Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki imieniem Mieczysława Czychowskiego

organizator:

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 04.03.2018

XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki imieniem Mieczysława Czychowskiego

Celem konkursu jest promocja twórczości poetyckiej w kraju i za jego granicami, rozbudzanie wrażliwości artystycznej w środowisku oraz stwarzanie warunków do publicznych kontaktów i konfrontacji.

Do konkursu Organizatorzy zapraszają autorów, którzy ukończyli 15 lat. Nadesłane utwory powinny być napisane w języku polskim, stanowić pracę własną autora. Nie mogą być wcześniej publikowane w wydaniach książkowych i nagradzane Nagrodami Głównymi (1,2,3 miejsce) w innych konkursach poetyckich.

Zestawy prac należy nadsyłać w formie papierowej na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie: „Konkurs poetycki” oraz kategorię.

NAGRODY W KATEGORIACH:

I/ Nagroda Główna Burmistrza Miasta Szczecinek za zestaw wierszy – 1000 zł.
Dwa równorzędne wyróżnienia – po 500 zł.

II/ Nagroda Główna Starosty Szczecineckiego za zestaw wierszy dla dzieci:
1000 zł i druk książki autorskiej (300 egzemplarzy. Autor otrzymuje 100 egzemplarzy, pozostałe zostają do dypozycji Organizatora).

III/ Nagroda Główna w kategorii „POETA REGIONU” – 500 zł (kwalifikują się autorzy mieszkający w odległości do 50 km od Szczecinka).

Każdy zestaw winien być opatrzony godłem (słownym). Natomiast dane osobowe autora, (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, e-mail, krótka nota biograficzna, informacje o dotychczasowych osiągnięciach literackich) oraz oświadczenie o treści: „Oświadczam ,że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs. Wiersze nie były wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych i nagradzane nagrodami głównymi (I, II, III miejsce) w innych konkursach”, powinny znajdować się w zaklejonej kopercie oznaczonej tym samym godłem (nie piszemy danych osobowych na kopercie głównej).

Autor może wziąć udział we wszystkich kategoriach. Zestawy od 3 do 5 wierszy w kategorii I i III, oraz zestaw od 5 do 10 wierszy w kategorii II nadsyłamy w czterech egzemplarzach w terminie do 4 marca 2018 r. (zestawy przysłane po terminie nie biorą udziału w konkursie – liczy się data odbioru zestawu przez Organizatora).

Wiersze laureatów w kategorii I i III zostaną wydrukowane w almanachu pokonkursowym. O doborze utworów do tomiku w kategorii II, objętości, formie i oprawie plastycznej decyduje Organizator.

Koncert Finałowy w trakcie którego nastąpi podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się wiosną 2018 r. O wynikach i dokładnej dacie laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną. Werdykt zostanie udostępniony na stronie internetowej Organizatora oraz stronach i pismach literackich.

Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas Imprezy Finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą. Nagroda nieodebrana zostanie przekazana na konto innych projektów kulturalnych organizowanych przez SAPiK w Szczecinku.
Nadesłanych prac Organizator nie zwraca. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowej współpracy z Organizatorem, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późniejszymi zmianami. Laureaci wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nagrodzonych wierszy w publikacjach służących reklamie konkursu. Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu na Koncert Finałowy.

Szczegółowych informacji zasięgnąć można w Samorządowej Agencji Promocji i Kultury w Szczecinku na stronie internetowej Organizatora lub u sekretarza konkursu Krystyny Mazur (tel. 94 712 83 02; e-mail: k.mazur@sapik.pl).

Informacje pochodzą ze strony: www.sapik.pl

Kontakt

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku
ul. Wyszyńskiego 65
78-400 Szczecinek
tel. 094 712 83 02
sapik@sapik.pl
www.sapik.pl