Wyszukiwarka Staży

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci34
 • absolwenci28
 • doktoranci1
 • inni3
Branże-+zaznacz wszystkie
 • logistyka4
 • różne6
 • inżynieria3
 • organizacje polityczne1
 • medycyna2
 • farmacja1
 • sprzedaż4
 • marketing i reklama6
 • audyt3
 • edukacja1
 • dziennikarstwo1
 • żywność i napoje2
 • chemiczna1
 • IT5
 • usługi finansowe6
 • konsulting i zarządzanie6
 • PR i komunikacja1
 • tech. informac.-komunikacyjne2
 • organizacje pozarządowe1
 • administracja rządowa5
 • HR3
 • prawo4
 • biologia i biotechnologia2
 • energetyka3
 • stosunki międzynarodowe1
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • płatne/bezpłatne6
 • płatne31
 • bezpłatne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie19
 • dolnośląskie3
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia4
 • firma27
 • instytucja rządowa5
 • samorząd2
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Staż w biurze Posła do Parlamentu Europejskiego

organizator:

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego ,Członek Parlamentu Europejskiego Radosław Sikorski i Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”

Rodzaj:
płatne
Grupa docelowa:
absolwenci, inni
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
Branża:
administracja rządowa
termin składania wniosków: 15.10.2019

Staż w biurze Posła do Parlamentu Europejskiego

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Członek Parlamentu Europejskiego Radosław Sikorski we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem „Europa Kujaw i Pomorza” z siedzibą w Toruniu  oferują program stażowy w brukselskim biurze Posła do Parlamentu Europejskiego z województwa kujawsko-pomorskiego.

Program stażowy skierowany jest do:

 1. pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego (dalej: JST), zatrudnionych u członków zwyczajnych stowarzyszenia;
 2. pracowników jednostek organizacyjnych oraz spółek, których większościowym udziałowcem jest JST – członek zwyczajny stowarzyszenia;
 3. organizacji pozarządowych z terenu JST – członków zwyczajnych stowarzyszenia rekomendowanych przez odpowiednią JST.

Wymagania dla kandydatów:

 1. przynajmniej roczny staż pracy w instytucji, do której skierowany jest program stażowy;
 2. znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym;
 3. znajomość zagadnień i polityk Unii Europejskiej;

Warunki stażu

Planowany terminy staży w 2019 roku w naborze uzupełniającym:

 1. 4 listopada – 15 grudnia – Parlament Europejski – 2 osoby

Planowana liczba stażystów: dwie osoby na dany termin, przy czym na danym stażu przebywać może nie więcej niż jeden pracownik tej samej instytucji, chyba że nie będzie wystarczającej liczby kandydatów z innych podmiotów.

Podczas odbywania stażu opiekunem stażysty będzie Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Dyrektor Biura Regionalnego w Brukseli. Stażystę obowiązywać będą regulaminy pracy obowiązujące w miejscach odbywania stażu.

Stażysta będzie miał możliwość nieodpłatnego użytkowania kompletnie wyposażonego mieszkania służbowego, które dzielone będzie przez dwóch stażystów w tym samym czasie. Mieszkanie mieści się na drugim piętrze budynku przy Avenue de la Chasse 174 w Brukseli i składa się z pokoju dziennego, wyposażonej kuchni, dwóch pokoi, łazienki i toalety.

Stażysta otrzyma miesięcznie: równowartość 1125 EUR w PLN ze środków Parlamentu Europejskiego na pokrycie kosztów związanych z wyżywieniem i transportem komunikacją miejską. Stażysta zobowiązany będzie do pokrycia kosztów ubezpieczenia NNW za granicą.

Stowarzyszenie zapewni transport samochodem z Torunia do Brukseli i z powrotem.

