Wyszukiwarka Staży

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci38
 • absolwenci31
 • doktoranci1
 • inni3
Branże-+zaznacz wszystkie
 • stosunki międzynarodowe1
 • administracja rządowa5
 • HR3
 • prawo5
 • biologia i biotechnologia1
 • energetyka3
 • organizacje polityczne2
 • medycyna3
 • logistyka4
 • różne6
 • inżynieria3
 • edukacja1
 • dziennikarstwo1
 • żywność i napoje3
 • organizacje pozarządowe2
 • sprzedaż4
 • marketing i reklama6
 • audyt2
 • PR i komunikacja1
 • tech. informac.-komunikacyjne2
 • IT5
 • usługi finansowe8
 • konsulting i zarządzanie6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • bezpłatne2
 • płatne/bezpłatne7
 • płatne33
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie23
 • dolnośląskie4
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie8
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • firma28
 • instytucja rządowa6
 • samorząd2
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stażowy dla studentów w Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

organizator:

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Rodzaj:
płatne/bezpłatne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
Branża:
różne
termin składania wniosków: 16.09.2018

Program stażowy dla studentów w Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Składanie wniosków: na bieżąco
Stypendium trwa trzy lub sześć następujących po sobie miesięcy kalendarzowe/-ych

Regulamin Programu stażowego dla studentów w Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Regulamin określa zasady przyjmowania na staż oraz zasady przyznawania i wypłacania stypendiów przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 37 w ramach programu stażowego dla studentów – rok akademicki 2018/2019.

§ 1 Cel Programu

1. Program stażowy Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (zwany dalej Programem stażowym) ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych oraz podniesienia poziomu znajomości kultury, gospodarki, społeczeństwa oraz języka polskiego, nabycia praktycznych umiejętności z zakresu:

a) zarządzania projektami zewnętrznymi

b) zarządzania projektami własnymi

2. Cele Programu stażowego realizowane będą poprzez udział w projektach i wydarzeniach kulturalnych inicjowanych i współfinansowanych przez FWPN oraz poznawanie poszczególnych zadań pracy biura.

3. Stażysta zobowiązany jest uczestniczyć w projektach i wydarzeniach inicjowanych i współfinansowanych przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Stażysta zobowiązany jest korzystać – w ramach przyznanego mu stypendium – z oferty niezwiązanych z działalnością Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej instytucji kultury, tj. teatrów, kin, muzeów itp.

§ 2 Informacje ogólne

Program stypendialny dla stypendystów jest realizowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej (zwaną dalej FWPN) z siedzibą w Warszawie.

§ 3 Adresaci programu

Osobami uprawnionymi do ubiegania się o przyjęcie na staż oraz o stypendium fundowane w ramach programu stażowego dla niemieckich studentów w Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej są osoby
a) zamieszkałe na terenie Polski lub Niemiec
b) posiadająca obywatelstwo polskie lub niemieckie;
c) będący studentem / studentką studiów stacjonarnych różnych kierunków studiów, w szczególności dziennikarstwa, stosunków międzynarodowych, kulturoznawstwa i kierunków pokrewnych, studiów językowych, polonoznawstwa;
d) której pierwszym językiem jest język niemiecki, z doskonałą znajomością języka polskiego; lub której pierwszym językiem jest język polski, z doskonałą znajomością języka niemieckiego
e) zainteresowana stosunkami polsko-niemieckimi, gospodarką, polityką, kulturą kraju sąsiada.

2. Osoba, która odbyła staż w ramach Programu stażowego nie może aplikować o kolejny staż.

§ 4 Procedura aplikowania

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na staż oraz przyznanie stypendium w zobowiązana jest przesłać wniosek o przyjęcie na staż oraz przyznanie stypendium wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami w terminie do dnia 16 września 2018 roku włącznie. Wnioski o przyjęcie na staż oraz o przyznanie stypendium należy przesyłać na adres mailowy magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl. Do wniosku o przyjęcie na staż oraz przyznanie stypendium należy załączyć:

a) Życiorys
b) Kserokopię aktualnej legitymacji studenckiej
c) Kserokopię dowodu osobistego
d) dla studentów z Niemiec: kserokopię dokumentu potwierdzającego podleganie ubezpieczeniu na terytorium Polski

2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na staż oraz o przyznanie stypendium we wniosku podaje termin stażu (trzy lub sześć miesięcy kalendarzowych).

3. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie określonym w niniejszym Regulaminie nie będą rozpatrywane.

4. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zastrzega sobie możliwość zweryfikowania podczas indywidualnego spotkania informacji podanej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na staż.

5. Decyzję o przyjęciu na staż oraz przyznaniu stypendium podejmuje Komisja stypendialna złożona z dwóch przedstawicieli Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Decyzja Komisji stypendialnej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

6. O liczbie przyjęć na staż oraz ilości przyznanych stypendiów decyduje ilość posiadanych przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej środków na realizację programu stażowego dla niemieckich studentów w roku akademickim 2018/2019.

7. Osoby ubiegające się o przyjęcie na staż oraz o przyznanie stypendium są informowane o wynikach naboru drogą elektroniczną.

8. Po pozytywnej decyzji Komisji stypendialnej zostanie zawarta Umowa o realizacji Programu Stażowego pomiędzy Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej a osobą, która została przyjęta na staż i której przyznano stypendium.

