Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Zioła i Chwasty – Chrut und Uchrut" – konkurs mody

organizator:

Goethe-Institut

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2011

"Zioła i Chwasty – Chrut und Uchrut" – konkurs mody

W konkursie mogą brać udział wszyscy pełnoletni obywatele Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Federalnej Niemiec. W wyjątkowych wypadkach za zgoda Organizatorów w Konkursie mogą wziąć udział osoby poniżej osiemnastego roku życia za pisemną zgoda opiekunów prawnych. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przysłanie w terminie do 31 marca 2011 r. formularza zgłoszenia wypełnionego w języku polskim lub niemieckim wraz z filmem.

Zgłoszenie należy nadesłać faksem na numer 0048 22 505 90 10 lub zeskanowane mailem na adres: mode@sasiedzi20.com

W zgłoszeniu należy zamieścić link do filmu mody umieszczonego na platformie internetowej typu youtube lub nadesłać pocztą DVD z filmem na adres:

Goethe-Institut
Katarzyna Bialousz
ul. Chmielna 13a
00-021 Warszawa

Film ma przedstawiać stroje damskie lub/i męskie w rozmiarze około: 86-61-86 cm, wzrost 1,73 m w kategorii moda damska i wzrost około: 1,83 m – 1,91 m., 71-81, 50 cm, klatka: 91.40 – 101.60 cm w kategorii moda męska.

Ilość przedstawionych strojów jest dowolna.

W przypadku Uczestników z Polski projekty powinny być inspirowane Niemcami, w przypadku Uczestników z Niemiec projekty powinny być inspirowane Polską. W zgłoszeniu należy krótko opisać konkretne źródła inspiracji do nadesłanych projektów.

Film konkursowy może być zrealizowany w dowolnej technice i dowolnym sprzętem, ale konieczne jest, aby przynajmniej we fragmencie filmu pokazane zostały gotowe stroje w ich rzeczywistej formie i kolorach.

Długość filmu jest dowolna. Film nie musi być nakręcony przez Uczestnika konkursu.

Do zgłoszenia należy dołączyć krótką notę biograficzną oraz aktualną fotografię portretową do wykorzystania w materiałach informacyjnych o Projekcie.

Uczestnicy zobowiązują się dostarczyć następujące materiały dodatkowe do filmu:

 • zgodę osób pokazywanych na filmach na nieograniczone czasowo i geograficznie oraz bezpłatne publicznie udostępnianie ich wizerunku wykorzystywanego w filmie na wszystkich polach eksploatacji
 • w przypadku wykorzystania materiałów osób trzecich, w szczególności muzyki i zdjęć: potwierdzenie uzyskania zgody na wykorzystanie materiałów w ramach realizowanego filmu i ich nieodpłatne i nieograniczone czasowo i geograficzne upublicznianie na wszelkich polach eksploatacji
 • w przypadku, gdy film nie został nakręcony przez uczestnika konkursu: zgodę autora/autorów filmu na nieodpłatne i nieograniczone czasowo i geograficznie upublicznianie materiałów konkursowych na wszelkich polach eksploatacji

Zawiadomienie kandydata o przyjęciu zgłoszenia będzie równoznaczne z zawarciem umowy między Organizatorami a Uczestnikiem, dotyczącej jego udziału w Konkursie na warunkach określonych niniejszym regulaminem.

Spośród nadesłanych zgłoszeń mentorzy projektu wybiorą najlepsze filmy, które zostaną zaprezentowane wraz z profilem projektanta/projektantki (zdjęcie, krótka biografia) na stronie internetowej www.sasiedzi20.com oraz na profilach projektu na platformach facebook i youtube. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do możliwości rozszerzenia obszarów publikacji filmu.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Jury składające się z polskich i zagranicznych specjalistów w dziedzinie mody wyłoni dwóch laureatów konkursu w kategorii stroje damskie i dwóch laureatów w kategorii stroje męskie.

Jury zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień. Lista laureatów ogłoszona zostanie 07.04.2011.

Jury ocenia zarówno jakość techniczną wykonanego projektu (ubrania), jak i jego wartość artystyczną, a także pomysł na interpretację tematu związanego z Niemcami (w przypadku uczestników polskich) lub z Polską (w przypadku uczestników niemieckich). Ocenie podlega również pomysł na realizację filmu.

Nagrodami w konkursie są: pokazanie strojów laureatów w filmie mody pt. „Zioła i chwasty – Churt und Uchrut” oraz publikacja projektów w wybranych mediach (portale internetowe, prasa drukowana). Dodatkową nagrodą jest zaproszenie na wybrane wydarzenia promujące stroje laureatów w szczególności premierę filmu mody „Zioła i chwasty – Chrut und Uchrut”.

Wszyscy laureaci zobowiązani są do nieodpłatnego udostępnienia gotowych strojów pokazanych w ich filmach konkursowych do wykorzystania w filmie mody pt. „Zioła i chwasty – Chrut und Uchrut” i do sesji do magazynów mody.

Do laureatów konkursu zostanie wysłana informacja o decyzji Jury wraz z prośbą o przesłanie konkursowych strojów. Brak kontaktu z Organizatorami do dnia 10 kwietnia 2011 lub nienadesłanie strojów do dnia 20 kwietnia 2011 uznaje się za rezygnację z udziału w Konkursie i z przewidzianych nagród.

Stroje wysyłane są na koszt Organizatorów pod wskazany przez Organizatorów adres ustalony z laureatem. Organizator nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w transporcie i w czasie wykorzystania strojów jako kostiumów w filmie mody. Stroje odsyłane są laureatom na koszt Organizatora pod wskazany przez laureata adres nie wcześniej niż 1 czerwca 2011.

Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Organizatorów swoje autorskie prawa majątkowe związane z:

 • nadesłanym filmem zgłoszeniowym
 • tekstem zgłoszenia
 • prawami do wizerunku własnego, w szczególności prawo do wykorzystania nadesłanej fotografii portretowej
 • prawami do wizerunku strojów zgłoszonych do konkursu (wykonywanego wszystkimi technikami fotograficznymi i nagraniowymi)

Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie wyżej wymienione prawa w celu wykorzystania ich przez Organizatorów w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie na poniższych polach eksploatacji: utrwalenie, zwielokrotnienie w każdej technice, wprowadzenie do pamięci komputera i sieci Internetu lub innej, publiczne odtwarzanie i wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, nadawanie przez stacje naziemne i satelitarne, transmisje i retransmisje radiowe oraz telewizyjne.

Przeniesienie praw autorskich następuje z momentem nadesłania zgłoszenia.

Za naruszenie praw autorskich osób trzecich oraz praw do wizerunku osób występujących w filmie lub na zdjęciach odpowiada wyłącznie ich autor.

Informacje pochodzą ze strony www.goethe.de

Kontakt

Goethe-Institut
ul. Chmielna 13a
00-021 Warszawa

mode@sasiedzi20.com
www.goethe.de