Wyszukiwarka Staży

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie4
 • studenci35
 • absolwenci29
 • doktoranci1
 • inni3
Branże-+zaznacz wszystkie
 • usługi finansowe6
 • konsulting i zarządzanie6
 • PR i komunikacja1
 • tech. informac.-komunikacyjne2
 • żywność i napoje2
 • chemiczna1
 • IT5
 • biologia i biotechnologia2
 • energetyka3
 • stosunki międzynarodowe1
 • organizacje pozarządowe2
 • administracja rządowa5
 • HR3
 • prawo4
 • różne6
 • inżynieria3
 • organizacje polityczne2
 • medycyna2
 • logistyka4
 • audyt3
 • edukacja1
 • dziennikarstwo1
 • farmacja1
 • sprzedaż4
 • marketing i reklama7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • płatne31
 • bezpłatne2
 • płatne/bezpłatne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie19
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie3
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia5
 • firma27
 • instytucja rządowa5
 • samorząd2
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program praktyk „LETNIA AKADEMIA MSWIA”

organizator:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Rodzaj:
płatne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
Branża:
administracja rządowa, prawo, różne, stosunki międzynarodowe
termin składania wniosków: 12.06.2018
liczba praktyk/staży: 20

Program praktyk „LETNIA AKADEMIA MSWIA”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ogłasza nabór kandydatów na miesięczne, płatne praktyki zawodowe w ramach programu „LETNIA AKADEMIA MSWiA”. Ministerstwo jest organizatorem programu.

Jeżeli jesteś zainteresowany to zgłoszenia można składać do 12 czerwca 2018 r. Ministerstwo zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania aplikacji.

OFERTA: płatne praktyki dla studentów uczelni wyższych w okresie od 2 lipca 2018 r. do 27 lipca 2018 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Atrakcyjny program, w ramach którego oprócz zadań wykonywanych na rzecz MSWiA planowane są wizyty między innymi w: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Komendzie Głównej Policji, Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendzie Głównej Straży Granicznej. Uczestnikom programu wypłacane będzie stypendium, w wysokości 2500 zł brutto miesięcznie.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM „LETNIEJ AKADEMII MSWiA” – jeżeli jesteś studentem uczącym się w mniejszym ośrodku akademickim w Polsce i wybrałeś kierunek: prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, stosunki międzynarodowe, politologia, ekonomia lub kierunki techniczne, a do dnia 2 lipca 2018 r. nie ukończysz 30. roku życia i posiadasz obywatelstwo polskie – to przede wszystkim do Ciebie skierowana jest propozycja.

LICZBA MIEJSC: 20

CELEM „LETNIEJ AKADEMII MSWiA” JEST M.IN.:

 • umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności podczas praktyk w administracji publicznej,
 • rozwinięcie kompetencji zawodowych poprzez współpracę z wykwalifikowanym zespołem przy wsparciu kompetentnego opiekuna.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem danych osobowych jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą przy ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa.
 • Z Inspektorem Ochrony Danych w Ministerstwie skontaktować się można poprzez adres e-mail: iod@mswia.gov.pl
 • Twoje dane osobowe jako kandydata biorącego udział w rekrutacji:
 1. będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji do „Letniej Akademii MSWiA”, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującymi, a także zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”;
 2. będą niszczone po upływie 1 miesiąca od zakończenia rekrutacji – w przypadku kandydatów, którzy zrezygnowali z udziału w rekrutacji lub nie znaleźli się w gronie osób wyłonionych przez komisję rekrutacyjną.

Będziesz mieć prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i prawo do cofnięcia zgody, a także prawo do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz do żądania ograniczenia ich przetwarzania.

Podanie danych osobowych przez Ciebie jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi wybór Twojej osoby do udziału w programie „Letniej Akademii MSWiA”.

Ponadto Ministerstwo informuje, że Twoje dane osobowe już jako stażysty:

 1. będą przetwarzane w celu realizacji „Letniej Akademii MSWiA”, oraz w celach związanych z realizacją obowiązków Organizatora programu, w tym realizacji umowy o praktyki i obowiązków publicznoprawnych zgodnie z przepisami prawa, w szczególności przepisami o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy i aktów wykonawczych do niej oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także zgodnie z przepisami RODO;
 2. będą przechowywane przez okres realizacji „Letniej Akademii MSWiA” oraz przez okres niezbędny do celów archiwizacyjnych, kontrolnych i rozliczeniowych;
 3. mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmiotom współpracującym z Organizatorem przy realizacji „Letniej Akademii MSWiA”;
 4. nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu).

Będziesz mieć prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

JAK APLIKOWAĆ KROK PO KROKU

KROK 1: Sprawdź, jakie są dostępne bloki tematyczne i czym zajmują się poszczególne komórki organizacyjne MSWiA.

ADMINISTRACJA I WYZNANIA RELIGIJNE I MNIEJSZOŚCI NARODOWE
Departament Administracji Publicznej
Departament Obywatelstwa i Repatriacji
Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych

BEZPIECZEŃSTWO
Departament Porządku Publicznego
Komenda Główna Policji
Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego

SPRAWY MIĘDZYNARODOWE
Departament Spraw Międzynarodowych
Departament Funduszy Europejskich
Departament Analiz i Polityki Migracyjnej

SPRAWY OBYWATELSKIE i TELEINFORMATYKA
Departament Spraw Obywatelskich
Departament Zezwoleń i Koncesji
Departament Teleinformatyki

Lista departamentów

KROK 2: Wyślij zgłoszenie za pośrednictwem formularza elektronicznego

NA FORMULARZ APLIKACYJNY MINISTERSTWO CZEKA DO 12 CZERWCA 2018 R.

KROK 3: Komisja Rekrutacyjna przeanalizuje otrzymane zgłoszenia. Po analizie formularza aplikacyjnego możesz zostać zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.

KROK 4: Czekaj na informację z Biura Kadr, Szkolenia i Organizacji MSWiA o zakwalifikowaniu do udziału w „Letniej Akademii MSWiA” .

KROK 5: Wybrane w rekrutacji osoby zostaną poproszone o udokumentowanie informacji zawartych w formularzu aplikacyjnym, w szczególności będą zobowiązane przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań formalnych oraz uzupełnić dane niezbędne do przygotowania umowy oraz wydania identyfikatora. Ponadto zakwalifikowane osoby będą zobowiązane do dostarczenia przed rozpoczęciem Programu następujących dokumentów: skierowania/zaświadczenia z uczelni, dowodu ubezpieczenia NNW.

KROK 6: Jeśli zostaniesz wybrany, Ministerstwo podpisze z Tobą umowę regulującą obowiązki i prawa stron.

Szczegółowe informacje możesz uzyskać, pisząc na adres mailowy: letniaakademia@mswia.gov.pl

Informacje pochodzą ze strony www.mswia.gov.pl

LINKI:
Formularz elektroniczny

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa

letniaakademia@mswia.gov.pl
mswia.gov.pl

Dokumenty

do pobrania