Regulamin przekazywania darowizn PayPro S.A.

 1. Strona internetowa mojestypendium.pl prowadzona i administrowana jest przez Fundację Dobra Sieć z siedzibą w 00-590 Warszawa, ul. Marszałkowska 20/22 lok. 41 NIP 701-01-82-779, REGON: 141865771, KRS 0000329778.
 2. Niniejszy dokument ściśle określa warunki przekazywania darowizn on-line realizowanych poprzez serwis PayPro S.A.
 3. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana dalej Darczyńcą.
 4. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Fundacja Dobra Sieć nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PayPro S.A.
 5. Serwis PayPro S.A. umożliwia dokonywanie płatności w formie darowizn na rzecz Fundacji Dobra Sieć. Przekierowanie do serwisu PayPro następuje poprzez kliknięcie przycisku „PayPro” lub poprzez skorzystanie z elektronicznego formularza umieszczonego na stronie mojestypendium.pl. Wpłat darowizn on-line można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:
 1. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności PayPro nie podlegają zwrotom.
 2. Fundacja Dobra Sieć zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych w procesie przekazywania darowizn online jest Fundacja Dobra Sieć. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności on-line jest PayPro S.A.
 3. Fundacja Dobra Sieć zapewnia, że dane osobowe darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji darowizny. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 4. Darczyńca ma w przypadkach i na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 5. Fundacja Dobra Sieć nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o darczyńcach ani dokonanych przez nich wpłatach darowizn bez ich wiedzy i zgody.
 6. Fundacja Dobra Sieć zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn. Zmiany stają się wiążące dla użytkowników z chwilą ich publikacji na stronie.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.