZ
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa


www.msz.gov.pl