Wyszukiwarka Staży

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci45
 • absolwenci29
 • inni3
Branże-+zaznacz wszystkie
 • administracja rządowa4
 • HR3
 • prawo7
 • biologia i biotechnologia1
 • energetyka2
 • PR i komunikacja2
 • tech. informac.-komunikacyjne3
 • żywność i napoje3
 • logistyka7
 • różne6
 • inżynieria3
 • stosunki międzynarodowe1
 • organizacje pozarządowe2
 • kultura i sztuka1
 • sprzedaż7
 • marketing i reklama8
 • audyt2
 • organizacje polityczne1
 • medycyna3
 • farmacja1
 • IT8
 • usługi finansowe9
 • konsulting i zarządzanie9
 • edukacja2
 • dziennikarstwo1
 • administracja samorządowa1
 • psychologia1
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • płatne/bezpłatne7
 • bezpłatne5
 • płatne38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie3
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie12
 • podkarpackie2
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • firma34
 • instytucja rządowa6
 • samorząd3
 • inny1
Wróć do listy

Staż absolwencki w Grupie Azoty Police

organizator:

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police”

Rodzaj:
płatne
Grupa docelowa:
absolwenci, inni
Zasięg:
zachodniopomorskie
Branża:
chemiczna

Staż absolwencki w Grupie Azoty Police

Staże dla absolwentów stwarzają młodym ludziom warunki na nabywanie praktycznych umiejętności poprzez realizację zadań bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Osoba ubiegająca się o staż w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. muszą być zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Osoby, które mogą ubiegać się o staż na okres od 3 do 12 miesięcy (grupa A)

 • osoby bezrobotne do 25 roku życia,
 • osoby zarejestrowane jako bezrobotne w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, które nie ukończyły 27 roku życia.

Osoby, które mogą ubiegać się o odbycie stażu na okres do 6 miesięcy (grupa B)

 • osoby długotrwale bezrobotne, albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,
 • kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia,
 • osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • niepełnosprawne osoby bezrobotne,
 • osoby bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia.

Inicjowanie przyjmowania osób bezrobotnych na staż w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” odbywa się dwutorowo:

 1. Osoba bezrobotna składa swoje CV oraz podanie / list motywacyjny do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, z ewentualną propozycją komórki organizacyjnej, w której chciałaby odbyć staż.
 2. Kierownik komórki organizacyjnej wnioskuje o przyjęcie na staż osoby bezrobotnej. W tym celu składa do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi – wniosek o przyjęcie bezrobotnego na staż.

Wzór wniosku dostępny jest w Intranecie: Wydziały/Biuro Personalne/Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi / Formularze do pobrania. Specjalista ds. Szkoleń w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkim przekazuje do właściwego Kierownika aplikację osoby ubiegającej się o staż wraz z załączonym formularzem: Informacja dotycząca przyjęcia stażysty. Następnie podanie o staż zostaje zaopiniowane przez Kierownika danej komórki organizacyjnej.

W przypadku akceptacji Kierownik wypełnia:

 • informację dotyczącą przyjęcia stażysty,
 • wyznacza opiekuna stażysty,
 • ustala program stażu.

Informację dotyczącą przyjęcia stażysty wraz z załączonym programem stażu Kierownik przekazuje Specjaliście ds. Zasobów Ludzkich.
O ostatecznej decyzji każdy aplikujący zostaje poinformowany przez Specjalistę ds. Zasobów Ludzkich telefonicznie, listownie lub za pośrednictwem e-mail. W przypadku pozytywnej decyzji Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi sporządza i wysyła wniosek o zorganizowaniu stażu do Powiatowego Urzędy Pracy odpowiedniego dla miejsca zameldowania osoby ubiegającej się o staż wraz z programem stażu. Wniosek ze strony Pracodawcy podpisuje Kierownik Biura Personalnego.

Powiatowy Urząd Pracy na wniosek Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. kieruje absolwenta na staż. Przed rozpoczęciem stażu bezrobotny absolwent zobowiązany jest do przejścia badań lekarskich, na które zostaje skierowany przez Powiatowy Urząd Pracy. Kierownik danej komórki organizacyjnej i opiekun stażysty otrzymują pismo z Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi o skierowaniu bezrobotnego na staż. Stażysta stawia się w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi (pok. 33) w celu załatwienia formalności związanych z: wydaniem programu stażu, przepustki, sprzętu i odzieży roboczej oraz ze skierowaniem – w pierwszym dniu stażu – na szkolenie BHP, ppoż. i Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Po zakończonym stażu opiekun wystawia opinię dotyczącą realizacji programu stażu przez stażystę, natomiast absolwent ma obowiązek przedłożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy:

 • otrzymaną opinię,
 • kartę stażu,
 • zaświadczenie o nie pobieraniu innego wynagrodzenia niż za staż absolwencki,
 • listę obecności za ostatni miesiąc.

Staż może trwać od 3 do 12 miesięcy (dotyczy tylko grupy A). Istnieje możliwość przedłużenia stażu na wniosek Pracodawcy. W celu przedłużenia stażu zainteresowany stażysta składa w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi podanie o przedłużenie stażu z załączoną opinią swojego opiekuna. Specjalista ds. Szkoleń, na podstawie złożonych dokumentów, przygotowuje wniosek do Urzędu Pracy o przedłużenie stażu.

Uprawnienia stażysty:

 1. Każdy stażysta ma prawo do 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu.
 2. Stażysta otrzymuje stypendium z Urzędu Pracy w wysokości 120 % zasiłku dla bezrobotnych.

Szczegółowych informacji na temat stażu udziela:
Danuta Wilemska
Specjalista ds. Szkoleń w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi pok. 33,
Biurowiec Główny
tel. +48 91 317 40 03
danuta.wilemska@grupaazoty.com

Informacje pochodzą ze strony: grupaazoty.com

Kontakt

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police”
ul. Kuźnicka 1
72-010 Police
tel. 91 317 40 03
danuta.wilemska@grupaazoty.com