Wyszukiwarka Staży

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci47
 • absolwenci36
 • doktoranci2
 • inni3
Branże-+zaznacz wszystkie
 • biologia i biotechnologia1
 • konsulting i zarządzanie8
 • edukacja1
 • dziennikarstwo1
 • kultura i sztuka1
 • administracja rządowa5
 • HR4
 • prawo6
 • inżynieria3
 • energetyka3
 • PR i komunikacja1
 • tech. informac.-komunikacyjne2
 • żywność i napoje3
 • organizacje pozarządowe3
 • logistyka4
 • różne9
 • stosunki międzynarodowe1
 • chemiczna1
 • sprzedaż4
 • marketing i reklama8
 • audyt2
 • usługi finansowe8
 • organizacje polityczne2
 • medycyna2
 • administracja samorządowa1
 • IT7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • płatne/bezpłatne7
 • bezpłatne4
 • płatne41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie27
 • dolnośląskie6
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie13
 • podkarpackie3
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • wielkopolskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • firma36
 • instytucja rządowa6
 • samorząd3
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stażowy „ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI”

organizator:

Ministerstwo Energii, PGE S.A., PKN ORLEN S.A., PGNiG S.A. oraz PSE S.A.

Rodzaj:
płatne/bezpłatne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
Branża:
inżynieria
termin składania wniosków: 15.05.2019

Program stażowy „ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI”

Ministerstwo Energii, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ogłaszają nabór kandydatów na roczny, płatny staż w ramach trzeciej edycji PROGRAMU STAŻOWEGO „ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI”.

Miejsce realizacji Programu Stażowego: Ministerstwo Energii oraz siedziby spółek z Grup Kapitałowych każdego z Organizatorów stażu biorących udział w Programie (na terenie całej Polski).

Termin odbywania stażu: 1 październik 2019 – 30 wrzesień 2020

CELE PROGRAMU STAŻOWEGO:

 • budowanie zaplecza kadrowego dla polskiego sektora energetycznego poprzez pozyskanie najlepszych studentów wyższych uczelni zainteresowanych pracą w branży energetycznej;
 • zapoznanie stażystów ze specyfiką pracy w kluczowych spółkach energetycznych kraju i Ministerstwie Energii;
 • przygotowanie stażystów do pracy w sektorze energetycznym.

PROGRAM STAŻOWY „ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI” został opracowany w taki sposób, aby każdy stażysta zdobył konkretne umiejętności i doświadczenie z zakresu interesujących go obszarów energetyki oraz mógł zaplanować drogę swojego rozwoju zawodowego.

W IV edycji Programu stażowego udział może wziąć:
trzydziestu dwóch studentów jednego z dwóch ostatnich semestrów studiów magisterskich i/lub absolwentów studiów magisterskich poniższych wydziałów danej uczelni, w przypadku których od daty ukończenia nauki do dnia zgłoszenia się do Programu Stażowego nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy:

 • Politechnika Warszawska: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa; Wydział Mechatroniki; Wydział Elektryczny; Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych; Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej; Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska; Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych; Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii;
 • Politechnika Wrocławska: Wydział Mechaniczny; Wydział Elektroniki; Wydział Elektryczny; Wydział Mechaniczno-Energetyczny; Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii; Wydział Inżynierii Środowiska;
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki; Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej; Wydział Energetyki i Paliw; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu; Wydział Górnictwa i Geoinżynierii; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska; Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska; Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej;
 • Politechnika Łódzka: Wydział Mechaniczny; Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki; Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska;
 • Politechnika Gdańska: Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Wydział Elektrotechniki i Automatyki; Wydział Mechaniczny; Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska;
 • Politechnika Poznańska: Wydział Elektryczny; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania;
 • Politechnika Śląska w Gliwicach: Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki; Wydział Mechaniczny Technologiczny; Wydział Elektryczny; Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki; Wydział Górnictwa i Geologii; Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii;
 • Politechnika Lubelska: Wydział Elektrotechniki i Informatyki; Wydział Inżynierii Środowiska; Wydział Mechaniczny;
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie: Wydział Elektroniki, Wydział Mechaniczny, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa;
 • Politechnika Częstochowska: Wydział Elektryczny, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.

