Wyszukiwarka Staży

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci33
 • absolwenci27
 • doktoranci1
 • inni1
Branże-+zaznacz wszystkie
 • farmacja1
 • sprzedaż4
 • marketing i reklama5
 • audyt3
 • edukacja1
 • dziennikarstwo3
 • tech. informac.-komunikacyjne2
 • żywność i napoje2
 • chemiczna1
 • IT5
 • usługi finansowe6
 • konsulting i zarządzanie5
 • PR i komunikacja1
 • kultura i sztuka1
 • administracja rządowa5
 • HR3
 • prawo4
 • biologia i biotechnologia2
 • energetyka2
 • stosunki międzynarodowe1
 • medycyna2
 • logistyka4
 • różne4
 • inżynieria3
 • organizacje polityczne1
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • płatne28
 • bezpłatne1
 • płatne/bezpłatne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie19
 • dolnośląskie3
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie1
 • mazowieckie8
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia3
 • firma26
 • instytucja rządowa5
 • samorząd2
 • inny1
Wróć do listy

Praktyka studencka, staż w Ministerstwie Obrony Narodowej

organizator:

Ministerstwo Obrony Narodowej

Rodzaj:
płatne/bezpłatne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
Branża:
administracja rządowa

Praktyka studencka, staż w Ministerstwie Obrony Narodowej

Chcesz odbyć praktykę studencką w Ministerstwie Obrony Narodowej?
Ministerstwo Obrony Narodowej tworzy sprzyjające warunki do obywania praktyk studenckich uwzględniając posiadane w tym zakresie możliwości organizacyjne.

Praktykę studencką w Ministerstwie może odbyć student, który:

 • ukończył co najmniej drugi rok studiów licencjackich lub jednolitych studiów magisterskich lub odbywa studia magisterskie uzupełniające;
 • posiada program praktyki studenckiej, zaakceptowany przez uprawniony organ uczelni wyższej;
 • posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki studenckiej w Ministerstwie (ubezpieczenie przez uczelnię wyższą lub ubezpieczenie indywidualne).

Jeśli jesteś zainteresowany odbyciem praktyki w MON, powinieneś złożyć:

 • wniosek na formularzu zgłoszeniowym, wypełnionym w części A;
 • program praktyki studenckiej, zaakceptowany przez uprawniony organ uczelni wyższej;
 • list motywacyjny;
 • życiorys;
 • oryginał zaświadczenia z uczelni wyższej, potwierdzający status studenta.

Ty określasz preferowany termin odbycia praktyki, a wniosek z załączonymi dokumentami powinieneś złożyć przynajmniej dwa miesiące przed wskazanym terminem .

Wniosek możesz złożyć:

 • osobiście w punkcie podawczym Ministerstwa Obrony Narodowej, Al. Niepodległości 218 (wejście od ul. Filtrowej) od poniedziałku do piątku w godz. 8.15. – 16.15
 • przesłać na adres: Ministerstwo Obrony Narodowej, Biuro Dyrektora Generalnego, Wydział Kadr i Rekrutacji, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
  Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie kompletne wnioski.

Decyzja o przyjęciu zainteresowanego studenta na praktykę podejmowana jest w porozumieniu z dyrektorem (szefem) komórki organizacyjnej Ministerstwa, w której praktyka studencka ma się odbyć, z uwzględnieniem następujących elementów:

 • kierunku i etapu studiów zainteresowanego oraz programu praktyki,
 • preferowanego przez zainteresowanego terminu odbycia praktyki,
 • zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną Ministerstwa oraz jej możliwości i potrzeb.

Informacje ogólne dotyczące przebiegu praktyk studenckich

Praktyka studencka odbywana jest bezpłatnie przez osoby posiadające status studenta na podstawie „Potwierdzenia przyjęcia na praktykę studencką” podpisywanego w dniu rozpoczęcia praktyki studenckiej.
Praktyka studencka trwa od 1 miesiąca do 3 miesięcy z możliwością przedłużenia o maksymalnie 3 miesiące, po wyrażeniu zgody przez dyrektora (szefa) komórki organizacyjnej Ministerstwa, w której praktykant odbywa praktykę studencką.
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności praktykanta, czas trwania praktyki studenckiej ulega przedłużeniu o czas tej nieobecności.
Praktyka studencka odbywa się w czasie pracy Ministerstwa: w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.

Jesteś osobą bezrobotną i chcesz odbyć staż w MON?
Zrealizowanie w Ministerstwie Obrony Narodowej stażu dla osób bezrobotnych umożliwia zdobycie doświadczenia i umiejętności praktycznych cennych z punktu widzenia przyszłego pracodawcy.

Staż dla osób bezrobotnych w Ministerstwie Obrony Narodowej:

 • przeznaczony jest dla osób posiadających status osoby bezrobotnej;
 • organizowany jest we współpracy z Urzędami Pracy z terenu całego kraju w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • realizowany jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Urzędem Pracy, a Ministerstwem Obrony Narodowej i może trwać od 3 do 12 miesięcy;
 • wiąże się przyznaniem stażyście przez Urząd Pracy stypendium, o którym mowa w art. 72 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • kończy się wydaniem opinii zawierającej informacje o realizowanych zadaniach i umiejętnościach nabytych w trakcie stażu;

Informacji dotyczących organizacji i przebiegu praktyk studenckich oraz staży dla osób bezrobotnych udzielają pracownicy Wydział Kadr i Rekrutacji Biura Dyrektora Generalnego MON pod numerami telefonów: 261 874 955 i 261 840 096.

Informacje pochodzą ze strony: www.gov.pl

Inne stypendia znajdziesz w naszej wyszukiwarce.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Ministerstwo Obrony Narodowej, Biuro Dyrektora Generalnego, Wydział Kadr i Rekrutacji
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa
tel. 261 874 955, 261 840 096

www.gov.pl