Stażysta nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów podróży. Stowarzyszenie nie pokryje kosztów delegacji zagranicznej, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Zakres obowiązków stażysty:

 1. Realizacja zadań wskazanych w formularzu zgłoszeniowym, uzasadniających potrzebę odbycia stażu;
 2. Udział w codziennej działalności biur, w których staż będzie się odbywał, w tym w szczególności: udział w konferencjach, seminariach i briefingach, nawiązywanie kontaktów i przygotowywanie materiałów informacyjnych po zakończonym wydarzeniu; monitorowanie najnowszych publikacji aktów prawnych UE i zbieranie informacji dotyczących  możliwości aplikowania do programów europejskich; przeglądanie agendy instytucji europejskich i informowanie o najbliższych seminariach, konferencjach; przygotowywanie najważniejszych informacji dot. działalności Stowarzyszenia oraz istotnych dla Kujaw i Pomorza wydarzeń unijnych do zamieszczenia na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych Stowarzyszenia; przekazywanie informacji o walorach gospodarczych, społecznych, turystycznych i kulturowych województwa kujawsko-pomorskiego oraz umacnianie jego pozytywnego wizerunku; pomoc merytoryczna pracownikom biura w przygotowaniach prezentacji i seminariów; wsparcie w kwestiach organizacyjnych przy konferencjach, seminariach, wizytach studyjnych prowadzonych przez biuro; wyszukiwanie niezbędnych danych kontaktowych i aktualizacja bazy danych; kontaktowanie się z partnerami Stowarzyszenia na polecenie opiekuna stażu i tworzenie sieci kontaktów;  wykonywanie dodatkowych poleceń opiekuna stażu.
 3. Przygotowanie sprawozdania z odbycia stażu wraz z dokumentacją fotograficzną.

Proces aplikacyjny

Nabór uzupełniający odbędzie się w dniach 30 września do 14 października 2019 roku.

Informacja o rozpoczęciu naboru zostanie rozesłana drogą mailową do członków Stowarzyszenia oraz umieszczona na stronie internetowej www.ekip.kujawsko-pomorskie.pl

Dnia 15 października 2019 r. odbędzie się test z języka angielskiego i znajomości zagadnień i polityk Unii Europejskiej dla kandydatów spełniających wymogi formalne. O miejscu i godzinie testu kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową.

Decyzję  o wyborze maksymalnie po 2 kandydatów na stażystów w każdym terminie podejmie Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” do dnia  18 października 2019 roku. Ostateczną decyzję o wyborze stażystów podejmą Posłowie do Parlamentu Europejskiego wraz z dyrektorem Biura Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli do 18 października br.

Kryteriami wyboru są: spełnianie w/w wymagań formalnych, celowość odbycia stażu na podstawie informacji zawartych w formularzach osobowych kandydatów oraz wynik testu z języka angielskiego i znajomości zagadnień i polityk Unii Europejskiej.

Dodatkowo, spośród osób spełniających ww. kryteria, pierwszeństwo odbycia stażu mają pracownicy JST zatrudnieni u członków zwyczajnych stowarzyszenia (w naborze uzupełniającym kandydaci z urzędu marszałkowskiego przyjęci zostaną wyłącznie w przypadku braku chętnych z innych JST); następnie pracownicy jednostek organizacyjnych oraz spółek, których większościowym udziałowcem jest JST – członek zwyczajny stowarzyszenia i kolejno: organizacji pozarządowych z terenu JST – członków zwyczajnych stowarzyszenia rekomendowanych przez odpowiednią JST.

O dokonanym wyborze stażystów Stowarzyszenie poinformuje aplikantów niezwłocznie drogą mailową.

W przypadku braku wystarczającej liczby kandydatów, proces aplikacyjny zostanie powtórzony.

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz osobowy wraz z uzasadnieniem potrzeby odbycia stażu;
 • ewentualnie dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych.

Aplikacje należy przesyłać na adres: t.ciesielski@kujawsko-pomorskie.pl

Informacje pochodzą ze strony: www.ekip.kujawsko-pomorskie.pl

Kontakt

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego ,Członek Parlamentu Europejskiego Radosław Sikorski i Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”t.ciesielski@kujawsko-pomorskie.pl
www.ekip.kujawsko-pomorskie.pl