Wyszukiwarka Staży

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci46
 • absolwenci32
 • inni3
Branże-+zaznacz wszystkie
 • PR i komunikacja2
 • tech. informac.-komunikacyjne4
 • żywność i napoje3
 • organizacje pozarządowe3
 • administracja samorządowa1
 • logistyka5
 • różne8
 • inżynieria4
 • energetyka3
 • stosunki międzynarodowe1
 • sprzedaż5
 • marketing i reklama7
 • audyt3
 • medycyna2
 • IT8
 • usługi finansowe9
 • organizacje polityczne2
 • chemiczna1
 • administracja rządowa6
 • HR4
 • prawo7
 • biologia i biotechnologia1
 • konsulting i zarządzanie10
 • edukacja1
 • dziennikarstwo2
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • płatne/bezpłatne7
 • bezpłatne4
 • płatne40
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie25
 • dolnośląskie5
 • łódzkie2
 • lubelskie3
 • małopolskie3
 • mazowieckie14
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • firma34
 • instytucja rządowa7
 • samorząd3
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Staż w nadleśnictwie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie

organizator:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie

Rodzaj:
płatne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci
Zasięg:
podkarpackie
Branża:
ekologia
termin składania wniosków: 31.08.2023

Staż w nadleśnictwie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie

Absolwenci wyższych i średnich szkół leśnych, ubiegający się o zatrudnienie na okres odbycia stażu w nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie w 2023 roku, zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07.09.2012r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, winni złożyć następujące dokumenty:

Absolwenci wyższych szkół leśnych:

 • podanie o przyjęcie na staż (zawierające dane kontaktowe: e-mail, numer telefonu);
 • kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu.

Absolwenci średnich szkół leśnych:

 • podanie o przyjęcie na staż (zawierające dane kontaktowe: e-mail, numer telefonu);
 •  kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej; kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego.

Do w/w dokumentów należy dołączyć:

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w 2023 roku, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości.

Absolwenci w rozumieniu przepisu § 1 pkt 6 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PGL Lasy Państwowe są to osoby, które w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły podejmą pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia spowodowanych: korzystaniem z zasiłku macierzyńskiego, urlopu wychowawczego, udokumentowaną chorobą trwającą nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni jednak nie więcej niż 12 miesięcy, kontynuowaniem nauki na stacjonarnych studiach doktoranckich nie dłużej jednak niż 4 lata.

Planowany termin rozpoczęcia stażu: 1 grudnia 2023 r. Termin ten może ulec zmianie.
Dokumenty w sprawie przyjęcia na staż należy składać drogą elektroniczną na adres: rdlp@krosno.lasy.gov.pl lub za pośrednictwem poczty na adres:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
ul. Bieszczadzka 2
38-400 Krosno

Termin złożenia dokumentów – do dnia 31 sierpnia 2023 r. (liczy się data wpływu do RDLP).
Na żądanie RDLP w Krośnie absolwent jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów, w celu potwierdzenia ich zgodności z oryginałem.
W przypadku zgłoszenia się liczby absolwentów przekraczającej limit wolnych miejsc w 2023 roku, zostanie przeprowadzony na szczeblu RDLP w Krośnie dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż, odrębnie dla absolwentów szkół średnich leśnych i absolwentów szkół wyższych leśnych. O terminie przeprowadzenia dodatkowego egzaminu kwalifikującego na staż, jego formie oraz zasadach zaliczenia egzaminu, kandydaci na staż zostaną powiadomieni.
Szczegółowych informacji dotyczących przyjmowania absolwentów na staż można zasięgać bezpośrednio w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie w Wydziale Organizacji i Kadr, tel. 13-43-73-903 lub 13-43-73 933 (a także w nadleśnictwach – stanowisko ds. pracowniczych).
Podanie danych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym określonym w ogłoszeniu o naborze na staż, w celu wyłonienia kandydatów na staż w jednostkach organizacyjnych wchodzących w skład RDLP w Krośnie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi przeprowadzenie naboru na staż. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Jako zasadę komunikacji z kandydatami przyjmuje się formę elektroniczną na adres e-mail wskazany w podaniu o przyjęcie na staż. W przypadku wyboru przez kandydata komunikacji listem tradycyjnym, należy w podaniu o przyjęcie na staż wskazać tę formę oraz podać adres do korespondencji.

Informacje pochodzą ze strony: www.krosno.lasy.gov.pl

W naszej wyszukiwarce znajdziecie też inne staże dla studentów.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie Wydział Organizacji i Kadr
ul. Bieszczadzka 2
38-400 Krosno
tel. 13 43 73 903
rdlp@krosno.lasy.gov.pl
www.krosno.lasy.gov.pl