§ 5 Przebieg stażu

1. Staż trwa 3 lub 6 pełnych następujących po sobie miesięcy kalendarzowych. W wyjątkowych uzasadnionych programem stażu przypadkach, okres 3-miesięcznego stażu może zostać przedłużony o kolejne 3 miesiące – dopuszczalne maksymalnie 6 miesięcy. Nie istnieje możliwość przedłużenia stażu 6-miesięcznego.

2. Podpisanie Umowy między stażystą / stażystką a FWPN jest warunkiem rozpoczęcia stażu. Program i czas trwania stażu jest wynikiem bieżących ustaleń między stażystą / stażystką i FWPN.

3. Po rozpoczęciu stażu opiekun stażysty ze strony Fundacji wspólnie ze stażystą opracuje Plan stażu.

Plan stażu zawierać będzie:

a) cele stażu
b) zakładane sposoby osiągnięcia celów stażu z uwzględnieniem indywidualnych kompetencji i umiejętności stażysty, jego dotychczasowych osiągnięć oraz zainteresowań.

4. Po zakończeniu stażu stażysta / stażystka zobowiązany / -a jest do złożenia sprawozdania końcowego w terminie do 2 tygodni od zakończenia stażu. Format sprawozdania stażysta / stażystka ustala z FWPN. Sprawozdanie powinno pokazywać stopień realizacji celów stażu.

5. Zadaniem stażysty / stażystki jest realizacja stażu zgodnie z Regulaminem i Umową. Stażysta / stażystka dąży w szczególności do realizacji określonych celów stażu. Realizacja stażu niezgodnie z Regulaminem lub Umową może skutkować rozwiązaniem Umowy ze stażystą / stażystką.

6. Po zakończeniu stażu i akceptacji przez FWPN sprawozdania końcowego stażysta / stażystka otrzymuje certyfikat ukończenia Programu stażowego.

§ 6 Zasady finansowania

1. Wysokość stypendium wynosi:

a) równowartość w polskich złotych 300 EUR brutto (słownie: trzysta 00/100 euro) ryczałtu na koszty utrzymania oraz udziału w życiu kulturalnym i społecznym (bilety do kina, teatru, festiwale, wystawy) na każdy miesiąc trwania stażu. Ostateczna wysokość ryczałtu zostanie wyliczona po przez pomnożenie liczby miesięcy stażu przez kwotę 300 euro brutto.
b) Oprócz miesięcznego stypendium, o którym mowa powyżej stażysta otrzymuje jednorazowy dodatek podróżny w wysokości do max. 200 (słownie: dwieście 00/100 euro) euro. Dodatek podróżny obliczony będzie na podstawie faktycznie poniesionych przez stażystę kosztów na przyjazd do Warszawy w związku z odbywaniem stażu. Dodatek podróżny w wysokości odpowiadającej faktycznie poniesionym wydatkom płatny jest razem z miesięcznym stypendium za pierwszy miesiąc odbywania stażu.

2. Od kwoty stypendium Fundacja może pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami w tym zakresie.

3. Stypendia będą wypłacane raz w miesiącu z góry w terminie do 10 dnia miesiąca, w którym odbywa się staż. W przypadku, gdy 10 dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, stypendia będą wypłacane w pierwszym dniu roboczym następującym po 10 dniu miesiąca.

4. Stypendium oraz dodatek podróżny będzie wypłacany na konto stażysty / stażystki

5. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej z wyjątkiem stypendium, o którym mowa w ust. 1 powyżej oraz wypłatą dodatku podróżnego na zasadach określonych w ust. 2 powyżej nie jest zobowiązana do ponoszenia jakichkolwiek innych kosztów i wydatków związanych z pobytem stażysty w Polsce. Stażyście nie przysługuje względem Fundacji jakiekolwiek inne roszczenie w stosunku do Fundacji.

6. W przypadku przerwania z winy stażysty stażu przed terminem określonym w Umowie zawartej ze stażystą, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej natychmiast zaprzestanie wypłaty stypendiów, a stażysta będzie on / ona zobowiązany / -a niezwłocznie zwrócić Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej wszystkie wypłacone mu już środki (zarówno stypendium jak i dodatek podróżny) wraz z należnymi odsetkami.

7. Zwrot wypłaconych środków nastąpi najpóźniej w terminie 2 tygodni od wezwania stażysty przez Fundację do zwrotu wypłaconych środków. Fundacja uprawniona jest również do zaprzestania wypłat stypendium, a stażysta zobowiązany jest do zwrotu Fundacji wszystkich otrzymanych przez niego środków (zarówno stypendium jak i dodatku podróżnego) wraz z należnymi odsetkami również w następujących przypadkach:

a) stażysta zostanie skreślony z listy studentów
b) W związku z ubieganiem się o staż oraz o przyznanie stypendiów przedstawi Fundacji nieprawdziwe dokumenty lub poda Fundacji nieprawdziwe informacje.

8. Zwrot wypłaconych środków wraz z należnymi odsetkami nastąpi najpóźniej w terminie 2 tygodni od wezwania stażysty przez Fundację do zwrotu wypłaconych środków.

9. Losowe przyczyny przerwania stażu będą przez Fundację rozpatrywane indywidualnie.

§ 7 Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2015 r.
FWPN zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Programu na skutek zmian w przepisach prawnych lub zmian w warunkach realizacji Programu.
Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
Spory wynikłe w związku z uczestnictwem w Programie stypendialnym rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby FWPN.

Informacje pochodzą ze strony fwpn.org.pl

Kontakt

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Zielna 37
00-108 Warszawa

magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl
fwpn.org.pl