Wyszukiwarka Staży

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie7
 • studenci46
 • absolwenci40
 • doktoranci1
 • inni8
Branże-+zaznacz wszystkie
 • usługi finansowe6
 • konsulting i zarządzanie4
 • edukacja2
 • stosunki międzynarodowe1
 • organizacje pozarządowe3
 • ekologia1
 • IT10
 • farmacja1
 • matematyka1
 • biologia i biotechnologia2
 • energetyka3
 • tech. informac.-komunikacyjne4
 • organizacje polityczne1
 • medycyna2
 • administracja rządowa7
 • HR4
 • marketing i reklama12
 • chemiczna2
 • różne7
 • inżynieria7
 • dziennikarstwo1
 • logistyka6
 • prawo6
 • audyt3
 • żywność i napoje2
 • PR i komunikacja3
 • sprzedaż6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • płatne37
 • bezpłatne2
 • płatne/bezpłatne13
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie21
 • międzynarodowe3
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • lubelskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie19
 • podkarpackie2
 • śląskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • firma33
 • instytucja rządowa9
 • samorząd2
 • inny1
Wróć do listy

Staż w ramach II edycji Programu Stażowego ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI

organizator:

Ministerstwo Energii

Rodzaj:
płatne/bezpłatne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
Branża:
inżynieria
termin składania wniosków: 06.06.2017
liczba praktyk/staży: 30

Staż w ramach II edycji Programu Stażowego ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI

Miejsce realizacji Programu Stażowego: Ministerstwo Energii oraz siedziby spółek z Grup Kapitałowych każdego z Organizatorów stażu biorących udział w Programie (na terenie całej Polski).

Termin odbywania stażu: październik 2017 – wrzesień 2018

Cele programu stażowe:
• budowanie zaplecza kadrowego dla polskiego sektora energetycznego poprzez pozyskanie najlepszych studentów wyższych uczelni zainteresowanych pracą w branży energetycznej;

• zapoznanie stażystów ze specyfiką pracy w kluczowych spółkach energetycznych kraju i Ministerstwie Energii;

• przygotowanie stażystów do pracy w sektorze energetycznym.

Program stażowy „ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI” został opracowany w taki sposób, aby każdy stażysta zdobył konkretne umiejętności i doświadczenie z zakresu interesujących go obszarów energetyki oraz mógł zaplanować drogę swojego rozwoju zawodowego.

Program stażowy jest skierowany do osób, które spełniają wszystkie wymagania formalne: 

• są studentami V roku studiów jednolitych lub III lub IV semestru studiów II stopnia stacjonarnych lub niestacjonarnych Politechniki Lubelskiej następujących wydziałów: Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Wydział Inżynierii Środowiska lub są absolwentami jednego z powyższych wydziałów uczelni i od daty ukończenia nauki do dnia zgłoszenia się do Programu Stażowego nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy;
• nie ukończyły 27 roku życia;
• posiadają znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;
• legitymują się średnią z ocen w ramach ostatniego roku studiów lub dwóch ostatnich ukończonych semestrów na poziomie nie niższym niż 4,0.

Dodatkowe punkty są przyznawane kandydatom, którzy w momencie aplikowania o przyjecie na staż:
• udokumentują odbytą praktykę/staż/wolontariat w instytucjach związanych z sektorem energetycznym;
• udokumentują znajomość drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B2;
• udokumentują naukę na drugim kierunku studiów (kierunek ekonomiczny lub pokrewny).

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
1). CV
2). list motywacyjny
3). zaświadczenie z uczelni (wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Stażowego)
4). oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty dodatkowe:

1). zaświadczenie o odbytej praktyce/stażu/wolontariacie w instytucjach związanych
z sektorem energetycznym
2). kopia dokumentu (certyfikat) potwierdzającego znajomość języka obcego (innego niż j. angielski) na poziomie B2
3) zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu/ukończeniu studiów na drugim kierunku (ekonomiczny lub pokrewny).

Etapy naboru:

Etap I – Analiza dokumentów kandydatów pod względem wymagań formalnych

Etap II – testy wiedzy (z zakresu: energetyki, energii jądrowej, odnawialnych źródeł energii, sektora paliw ciekłych i gazowych oraz znajomości języka angielskiego)

Etap III – rozmowa kwalifikacyjna

Jak aplikować?

1. Wejdź na stronę internetową www.me.gov.pl
2. Wypełnij formularz dostępny w zakładce Formularz aplikacyjny.

Termin składania aplikacji: od 24 kwietnia do 6 czerwca 2017 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: staz.energiadlaprzyszlosci@me.gov.pl

Informacje pochodzą ze strony www.pollub.pl

Kontakt