Każdy Stażysta otrzyma wynagrodzenie z tytułu odbywania stażu w wysokości 3 600 zł brutto miesięcznie.

W IV edycji Programu stażowego:

 • Wejdź na stronę internetową.
 • Zapoznaj się z Regulaminem Programu Stażowego „Energia dla przyszłości” (dostępny pod informacją, na dole strony).
 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny TU.
 • Czekaj na informację z ministerstwa.
 • Przyjdź na test wiedzy i rozmowę kwalifikacyjną.
 • Wskaż preferowanego Fundatora Stażu.
 • Podpisz ze Spółką umowę o staż.

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI: do 15 MAJA 2019 r.

Do aplikacji należy dołączyć:
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

CV w języku polskim,
zaświadczenie z uczelni (wzór zaświadczenia do pobrania na dole strony),
Dokumenty dodatkowe:

zaświadczenie o odbytej praktyce/stażu/wolontariacie w instytucjach związanych z sektorem energetycznym,
kopia dokumentu (certyfikat) potwierdzającego znajomość języka obcego (innego niż j. angielski) na poziomie B2,
zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu/ukończeniu studiów na drugim kierunku (ekonomiczny lub pokrewny).
Gdzie złożyć aplikację
Aplikację należy złożyć drogą elektroniczną za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Jakie są zasady wyboru kandydatów
W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych max. 32 kandydatów, którzy uzyskają najwyższą punktację.
Podstawą decyzji o przyjęciu kandydatów na staż będą formalne i merytoryczne kryteria wyboru kandydatów.

Termin i warunki odbywania stażu
Staż odbędzie się w terminie 1 października 2019 r. – 30 września 2020 r.

Stażyści zostaną zatrudnieni na podstawie umowy o staż, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

Tryb pracy komisji rekrutacyjnej

Komisja Rekrutacyjna:

 • Na pierwszym posiedzeniu wybierze Przewodniczącego i Zastępcę.
 • Przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami ubiegającymi się o przyjęcie na staż.
 • Wyłoni max. 32 kandydatów, którzy uzyskają najwyższą punktację.
 • Sporządzi Ranking Kandydatów.
 • Przeprowadzi głosowanie w przypadku gdy, co najmniej dwóch kandydatów uzyska tę samą liczbę punktów.
 • Kryteria wyboru kandydatów

W IV edycji Programu Stażowego kryteria wyboru kandydatów są następujące:

Obligatoryjne:

Rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca:
wiedzę merytoryczną,
motywację do realizacji stażu poprzez:
5-6 pytań ogólnych,
3-6 pytań dotyczących specyfiki obszaru biznesowego.
Maksymalna liczba punktów: 45 punktów

Test wiedzy – próg zaliczenia 75%
Maksymalna liczba punktów: 48 punktów

Test weryfikujący znajomość języka angielskiego – próg zaliczenia 60%
Maksymalna liczba punktów: 15 punktów

Opcjonalne:

Udokumentowana praktyka/staż/wolontariat w instytucjach związanych z sektorem energetycznym
Maksymalna liczba punktów: 1 punkt

Udokumentowana znajomość drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B2 (certyfikat)
Maksymalna liczba punktów: 1 punkt

Udokumentowane studia na drugim kierunku (ekonomia lub pokrewne)
Maksymalna liczba punktów: 1 punkt

Łączna liczba punktów, jaką można uzyskać w procesie rekrutacji to 111 punktów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: staz.energiadlaprzyszlosci@me.gov.pl

Informacje pochodzą ze strony: www.gov.pl

Kontakt

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
ul. Mysia 2
00-496 Warszawa
tel. 22 695 88 53
staz.energiadlaprzyszlosci@me.gov.pl
www.gov.pl/web/energia/