Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie15
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Złóż wniosek o dofinansowanie w ramach programu Obserwatorium Kultury 2010

organizator:

Narodowe Centrum Kultury

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 26.02.2010

Złóż wniosek o dofinansowanie w ramach programu Obserwatorium Kultury 2010

Program grantowy – Obserwatorium Kultury 2010

Głów­ny­mi ce­la­mi pro­gra­mu są:
– ba­da­nia sek­to­ra kul­tu­ry w aspek­cie re­gu­la­cyj­nym, spo­łecz­nym i eko­no­micz­nym
– two­rze­nie re­gio­nal­nych sys­te­mów in­for­ma­cji o sek­to­rze kul­tu­ry
– po­pu­la­ry­za­cja wie­dzy i in­for­ma­cji na temat sek­to­ra kul­tu­ry

Pro­gram ad­re­sowany jest do fun­da­cji, sto­wa­rzy­szeń i sa­mo­rzą­do­wych in­sty­tu­cji kul­tu­ry
.

W ra­mach Ob­ser­wa­to­rium Kul­tu­ry można uzy­skać do­fi­nan­so­wa­nie na re­ali­za­cję na­stę­pu­ją­cych przed­się­wzięć:

– pro­jek­ty ba­daw­cze z za­kre­su uczest­nic­twa w kul­tu­rze, po­trzeb kul­tu­ral­nych, po­li­ty­ki kul­tu­ral­nej a także po­ten­cja­łu eko­no­micz­ne­go sek­to­ra kul­tu­ry, w tym zwłasz­cza prze­my­słów kul­tu­ry
– bu­do­wa, utrzy­ma­nie i udo­stęp­nia­nie spe­cja­li­stycz­nych baz da­nych z za­kre­su ww. dzie­dzin, z wy­łą­cze­niem baz da­nych lub in­for­ma­to­rów pre­zen­tu­ją­cych bie­żą­cą ofer­tę kul­tu­ral­ną (re­per­tu­ary kin, te­atrów, ofer­ta mu­ze­ów, kon­cer­ty, itp.)
– pro­jek­ty dia­gno­stycz­ne i ewa­lu­acyj­ne za­ma­wia­ne przez pod­mio­ty dzia­ła­ją­ce w sek­to­rze kul­tu­ry do­ty­czą­ce dzia­łal­no­ści kul­tu­ral­nej pro­wa­dzo­nej przez te pod­mio­ty;
– ​po­pu­la­ry­za­cja wy­ni­ków badań i ana­liz, w tym:

 • kon­fe­ren­cje, sym­po­zja;
 • wy­daw­nic­twa na­uko­we i inne wy­daw­nic­twa re­cen­zo­wa­ne (także po­kon­gre­so­we, po­kon­fe­ren­cyj­ne) z za­kre­su uczest­nic­twa w kul­tu­rze, po­li­ty­ki kul­tu­ral­nej, eko­no­mi­ki kul­tu­ry, sta­ty­sty­ki kul­tu­ry, so­cjo­lo­gii kul­tu­ry itp.).

Mi­ni­mal­na kwota do­fi­nan­so­wa­nia to 25 tys. zł.

Ter­min skła­da­nia wnio­sków upły­wa 26 lu­te­go 2010.

Informacje pochodzą ze strony www.regiony.nck.pl

Kontakt

Narodowe Centrum Kultury
ul. Se­na­tor­ska 12
00-082 War­sza­wa
tel. (22) 21 00 157
ttedziagolski@nck.pl